Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry.

Mortal Kombat - Filmové zpracování nejslavnější soubojové hry.

MK

Po býva­lém šam­pi­ó­no­vi MMA Coleovi (Lewis Tan) začne jít čaro­děj Shang Tsung (Chin Han) ze svě­ta Outworld kvů­li jeho dra­čí­mu teto­vá­ní, kte­ré má od naro­ze­ní. Cole se dosta­ne do chrá­mu lor­da Raidena (Tadanobu Asano), kde s dal­ší­mi bojov­ní­ky začne tré­no­vat na tur­naj, v němž se bude bojo­vat o osud svě­ta.

Mortal Kombat už se kdy­si fil­mo­vé adap­ta­ce dočkal. Filmový Mortal Kombat z roku 1995 v režii Paula W. S. Andersona je dodnes sluš­ná béč­ko­vá podí­va­ná, ovšem do his­to­rie se svý­mi kva­li­ta­mi zrov­na dva­krát neza­psal. Otřesné pokra­čo­vá­ní Mortal Kombat: Annihilation poté teh­dy v roce 1997 fil­mo­vý Mortal Kombat pohřbi­lo a na dal­ší fil­mo­vou adap­ta­ci se muse­lo čekat téměř 24 let. Mortal Kombat z roku 2021 se ovšem napro­ti své­mu před­chůd­ci z roku 1995 může opřít o vět­ší roz­po­čet, na dru­hou stra­nu se jí ovšem cho­pil debu­tant Simon McQuiod, kte­rý dopo­sud točil rekla­my. Alespoň díky tomu se ovšem dalo odhad­nout, že McQuiod aspoň doká­že této adap­ta­ci - kte­rá dopře­du hlá­si­la, že ten­to­krát bude stej­ně bru­tál­ní jako video­her­ní předloha- jis­tý styl. Je ovšem ve finá­le nový Mortal Kombat sku­teč­ně pove­de­nou tre­fou do čer­né­ho?

Na nový Mortal Kombat nej­spíš divák nebu­de kou­kat kvů­li oče­ká­vá­ní osca­ro­vých výko­nů a mis­trov­ské­ho scé­ná­ře. Půjde mu pře­de­vším o to, aby to byla ta správ­ná řež­ba, kte­rá se po vzo­ru video­her­ní před­lo­hy oprav­du utrh­ne ze řetě­zu. Osobně jsem se ovšem neče­kal, že si Mortal Kombat tak uži­ju a budu si vlast­ně přát, aby šlo o dosta­teč­ný úspěch, kte­rý stu­dio Warner Bros. donu­tí k odklepnu­tí pokra­čo­vá­ní.

Nová adap­ta­ce Mortal Kombatu má urči­tě spous­tu nedo­stat­ků. Se sty­li­za­cí a výpra­vou si někdo mohl pohrát o pozná­ní sil­ně­ji, vět­ši­na her­ců nepřed­vá­dí kdo­ví­jak sil­né výko­ny a poten­ci­ál někte­rých sluš­ně načrt­nu­tých postav se tak úpl­ně nevy­u­ži­je. Jenomže pořád je to vlast­ně sluš­ný bloc­kbus­ter, kte­rý je sviž­ný, v někte­rých ohle­dech oprav­du sty­lo­vý a oprav­du se dodr­že­li sli­by o bru­ta­li­tě a před­vá­děč­ce fata­lit.

Zpracovat Mortal Kombat do fil­mo­vé podo­by je při­tom těž­ké a kdekdo by si snad­no mohl mys­let, že tako­vou před­lo­hu do video­hry pře­vést nejde. Jenomže prá­vě zde se uka­zu­je, že si tvůr­ci uvě­do­mu­jí ducha video­her­ní­ho Mortal Kombatu a sna­ží se z něj ve fil­mo­vé podo­bě vyždí­mat co nej­víc. Nový Mortal Kombat je tak díky tomu ide­ál­ně zábav­ný a v jis­tých ohle­dech i ade­kvát­ně směš­ný. Což jen doka­zu­je, že si všich­ni na pla­ce dost jas­ně uvě­do­mi­li, že točí adap­ta­ci Mortal Kombatu a výsle­dek tomu odpo­ví­dá. Nový Mortal Kombat je při­tom zábav­ný film, na roz­díl od původ­ní­ho Andersonova Mortal Kombatu je zábav­ný z jiných a mno­hem pozi­tiv­něj­ších důvo­dů.

