Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmová klasika > Most přes řeku Kwai - Britové jsou hrdý národ.

Most přes řeku Kwai - Britové jsou hrdý národ.

Most

Když recen­zu­ji film sta­rý více než půl sto­le­tí, tak je to vždy to jeden z nej­těž­ších úko­lů, co znám. Málokdo ten film zná, je o něm málo infor­ma­cí a hlav­ně v moder­ní době se člo­věk dosta­ne k němu jenom při výji­meč­ně pří­le­ži­tos­ti, jako je úmr­tí reži­sé­ra, her­ců, pří­pad­ně něja­ká osla­va dal­ší­ho výro­čí.

V kinech film už nelze vidět, a tak musí sta­čit úpl­ně jenom zpra­co­vá­ní na Blu-ray, jak­ko­liv kva­lit­ní.

Děj se ode­hrá­vá v roce 1943, kdy je do japon­ské­ho tábo­ra upro­střed džun­gle odve­de­no něko­lik hrdých brit­ských zajat­ců. Přestože jsou už zni­če­ni ces­tou, tak opro­ti svým nepřá­te­lům, kte­ří je věz­ní, mají svo­jí kla­sic­kou hrdost, pod kte­rou nekles­nou.

S názvem fil­mu při­ná­ší pokra­čo­vá­ní brit­ské hrdos­ti, kte­ré mís­to, aby byli pou­ze pasiv­ní, tak si vybu­du­jí tako­vou pozi­ci, že posta­ví most, kte­rý ke kon­ci je tou nej­vět­ší otáz­kou, zbou­rat doko­na­lé brit­ské dílo v Japonsku, nebo nechat most, kte­rý si posta­vi­li věz­ni, aby nemys­le­li na své útra­py. Finále fil­mu nechám na Vás, abys­te se na něj sobo­tu nebo nedě­li v tele­vi­zi podí­va­li.

Režiséra toho­to fil­mu zná­me jako reži­sé­ra slav­ných fil­mů, jako je tře­ba Lawrence z Arábie, Doktora Živago a dal­ších slav­ných fil­mů. Most přes řeku Kwai pat­ří mezi jeho nej­slav­něj­ší sním­ky. Do fil­mu i dostal hvězdy 50. Let minu­lé­ho sto­le­tí, mezi nimi vyni­ká Alec Guinness, sbě­ra­tel nomi­na­cí Oscarů (5) a Zlatých Globů (3). Za film ceny zís­kal a potvr­dil si tím hvězd­né jmé­no.  Ostatní her­ci mu zdár­ně pomá­ha­jí, aby film byl správ­ně pocho­pen.

Musím vyzdvih­nout i dabing. V kinech snad ani film nešel, a tak nee­xis­tu­je žád­ná ver­ze, kte­rá by byla z dob nato­če­ní fil­mu. Dabing na mod­rém dis­ku je až z roku 2010, kde se ho ujal Jiří Kodeš, slav­ný to dabin­go­vý reži­sér, kte­rý zvlá­dá bez pro­blé­mů Poirota, Panství Downton i Zoufalé man­žel­ky.

V tele­vi­zi uvi­dí­te star­ší dabing z roku 1995, kde hlav­ní posta­vy dabu­jí Alois Švehlík a Ladislav Frej. Na Blu-ray Vás čeka­jí jiní her­ci. V čele Janem Šťastným a Jiřím Plachým. Tuším, že výsle­dek v dabin­gu bude pro Blu-ray vítěz­ný. Ale pro­za­tím jenom tím, že porov­nám tvůr­ce obou dabin­gu. Přeci Petr Putna (2010) je jeden z nej­lep­ších fil­mo­vých pře­kla­da­te­lů, než Jiří Janda (1995), kte­rý ten­to film pro­du­ko­val pod Petrem Janem Svobodou.

