Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mortal Kombat

Mortal Kombat

Mortal

Zatímco situ­a­ce ve fil­mo­vém prů­mys­lu je zatím poně­kud nejis­tá a nabíd­ka v kinech a na stre­a­mo­va­cích plat­for­mách je poně­kud pro­měn­li­vá na zákla­dě aktu­ál­ních pro­gnóz (sta­čí se podí­vat na aktu­ál­ní potvr­ze­né data pre­mi­ér pro ten­to rok v čes­kých kinech), stu­dio Warner Bros. neu­sto­pi­lo ze své­ho plá­nu letoš­ní bloc­kbus­te­ry poslat ve stej­nou chví­li na stre­am i do těch kin, kte­ré jsou v tu chvli ote­vře­né. Jedním z dal­ších oče­ká­va­ných sním­ků, kte­rý posti­hl ten­to osud je i nová ver­ze fil­mo­vé adap­ta­ce legen­dár­ní bojov­ky Mortal Kombat. Ta se klu­ba­la na svět už pěk­ných pár let, nyní ovšem máme moder­ni­zo­va­nou ver­zi téhle krva­vé řež­by mož­nost oku­sit na vlast­ní pěst. A tak i když to s čes­kou pre­mi­é­rou zatím nevy­pa­dá moc růžo­vě (na Slovensku se zatím stá­le počí­tá s pre­mi­é­rou v půl­ce květ­na), film si odbyl svo­ji pre­mi­é­ru na zahra­nič­ním HBO Max (pre­mi­é­ra na čes­ké muta­ci HBO GO nej­spí­še až na pod­zim). Vyplatí se téhle nové ver­zi legen­dár­ní bojov­ky věno­vat pozor­nost? 

 

Cole Young (Lewis Tan) má už za sebou doby nej­vět­ší slá­vy v rin­gu. Jeho poma­lu upa­da­jí­cí kari­é­ra zápas­ní­ka MMA je ovšem naru­še­na v momen­tě, kdy do jeho živo­ta vstou­pí spe­ci­ál­ní agent Jax (Mehcad Brooks), kte­rý se o něj i o jeho zvlášt­ní zna­mén­ko začně zají­mat. Jak totiž brzy zjis­tí, není to vada na jeho kůži, nicmé­ně znač­ka putu­jí­cí celé gene­ra­ce mezi elit­ní­mi váleč­ní­ky, kte­ří se mají utkat o osud svě­ta v sou­bo­ji zva­ném Mortal Kombat... 

Předně si řek­ně­me jed­nu věc. Ten kdo by čekal od fil­mu, zalo­že­ném na nej­kr­va­věj­ší bojo­vé sérii ve video­her­ním prů­mys­lu, něja­kou hlu­bo­kou podí­va­nou, kte­rá vás bude pro­vá­zet v hlu­bo­kých myš­len­kách ješ­tě dlou­hé týd­ny po zhléd­nu­tí, by byl asi tro­chu blá­zen. I v samot­ných her­ních dílech z této série je pří­běh jen jakým­si vol­ným vyme­ze­ním samot­ných sou­bo­jů a hra­je až dru­hot­nou roli. To si uvě­do­mo­va­la i původ­ní fil­mo­vá adap­ta­ce z roku 1995, kte­rou má hro­ma­da lidí ješ­tě živě v pamě­ti. A nová ver­ze fil­mo­vé podo­by téhle legen­dár­ní znač­ky je své­mu před­chůd­ci v mno­hém podob­ná. Možná dokon­ce i ve více ohle­dech, než by se moh­lo na prv­ní pohled zdát.

