Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mortal Kombat - Recenze - 65%

Mortal Kombat - Recenze - 65%

poster
poster

Mortal Kombat, boj na život a na smrt. Kdo by neznal feno­mén auto­ma­to­vých bojo­vek 90. let? A mno­zí budou jis­tě znát i fil­mo­vá zpra­co­vá­ní této legen­dár­ní her­ní série. Krutá řež­ba plná krve se po letech vra­cí na obra­zov­ky a je oprav­du hod­ně krva­vá, tak­že urči­tě 18+.
Film reži­sé­ra Simona McQuoida nám na začát­ku před­sta­ví asi nej­zná­měj­ší dvo­ji­ci celé série. Hanzo Hasashi/Scorpion (Hiroyuki Sanada) a Bi Han/Sub-Zero (Joe Taslim), věč­ní pro­tiv­ní­ci si odby­dou svůj bojo­vý úvod a bez mrk­nu­tí oka se pře­sou­vá­me k nováč­ko­vi. Tím je Cole Young (Lewis Tan), zápas­ník, kte­rý to má asi v živo­tě nesnad­né a sna­ží se pro rodi­nu udě­lat vše. Nicméně díky své­mu mateř­ské­mu zna­mén­ku ve tva­ru draka se mu do ces­ty posta­ví nejed­na pře­káž­ka. A tou prv­ní je samot­ný Sub-Zero. Jak to Cole zvlád­ne? Proč po něm vlast­ně Sub-Zero jde? To máte mož­nost zjis­tit na obra­zov­kách svých tele­vi­zích.

d9372897 6dd2 4d94 a77a 41d1c99095f8
Zdroj: lancraft.cz

A teď už se pojď­me podí­vat na to, jak vlast­ně film dopa­dl. Moje hod­no­ce­ní vlast­ně bude dvo­jí. Nejprve se mrk­nu na film oči­ma neza­u­ja­té­ho divá­ka, kte­rý o před­lo­hách nic neví. Poté se podí­vám na zou­bek fil­mu per­spek­ti­vou hrá­če, a chla­pa, pro kte­ré­ho ten­to film mohl být spl­ně­ní jeho leti­té­ho vlh­ké­ho snu.
Tak za prvé. Mortal Kombat je oprav­du hod­ně bru­tál­ní a krva­vý. Často nálep­ka 18+ moc nezna­me­ná, ale tady je sku­teč­ně opod­stat­ně­ná. Ani ne tak kvů­li slov­ním výra­zům, ale pře­de­vším té krvi a vnitř­nos­tem. Nicméně je to vlast­ně zají­ma­vá a „hezká“ podí­va­ná. A to za dru­hé pla­tí prá­vě pro ostat­ní věci mimo to nási­lí. Film roz­hod­ně nepů­so­bí lev­ně (stál „pou­hých“ 55 mili­o­nů dola­rů) a oprav­du se sna­ží dané pou­ži­té efek­ty vyob­ra­zit dosta­teč­ně věr­ně. Scenérie jsou vybrá­ny zají­ma­vě a těch něko­lik ohni­vých, ledo­vých a elek­tric­kých efek­tů bylo někdy až půso­bi­vých. O vět­ši­ně by člo­věk i řekl, že byly reál­né (tzv. practi­cal effects). Jediné, čeho si tady divák vel­mi záhy všim­ne je absen­ce dal­ších před­mě­tů a hlav­ně postav. Film je někdy doslo­va až komor­ní a roz­po­čet se tak uka­zu­je v této mír­né prázd­no­tě scén. Kromě samot­ných her­ců na scé­ně dal­ší lidi oče­ká­vej­te oprav­du jen spo­ra­dic­ky. Ale pořád lep­ší prázd­něj­ší kuli­sa než „digi­bor­del“.