Vyloženě rado­vat se ani při­tom nedá z hlav­ní­ho hrdi­ny. Postava Colea v podá­ní Lewise Tana je jedi­nou hlav­ní posta­vou, kte­rá je vytvo­ře­na čis­tě pro film a přes­to se dle sce­náris­ty Grega Russa sna­ži­li, aby Cole mezi zná­mé hrdi­ny z video­her zapa­dl. Cole je tak v pod­sta­tě náhra­dou za Johnnyho Cage, při­čemž je ovšem vytvo­řen pře­de­vším pro ješ­tě jeden pod­stat­ný důvod. Přesto je ovšem Tan ale­spoň sym­paťák, kte­rý má jen smůlu v tom, že je jeho Cole ve spo­leč­nos­ti všech těch iko­nic­kých video­her­ních hrdi­nů tak tro­chu nevý­raz­ný.

Mortal Kombat je straš­ně sviž­ný a na někte­ré věci tak není zase tolik času. Přitom všem se ale ale­spoň sluš­ně vysvět­lí myto­lo­gie Mortal Kombatu, při­čemž ovšem někte­ré posta­vy nedo­sta­nou zase tolik pro­sto­ru, kolik by si zaslou­ži­li. Tadanobu Asano jako Lord Raiden a Chin Han jako Shang Tsung jsou napří­klad cas­tingo­vou tre­fou do čer­né­ho, ve finá­le ovšem tito dva pra­dáv­ní nepřá­te­lé vlast­ně ve fil­mu zas tak výraz­ný pro­stor nema­jí. Především Tadanobu Asano to má poté těž­ké ve stí­nu iko­nic­ké­ho ztvár­ně­ní Raidena Christopherem Lambertem.

Velkým pře­kva­pe­ním je poté Jessica McNamee jako Sonya Blade, kte­ré role pře­kva­pi­vě sed­ne. Většinu scén si pro sebe poté kra­de Josh Lawson jako Kano. Mehcad Brooks jako Jax a Max Huang jako Kun Lao nepat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší posta­vy fil­mu, Hiroyuki Sanada je jako Scorpion též výteč­ná vol­ba, pře­de­vším je tu ale bra­vur­ní Joe Taslim jako Sub-Zero. Jeho zápo­rák půso­bí jako neza­sta­vi­tel­ná sila a jako ide­ál­ní pro­tiv­ník. Některé posta­vy to poté mají těž­ké kvů­li tomu, že byli k jejich oži­ve­ní vytvo­ře­né efek­ty, kte­ré tak tro­chu mají své mou­chy. Takový Kabal tře­ba vypa­dá cel­kem dob­ře, Goro ale celou dobu půso­bí tak tro­chu umě­le. Přesto ovšem vypa­dá výraz­ně lépe než Goro z původ­ní­ho fil­mu.

Čekáte vrchol akč­ní­ho žán­ru? V tomhle ohle­du vás prav­dě­po­dob­ně čeká tak tro­chu men­ší zkla­má­ní. Akční strán­ka nové­ho Mortal Kombatu je vel­mi dob­rá, toho bojo­vá­ní ale ve finá­le není zase tolik a tvůr­ci si prav­dě­po­dob­ně více bojo­vá­ní šet­ří do pokra­čo­vá­ní. Mortal Kombat cel­ko­vě oči­vid­ně sází na to, že na jeho dal­ší díly dojde a pro­to nechá­vá spous­ty ote­vře­ných vrá­tek. Přesto se ovšem dá do jis­té míry říct, že ten film fun­gu­je sám o sobě a jako solid­ní upou­táv­ka toho, co by divá­ka moh­lo čekat v Mortal Kombat 2. Má to i sluš­ný soun­d­track Benjamina Wallfische.

Především je to ale celé sku­teč­ně bru­tál­ní. A dost mož­ná ješ­tě více bru­tál­ní, než by člo­věk čekal. Kromě cel­kem věro­hod­né video­her­ní este­ti­ky je tak film i v tom­to ohle­du sku­teč­ně věr­ný a potě­ší, že se sku­teč­ně dočká­me toli­ka sluš­ných nápa­dů. Zamrzí tak jen to, že i přes cel­kem vel­ký roz­po­čet nejsou efek­ty zrov­na nej­lep­ší. Většina scén půso­bí jako z nepro­pra­co­va­né­ho gre­enscre­e­nu a v někte­rých ohle­dech dokon­ce snad­no může nastat pocit, že jsou efek­ty závě­reč­nou prá­ci 1. roč­ní­ku na něja­ké fil­mo­vé ško­le. A to ne kdo­ví­jak osl­ňu­jí­cí závě­reč­né prá­ce. Spoustu vel­mi sluš­ných akč­ních scén tak snad­no kazí ty pro­blémy v nedo­ko­na­lých efek­tech, kdy jde bohu­žel o tako­vý ten typ efek­tů, kte­rý snad­no praští do oka. Přesto to bez­po­chy­by moh­lo být o pozná­ní hor­ší.