Jednak pří­bě­ho­vě se také film sna­ží vybu­do­vat onu myto­lo­gii sou­bo­jů jeden na jed­no­ho s osu­dem naší rea­li­ty jako před­mě­tem sáz­ky. To se mu daří rela­tiv­ně obstoj­ně, nicmé­ně samot­ná před­lo­ha má mno­hé spek­ty, kte­ré půso­bí úsměv­ně, pří­liš podiv­ně a nebo úpl­ně pito­mě. Tyto slož­ky pak pře­chá­zí i do fil­mo­vé podo­by, kde ne všech­na expo­zi­ce fun­gu­je asi tak, jak by si tvur­ci přá­li. A i když se od těch nej­vět­ších šíle­nos­tí odvra­ce­jí a čas­to ty nejdi­vo­čej­ší a nej­po­div­něj­ší aspek­ty pří­bě­hu pře­chá­ze­jí (tak aby zazně­li ale neby­lo nad nimi tře­ba moc pře­mýš­let). Jednotlivá posloup­nost pří­bě­hu pak není pří­liš osvět­le­na a její vnitř­ní soudrž­nost by také zaslou­ži­la vět­ší pozor­nost, nicmé­ně pohro­ma­dě film pře­kva­pi­vě fun­gu­je i tak, obzvláš­tě máte-li zna­lost pří­bě­hu, postav, jejich moti­va­cí a vzá­jem­ných vzta­hů. Naopak lidé, co jsou video­her­ní­mi titu­ly netknu­tí budou tápat, jeli­kož s těmi film moc nepo­čí­tá.

To je ostat­ně pro­blém ve více ohle­dech. Film je totiž z vel­ké čás­ti hod­ně sil­ný fan ser­vi­ce, kte­rý dá fanouškům před­lo­hy mno­hé z toho, co si přá­li, ostat­ním ale udě­lá v hla­vě guláš, kte­rý se snado může zdát jako nesou­ro­dá směs bez hla­vy a paty. Otázkou tak je, co od fil­mu vlast­ně čeká­te. Nový fil­mo­vý Mortal Kombat je totiž sotva pohro­ma­dě drží­cím pří­bě­hem krva­vé­ho spor­tu, kde se tvůr­ci s vodě­ním divá­ka za ručič­ku moc nepářou a mís­to pod tla­kem pum­pu­jí akč­ní scé­ny do hla­vy, pro­lo­že­né rádo­by civil­ní a soudrž­nou dějo­vou lin­kou, kte­rá pro­po­ju­je jed­not­li­vé kon­fron­ta­ce.

 

Samotná akce je pak sluš­ná a její ve fil­mu dosta­tek. Film se val­mí podo­bá své­mu před­chůd­ci, ve vět­ši­na však aktu­a­li­zu­je posta­vy, sou­bo­je, cho­re­o­gra­fii i tri­ky pro sou­čas­né­ho divá­ka. Nemíří ke špič­ce akč­ní­ho žán­ru, ovšem to co před­vá­dí, umí film pro­dat beze­zbyt­ku. Krvavá a bru­tál­ní akce, efekt­ní sou­bo­je a sem tam něja­ký bonus, kte­rý člo­věk neče­ká. Tenhle film víc, čím chce být a nebo­jí se to skrý­vat. A je jen na víc, jest­li se nala­dí­te na stej­nou vlnu, nebo vás celá tahle ilu­ze nechá vol­ným a tahle nesou­ro­dá směs u vás napros­to pro­pad­ne. Dovedu si před­sta­vit, že tro­chu nároč­něj­ší divá­ci s nulo­vým vzta­h­me k před­lo­ho­vé­mu mate­ri­á­lu budou mít s fil­mem vel­ký pro­blém.

Co se pak týče postav, obje­ví se ve fil­mu sluš­ný výběr více či méně úspěš­ných pře­vo­dů z video­her­ní­ho pro­sto­ru na fil­mo­vé plát­no (nebo spí­še na obra­zov­ky v této době). Zamrzí tro­chu topor­né herec­ké výko­ny a nebo­ju­jí­cí Lord Raiden (Tadanobu Asano), nao­pak chvá­lu si zaslou­ží scé­ny s Sub-Zerem (Joe Taslim) a pře­de­vším pak Scorpionem (Hiroyuki Sanada). Naprosto suve­rén­ně si ovšem film pro sebe kra­de Josh Lawson coby Kano. Jeho hláš­ku­jí­cí, drzý a neko­rekt­ní poje­tí téhle posta­vy jako­by vypadlo z oka svo­jí před­lo­ze a i když mís­ty půso­bí jeho komen­tá­ře mož­ná až moc vykon­stru­o­va­ně a takří­ka­jíc na „efekt“, vlast­ně mi to ani na moment neva­di­lo a scé­ny s ním jsem si uží­val.