Trocha zkri­ti­zu­ji obraz dis­ku, je prav­da, že se oče­ká­vá vel­mi kva­lit­ní. Ale při­znej­me to, na fil­mu je znát, že je sta­rý více než ½ sto­le­tí. Určitě si s tím digi­tál­ní kou­zel­ní­ci vyhrá­li, ale oče­ká­vej­te kla­sic­ký fil­mo­vý vjem. Zrnění fil­mů, občas něja­ké vylep­še­ní, dle zdro­jo­vých ana­lo­go­vých dat, i občas hor­ší kva­li­tu obra­zu, jak fil­mo­vý pás stár­nul. Ale to co je důle­ži­té, vše je bez pro­blé­mů na fil­mu vidět, na den­ních scé­nách je vidět nesne­si­tel­né hor­ko, kdy kaž­dý pohyb je úmor­ný, a z postav je vidět kaž­dá pot­ní kap­ka. V noci zas vidí­te kaž­dý stín, nic se neslé­vá do tma­vých nevý­raz­ných ploch, kte­ré kri­ti­zu­jí všich­ni fanouš­ci. Asi by se měli od ame­ric­kých dis­tri­bu­to­rů někte­ří čeští restau­rá­to­ři učit, urči­tě víte, kam nará­žím, že vypa­dá film o dost kva­lit­ně­ji, než někte­rá čes­ká restau­ro­va­ná Blu-ray.

Já bych ten­to film dopo­ru­čil. Patří mezi kle­no­ty a to, že byla 2. svě­to­vá vál­ka, nemě­lo by se zapo­me­nout, neby­la jenom v Evropě, ale byla i v Asii, kde byla ješ­tě hrůz­něj­ší a nebez­peč­něj­ší, pro­to­že asij­ská pří­ro­da a oso­by v ní byd­lí­cí jsou jiné kul­tu­ry, kte­rá je s tou Evropskou pou­ze v někte­rých čás­tech spo­leč­ná.

V kli­du Blu-ray Most přes řeku Kwai kup­te a pusť­te si jej na svých tele­vi­zích. Čeká Vás fil­mo­vý kle­not, kte­rý není pro moder­ní fanouš­ky, jež jsou odcho­va­ní počí­ta­čem a mobi­ly. Je to ty, kte­ří si chtě­jí vychut­nat fil­mař­ské umě­ní tvůr­ců a her­ců, kte­ří už bohu­žel nejsou mezi námi. Jejich fil­my jsou ale tak kva­lit­ní, že se na ně urči­tě neza­po­me­ne a budou se moci na ně fanouš­ci dívat pořád, a když budou jaké­ko­liv osla­vy týka­jí­cí se Války, umě­ní … fes­ti­va­ly, tak jej urči­tě uvi­dí­te v kinech. Asi ne už na starém ana­lo­go­vém fil­mu, ale na Blu-ray, kte­ré si samo­zřej­mě zaslou­ží pus­tit ve fil­mo­vých sálech a neje­nom na digi­tál­ní tele­vi­zi.


Photo © Columbia Pictures Corporation

Části seriálu:  Most přes řeku Kwai


  • Most přes řeku Kwai26. dubna 2016 Most přes řeku Kwai Pro fanoušky českého dabingu jsem připravil video s porovnáním dvou existujících dabingu. https://www.youtube.com/watch?v=FTNahEVT8FE 1.DABING: ( Nova, DVD, ČT, Markíza ) V českém […] Posted in Zajímavosti
  • Most přes řeku Kwai - Screeny z Blu-ray16. února 2021 Most přes řeku Kwai - Screeny z Blu-ray Posted in Galerie
  • Lawrence z Arábie24. července 2016 Lawrence z Arábie To co David Lean natočil v roce 1957 bylo dokonalé. Pár let na to si sehnal na natočení filmu ještě větší hvězdy a natočil ještě větší umění. Tentokrát z Arábie a z pouště. Film z roku […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Původní trilogie14. května 2021 Star Wars: Původní trilogie V předaleké galaxii... HVĚZDNÉ VÁLKY - NOVÁ NADĚJE (1977) Když v roce 1977 vznikly Hvězdné války (Star Wars), nikdo nemohl tušit, jakou vlnu nadšení a šílenství rozpoutají krátce po […] Posted in Zajímavosti
  • Rambo II19. září 2021 Rambo II Rambo: First Blood Part II je americký akční film z roku 1985, který režíroval George P. Cosmatos a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si zde také zopakoval svou roli veterána […] Posted in Speciály
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • Rambo: První krev17. září 2021 Rambo: První krev Rambo: První krev (známý také pod názvem Rambo: First Blood) je americký akční film z roku 1982, který režíroval Ted Kotcheff a na scénáři se podílel Sylvester Stallone, který si také […] Posted in Speciály
  • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
  • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76570 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53513 KB. | 20.09.2021 - 03:56:44