Kritiky.cz > Filmové recenze > Most do země Terabithia - Bridge to Terabithia

Most do země Terabithia - Bridge to Terabithia

Pravděpodobně nejsem prv­ní ani posled­ní, kdo se do sle­do­vá­ní Mostu do země Terabithia pouš­těl s před­sta­vou, že ho čeká něco ve sty­lu Letopisů Narnie. Ovšem, byť se oba dva fil­my řadí do žán­ru fan­ta­sy, jsou mno­hem více odliš­né, než se může zdát. Zatímco Letopisy Narnie kla­dou vel­ký důraz na pře­hlíd­ku líbi­vých digi­tál­ních tri­ků, Most do země Terabithia si vysta­čí jen s mini­mem spe­ci­ál­ních efek­tů a sází spí­še na pří­běh. Dobrá, byl jsem zpo­čát­ku troš­ku zkla­ma­ný, že se na obra­zov­ce neob­je­vu­jí obrov­ské armá­dy skře­tů a obrů, na nebi se nevzná­še­jí féni­xo­vé a nelé­ta­jí šípy vystře­le­né hrdý­mi ken­tau­ry, ale postu­pem času mé zkla­má­ní opadlo, když jsem pocho­pil, že Most do země Terabithia není film pro ty, kte­ří chtě­jí hlav­ně podí­va­nou laho­dí­cí oku, ale spí­še pro milov­ní­ky komor­ních lid­ských pří­bě­hů.Příběh sle­du­je dvě děti škol­ní­ho věku, Jesseho (Josh Hutcherson) a Leslie (AnnaSophia Robb). On byd­lí v domác­nos­ti, kte­rá má pro­blémy s peně­zi, žijí v nepří­liš útul­ném domě a ani rodin­né vzta­hy nejsou zrov­na nej­lep­ší. Ona má rodi­če spi­so­va­te­le, je vese­lá nespou­ta­ná a věč­ně s hla­vou v obla­cích. Ale přes­to­že oba mají napros­to Jiný pohled na svět, spo­jí je pev­né přá­tel­ství. Společně hle­da­jí únik z rea­li­ty v „kou­zel­ném“ lese v zemi Terabithia, kte­ré vlád­nou.

Terabithia je samo­zřej­mě stvo­ře­na pou­ze a jedi­ně jejich před­sta­vi­vos­tí, zlí tvo­ro­vé, kte­ří se v ní pohy­bu­jí jsou odra­zem sku­teč­ných lidí, kte­ří dvo­ji­ci v reál­ném živo­tě ubli­žu­jí a nao­pak hod­né bytos­ti jsou inspi­ro­vá­ny těmi, kte­ří jim děla­jí radost. Film vám netvr­dí, že když pro­sko­čí­te skří­ní (nebo něco podob­né­ho) dosta­ne­te do magic­ké­ho svě­ta. Jasně dává naje­vo, že to, co se ode­hrá­vá v Terabithii je dílem fan­tasie Jesseho a Leslie.

Ale ona samot­ná Terabithia vlast­ně ani není v cen­t­ru dění. V tom se nachá­zí vztah Jesseho a Leslie, jejich osu­dy a pří­ho­dy ze sku­teč­né­ho svě­ta. Nejsou part­ne­ři, nespo­ju­je je mile­nec­ká lás­ka jed­no­ho k dru­hé­mu, jsou přá­te­li, jeden dru­hé­mu posky­tu­je útě­chu a pod­po­ru.

Film se tak stá­vá v pod­sta­tě dra­ma­tem s prv­ky fan­ta­sy. Navíc, těž­ko ho dopo­ru­čit dětem, je spí­še pro dospě­lé, tedy pro dospě­lé s duší dítě­te. Most do země Terabithia není žád­nou roz­ju­cha­nou pohád­kou, přes­to­že návštěvy v Terabithii jsou hře­ji­vé. Pozornost titu­lu se sou­stře­dí na chlad­nou atmo­sfé­ru ško­ly, ve kte­ré vítě­zí fyzic­ky sil­něj­ší, utá­pí nás v obra­zech posmut­ně­lé domác­nos­ti, ve kte­ré byd­lí Jesse. Přestože má milu­jí­cí rodi­če, stra­šák nedo­stat­ku peněz dolé­há na všech­ny. Na divá­ka půso­bí těž­kost jejich situ­a­ce, pro­to kvi­tu­je kaž­dý moment, kdy na scé­nu vstu­pu­je Leslie se svý­ma jis­kři­vý­ma oči­ma a odzbro­ju­jí­cím úsmě­vem. Ona je tím svět­lem v Jesseho živo­tě, ona je jeho vysvo­bo­ze­ním ze smut­né­ho živo­ta.