Šlo to vlast­ně celé nato­čit líp? Rozhodně ano. Nový Mortal Kombat vlast­ně fun­gu­je jako počá­teč­ní pří­běh poten­ci­o­nál­ní ságy, kte­rá si v násle­du­jí­cích čás­tech bude moci ješ­tě více vyhrát s myto­lo­gií a dal­ší­mi posta­va­mi. Ten film není doko­na­lý, doká­že ovšem snad­no nalá­kat na dal­ší čás­ti. Minimálně vět­ši­na cas­tingů je obsa­ze­na ide­ál­ně, sluš­nou akč­ní strán­ku jde příš­tě posu­nout o level výš a pro mno­ho fanouš­ků video­her­ní před­lo­hy dost mož­ná půjde o napros­to ide­ál­ní adap­ta­cí. Musí dob­rá her­ní adap­ta­ce auto­ma­tic­ky být syno­ny­mem pro výraz dob­rý film? Ne vždyc­ky. V tom­to pří­pa­dě jde ovšem funk­ci syno­ny­ma bez­peč­ně pou­žít a říct, že tvůr­ci do jis­té míry dosáh­li úspě­chu. Mohlo to totiž bez­po­chy­by skon­čit mno­hem hůř.

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Warner Bros.

  • Mortal Kombat28. dubna 2021 Mortal Kombat Zatímco situace ve filmovém průmyslu je zatím poněkud nejistá a nabídka v kinech a na streamovacích platformách je poněkud proměnlivá na základě aktuálních prognóz (stačí se podívat na […] Posted in Filmové recenze
  • Mortal Kombat - Recenze - 65%4. května 2021 Mortal Kombat - Recenze - 65% Mortal Kombat, boj na život a na smrt. Kdo by neznal fenomén automatových bojovek 90. let? A mnozí budou jistě znát i filmová zpracování této legendární herní série. Krutá řežba plná krve […] Posted in Filmové recenze
  • Godzilla vs. Kong - Godzilla a Kong se setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku.31. března 2021 Godzilla vs. Kong - Godzilla a Kong se setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak visí na vlásku. Godzilla postupně ničí planetu a Kong je jediný, kdo Godzillu může zastavit. Je ale Godzilla tou skutečnou hrozbou? A co přesně leží hluboko v jádru Země? Godzilla a Kong se spolu již […] Posted in Filmové recenze
  • Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje9. května 2021 Darksiders III – sága jezdců apokalypsy pokračuje Od doby, kdy jsem poprvé dohrál druhý díl série Darksiders jsem se nemohl dočkat dalšího pokračování. Darksiders 1 a 2 představili zajímavý příběh, a ještě zajímavější postavy v podobě […] Posted in Recenze her
  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze
  • TOP 7 ponorkových filmů6. května 2021 TOP 7 ponorkových filmů Ponorka U283 mě inspirovala k tomu, že jsem sestavil žebříček 7 nejlepších ponorkových filmů! 7) Ponorka U-571 O tom, jak rozluštit německý kód Enigma už Filmfanatic jeden […] Posted in Zajímavosti
  • Andělé a démoni5. května 2021 Andělé a démoni Církev, ač nechtěně, svým bojkotujícím postojem vyvolala masovou vlnu zájmu u katolického obecenstva, jež mělo chuť nahlédnout pod roušku citlivých událostí okolo náboženských faktů, které […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!5. května 2021 Jurassic World Evolution – Dinosauří svět přesně podle vás!                 S touto hrou jsem se tak nějak velice rád vrátil do svých dětských let, kdy jsem strávil hodiny a hodiny času u Zoo Tycoon a dalších strategicky-budovatelských simulátorů. […] Posted in Recenze her
  • Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice5. května 2021 Mass Effect 2 – retro recenze před vydáním legendární edice Před týdnem jsem s chutí napsal recenzi na první Mass Effect, a tak teď nastal čas se zaměřit na jeho slavnější pokračování. Mass Effect 2 je dle mnohých tím nejlepším co trilogie přináší. […] Posted in Recenze her
  • Podivuhodný případ Benjamina Buttona4. května 2021 Podivuhodný případ Benjamina Buttona David Fincher je pojem. Terorizuje herce, mlátí šéfy studií, dva roky přestříhává jeden film, ale je to osobnost. Natočil Sedm, natočil Klub rváčů a jeho snímek sbírá všemožná ocenění. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,37005 s | počet dotazů: 215 | paměť: 52371 KB. | 10.05.2021 - 06:42:20
X