scovssub
Zdroj: screenrant.com

V tom­to pro­stře­dí se ode­hrá­vá drti­vá vět­ši­na sou­bo­jů. Není jich zby­teč­ně moc a záro­veň divák dosta­ne asi vše, co byla pro úče­ly fil­mu potře­ba. Soubojům a jejich cho­re­o­gra­fii navíc zmí­ně­ná prázd­no­ta pomá­há, tak­že se nestá­vá, že by divák ztra­til pře­hled. Po strán­ce cho­re­o­gra­fie je to dalo by se říct lep­ší prů­měr, nicmé­ně dva sou­bo­je jsou vskut­ku nad­stan­dard­ní. Škoda, že je to jeden na začát­ku a jeden na kon­ci. Jestli to byl záměr reži­sé­ra ví asi jen on sám.
Bojové scé­ny a dia­lo­gy dopro­vá­zí, na můj vkus, dost gene­ric­ká hud­ba, kte­rá se ale­spoň sna­ží pod­trh­nout atmo­sfé­ru scé­ny, kte­rou divák sle­du­je. O to víc mě hud­ba zkla­ma­la, pro­to­že jí sklá­dal Benjamin Wallfisch, kte­rý před­ve­dl svůj um ve fil­mech jako Blade Runner 2049 nebo Shazam!. Legendární hudeb­ní pod­klad se ve fil­mu obje­ví asi dva­krát, a to ješ­tě divák musí oprav­du dávat pozor. Nezaujatému divá­ko­vi to bude fuk a sku­teč­ně výraz­né tema­tic­ké sklad­by se všich­ni dočká­te až při závě­reč­ných titul­cích.
Dalším kous­kem do sklá­dan­ky jsou dia­lo­gy. Ty totiž nadá­le půso­bí opět oby­čej­ně, lec­kdy až otrav­ně a trap­ně. Je to tako­vé kla­sic­ké klišé deva­de­sát­ko­vých akč­ních fil­mů, až na to, že máme rok 2021 a hlav­ně sce­náris­ta Dave Callaham se mohl tro­chu sna­žit posa­dit lať­ku výš. Pokud se ale podí­vá­me na jeho scé­ná­ře, kva­li­ta zdej­ších nás už tolik nepře­kva­pí. Dave Callaham má totiž v port­fo­liu fil­my jako Doom, Godzilla a Wonder Woman 1984. Kdo o Mortal Kombatu nic neví si z dia­lo­gů abso­lut­ně nic nevez­me a po vět­ši­nu času nebu­de tušit, kte­rá bije a bude kou­kat jen na to, jak se posta­vy řežou mezi sebou. Tyto bez­du­ché dia­lo­gy bohu­žel navíc uká­za­ly man­ti­ne­ly i herec­kým výko­nům. Ne, že by tu bylo her­ců nějak mno­ho, ale pozor­něj­ší divák snad­no odha­lí, kdo je dob­rý herec a koho natá­če­ní bavi­lo. Svůj stan­dard si odbyl han­zo, nicmé­ně obrov­ský dík pat­ří Joshi Lawsonovi (Kano), kte­rý pat­řil mezi to nej­lep­ší ve fil­mu.

kano
Zdroj: screenrant.com

Kolem a kolem půso­bí film dost prázd­ně a kro­mě něko­li­ka bru­tál­ních scén není nic, čím by nezna­lé­ho nějak zau­jal. Znalého divá­ka už pár věcí potě­ší a roz­hod­ně bude doce­la mile pře­kva­pen. Pořád ale neče­kej­te zázra­ky.
Film se sna­ží doce­la dob­ře vzít v potaz svo­ji her­ní před­lo­hu a pou­ží­vá spous­tu vyslo­ve­ně legen­dár­ních hlá­sek. Maličko se dozví­me i o půvo­du postav, jejich moti­va­ci a hlav­ně schop­nos­tech. Bohužel film pak srá­ží ta již zmí­ně­ná prázd­no­ta, kdy čeká­te něco víc a ono to nepři­chá­zí. Cole jako úpl­ně nová posta­va naštěs­tí nese­bral vět­ši­nu času ostat­ním posta­vám a svým pro­je­vem roz­hod­ně v rám­ci mož­nos­tí nezkla­mal. Od Lorda Raidena (Tadanobu Asano) jsem tedy čekal mno­hem víc, ale to je asi dané tím, že výkon Christophera Lamberta z Mortal Kombatu z roku 1995 je vypá­le­ný hlu­bo­ko v mém moz­ku jako jedi­ná mož­ná vol­ba.
Jako divák zna­lý her­ní série i fil­mů mám nicmé­ně jed­nu obrov­skou výtku vůči sním­ku. A tady pozor na spoiler!!!..........Žádný Mortal Kombat se tady neko­ná! Film se na daný tur­naj odka­zu­je a posta­vy při­pra­vu­jí, ale celý děj se ode­hrá­vá bez něj. To ve mě po kon­ci zane­cha­lo vel­mi hoř­kou pachuť. Vskutku, kro­mě dvou zmí­nek o tom­to tur­na­ji z úst Sonyi Blade (Jessica McNamee) a Shang Tsunga (Chin Han) se o něm abso­lut­ně nic víc nedo­zví­te.
Pokud bychom se na film díva­li opti­kou samo­stat­né­ho sním­ku, tak to bude dost nedo­sta­ču­jí­cí. Proto bych se na film díval radě­ji tak, že dává pev­ný základ napří­klad tri­lo­gii. Ještě lépe by bylo, kdy­by ten­to sní­mek byl pilot­ní díl mini­sé­rie, to bych časem chroch­tal bla­hem. Takže za aktu­ál­ní­ho sta­vu je film Mortal Kombat oprav­du dost prázd­ný a jedi­né co jej zachra­ňu­je je solid­ní vizu­ál­ní strán­ka a bru­ta­li­ta věr­ná před­lo­ze.
Pokud divák nic o výše napsa­ném netu­ší, bude jeho hod­no­ce­ní pro­ti mému ješ­tě o dost níže. Já hod­no­tím Mortal Kombat prů­měr­ně a nad ten ho malič­ko povy­ta­hu­je bru­ta­li­ta a výkon Joshe Lawsona. Pokud by se nato­či­lo pokra­čo­vá­ní, šlo by výsled­né hod­no­ce­ní ješ­tě tro­chu naho­ru. Prozatím je to tedy jed­no­hub­ka za 65%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88827 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56798 KB. | 02.07.2022 - 06:53:16