Josh Hutcherson a AnnaSophia Robb roze­hrá­va­jí herec­ký kon­cert, kte­rý jas­ně uka­zu­je, že tito dva nejsou jen dět­ské hvěz­dič­ky, kte­ré uhas­nou s blí­ží­cí se dospě­los­tí. Bez jakých­ko­liv pochyb jsou to talen­to­va­ní her­ci, kte­ří i ve svém věku zastí­ní někte­ré dospě­lé kole­gy. Jsou nato­lik dob­ří, že utáh­nou celou sto­páž fil­mu na svých bed­rech.

Opravdu zno­vu varu­ji, že nejde o kla­sic­ké fan­ta­sy. Je to malý komor­ní pří­běh oko­ře­ně­ný o špet­ku pohád­ky. Vše nad­při­ro­ze­né, co se ve fil­mu ode­hrá­vá je stvo­ře­no v dět­ské fan­tasii. Důležité je sku­teč­né přá­tel­ství, kte­ré dává obě­ma hlav­ním hrdi­nům radost do živo­ta. Most do země Terabithia vás musí pohla­dit po srd­ci svou vře­los­tí a roz­ver­nos­tí, byť vět­ši­nu času musí Jesse a Leslie bojo­vat pro­ti pře­káž­kám, kte­ré jim při­pra­vu­je sku­teč­ný svět.

  • n200710201202 Kontroll21. října 2007 Revizoři (Kontroll) Film nabízející únik z kolotoče klonovaných snímků, kterých má každý z nás jednou za čas dost, a tak potřebuje něco naprosto odlišného, neortodoxního a neokoukaného.Hlavní hrdina jménem […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer8. července 2007 Fantastická čtyřka a Silver Surfer - Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer Fantastická čtyřka je svérázným comicsem, jeho hlavní hrdinové nejsou smrtelně vážnými charaktery, které musí každodenně řešit svou výjimečnost. Jsou rodinou, rádi se špičkují, provokují a […] Posted in Filmové recenze
  • Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi25. listopadu 2014 Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi Jak u Pána Prstenů před více než deseti lety, tak i pro Hobita je pro fanoušky fantasy a Petera Jacksona připraveno ne jenom jedno vydání filmu na digitálním nosiči. Standardní vydání […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze „Místnost sebevrahů“ - 70 %16. dubna 2013 Recenze „Místnost sebevrahů“ - 70 % Pod vedením mladého režiséra Jana Komasy (Óda na radost – povídka Warsaw) vznikl velice zajímavý film. Ukazuje nám problematiku dospívání, jak ho mladí prožívají, čeho se obávají a jak […] Posted in Filmové recenze
  • Evangelium sv. Matouše (1964)1. září 2011 Evangelium sv. Matouše (1964) Autorem tohoto legendárního filmu je známý a kontroverzní režisér Pier Paolo Pasolini. Pokud však od snímku očekáváte nějaké nechutnosti ve stylu 120 dnů sodomy, tak budete jistě zklamáni. […] Posted in Filmové recenze
  • Hvězdná pěchota22. ledna 2005 Hvězdná pěchota Kvalitní sci-fi od samotného Roberta A. Heinleina – to se musí vidět. Tento film vznikl už hodně, hodně dávno. Přesto se k němu pořád rád vracím. Naposledy jsem jej viděl asi před dvěma […] Posted in Filmové recenze
  • Bez kalhot XXL - 50%20. července 2015 Bez kalhot XXL - 50% Po třech letech od prvního dílu přichází do českých kin jeho pokračování s názvem Bez kalhot XXL. Vážný příběh anebo zajímavou zápletku u tohoto filmu rozhodně nehledejte. Jedná se o […] Posted in Filmové recenze
  • The Messenger (2009)27. července 2014 The Messenger (2009) Válka je svinstvo, takřka nikdo ji nikdy nechce, přesto existuje a je stará asi jako lidstvo samo. Pozitivní vize humanitně uvažujících jedinců z počátku dvacátého století s poukazem na […] Posted in Filmové recenze
  • Oni a Silvio (Loro) – Recenze – 60%11. listopadu 2018 Oni a Silvio (Loro) – Recenze – 60% Pro italský film Oni a Silviorežiséra Paola Sorrentina (Velká nádhera, Mládí) je středobodem zájmu osobnost kontroverzního politika, excentrického miliardáře a nechvalně proslulého […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...