Trikově se film drží lehce při zemi a není to úpl­ně na ško­du. Místy tro­chu laci­ně­ji vyhlí­že­jí­cí kuli­sy vyna­hra­zu­je vel­mi sluš­ná kame­ra, kte­rá v někte­rých momen­tech dává posta­vám a jejím schop­nos­tem napl­no vynik­nout, což nazna­čí už úvod­ní sek­ven­ce z Japonska. Kolem a kolem je zkrát­ka nový Mortal Kombat přes­ně tím, čím měl být. Krvavé, spros­té a nepří­liš váž­ně se berou­cí béč­ko, kte­ré zvlá­dá stří­dat suro­vou akci, úsměv­ně zvlášt­ní pří­běh, podi­vu­hod­ný ansám­bl více či méně zvlášt­ních bojov­ní­ků a k tomu nalo­ží i tro­chu toho humo­ru. Kdo by od toho­to poči­nu čekal něco jiné­ho.

Pokud máte tedy nála­du na tro­chu akce, kte­rá jde až na dřeň nebo jen máte chuť na nos­tal­gic­kou hodin­ku a půl ve spo­leč­nos­ti video­her­ní legen­dy ve fil­mo­vé podo­bě, pak smě­le do toho. Nový Mortal Kombat je přes­ně tím, čím byl před mno­ha lety původ­ní film. Zdařilým pře­vo­dem (jak jen to asi jde v pří­pa­dě tako­vé­ho­to pří­bě­hu) na fil­mo­vá plát­na, kte­rý má své zásad­ní chy­by a jako film fun­gu­je jen s při­mhou­ře­ním očí, díky nálo­ži humo­ru, bru­ta­lit a ten­to­krá­te i kolosál­ní nálo­že fan ser­vi­ce mu to ale ješ­tě rádi odpus­tí­te.

Nový Mortal Kombat je v pod­sta­tě tím samým, co byla původ­ní fil­mo­vá adap­ta­ce. Jako film nedo­ko­na­lý arti­kl, kte­rý má hod­ně co dohá­nět a vlast­ně má pro­blémy vůbec fun­go­vat jakou soudrž­ný film, nicmé­ně veš­ke­ré své nedu­hy vyna­hra­zu­je sty­lo­vou akcí, bru­ta­li­ta­ma a sem tam nášu­pem humo­ru. Tentokráte si k tomu při­čtě­te ješ­tě napros­to kolosál­ní por­ci fan ser­vi­ce. Pro divá­ky před­lo­hy nezna­lé mož­ná ztrá­ta času, pro fanouš­ky ovšem napros­tá povin­nost. 

Mortal Kombat
Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / Thriller

USA / Austrálie, 2021, 110 min
Režie: Simon McQuoid
Scénář: Greg Russo, Dave Callaham
Kamera: Germain McMicking
Hudba: Benjamin Wallfisch
Hrají: Lewis Tan, Jessica McNamee, Ludi Lin, Hirojuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Chin Han, Max Huang, Sisi Stringer, Nathan Jones, Daniel Nelson, Mel Jarnson, Laura Brent, Elissa Cadwell, Matilda Kimber, Michael Coward
Producenti: James Wan, Todd Garner
Střih: Scott Gray
Scénografie: Naaman Marshall
Masky: Nikki Gooley
Kostýmy: Cappi Ireland

Slovensko V kinech od: 13.05.2021 Continental film
Austrálie V kinech od: 22.04.2021
USA Na VOD od: 23.04.2021 HBO Max


Photo © Warner Bros.

Profilový obrázek

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,89933 s | počet dotazů: 207 | paměť: 52207 KB. | 16.05.2021 - 07:07:09
X