Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mortal Kombat - Boj na život a na smrt

Mortal Kombat - Boj na život a na smrt

mortal
mortal

Polykač duší Shang Tsung (Cary- Hiroyuki Tagawa) při­lá­ká na palu­bu sta­ro­by­lé pla­chet­ni­ce sku­pi­nu bojov­ní­ků - mni­cha Liu Kanga (Robin Shou), her­ce Johnnyho Cage (Linden Ashby) a poli­cist­ku Sonyu Bladeovou (Bridgette Wilson). Loď tro­ji­ci odve­ze do jiné dimen­ze, kde se má na tro­pic­kém ost­ro­vě ode­hrá­vat prá­dav­ný tur­naj. Jejich rád­cem a duchov­ním vůd­cem se sta­ne mystic­ký Lord Rayden (Christopher Lambert), bůh hro­mu a bles­ku. Ten hrdi­nům odha­lí, že jejich vítěz­ství či pro­hra roz­hod­ne o příští budouc­nos­ti svě­ta, pro­to­že nejde o oby­čej­ný tur­naj, ale o mystic­ké střet­nu­tí dob­ra a zla...

Samotný her­ní Mortal Kombat by bez exis­ten­ce fil­mů vlast­ně nevzni­kl. Sci-fi Univerzální voják s Jeanem-Claudem Van Dammem a Dolphem Lundgerem v hlav­ních rolích se v době své­ho vydá­ní v roce 1992 mělo dočkat video­her­ní­ho zpra­co­vá­ní. Ovšem ve finá­le o hru zájem nebyl, pře­de­vším pro­to, že boom oko­lo Univerzálního vojá­ka časem upa­dl. V té době už ale byla vel­ká část plá­no­va­né hry hoto­vá a vývo­já­ři Ed Boon a John Tobias si řek­li, že vytvo­ře­ná prá­ce najde své vyu­ži­tí. A přes­ně takhle vznik­la série bojo­vých video­her, kte­rá se mezi lety 1992-2019 dočka­la cel­kem 11 dílů, ve kte­rých se navíc kro­mě ori­gi­nál­ně vytvo­ře­ných postav popra­li také Terminátor, Predátor nebo Rambo. A úspěch téhle video­her­ní série už na kon­ci 20. sto­le­tí zaru­čil, že se někdo poku­sí o fil­mo­vou adap­ta­ci. Především i pro­to, že již v této době video­her­ní adap­ta­ce vzni­ka­li.

Bavíme se ovšem o tak tro­chu depre­siv­ní době. Píší se 90. léta a prv­ní video­her­ní adap­ta­cí se v Hollywoodu stá­vá Super Mario Bros. Film, kte­rý uká­zal, že v Hollywoodu se prv­ní video­her­ní adap­ta­ce oprav­du nepo­ved­la a jde o jeden vel­ký bizar­ní záži­tek. Ani násle­du­jí­cí video­her­ní adap­ta­ce Dvojitý drak a Street Fighter se nese­tka­li s vře­lým divác­kým při­je­tím a tahle tro­ji­ce fil­mů tak polo­ži­la zákla­dy pro kla­sic­ké poví­dá­ní o tom, že jsou video­her­ní adap­ta­ce tak tro­chu pro­kle­té.

Mortal Kombat je obtíž­nou hrou na zpra­co­vá­ní. Především v pří­pa­dě, když se v rám­ci pří­stup­nos­ti muse­li tvůr­ci pocho­pi­tel­ně vykaš­lat na všech­ny ty bru­tál­ní fata­li­ty jako vytr­há­vá­ní páte­ře, uko­pá­vá­ní hla­vy nebo vytr­há­vá­ní srd­ce z těla. Film nako­nec do kin dora­zil s ratingem PG-13 a spous­tu fanouš­ků už teh­dy odra­dil prá­vě ten fakt, že se nedo­čka­jí bru­ta­lit, kte­ré tuhle roku tolik pro­sla­vi­li. A pře­de­vším je důle­ži­té zmí­nit fakt, že Mortal Kombat nebyl vel­ko­roz­počto­vou zále­ži­tos­tí. Rozpočet fil­mu byl pou­hých 18 mili­o­nů dola­rů, což už v roce 1995 neby­la ani zda­le­ka vel­ko­roz­počto­vá zále­ži­tost. Chtělo to tedy něko­ho kre­a­tiv­ní­ho, kte­rý i s malým roz­poč­tem doká­že před­vést zají­ma­vé věci.

Volba teh­dy padla na mla­dé­ho Paula W. S. Andersona, kte­rý měl za sebou čer­s­tvě svůj debut Nakupování a teh­dy se pro­sla­vil jako tvůr­ce mno­hých úspěš­ných kli­pů. Právě on se ve finá­le stal tím, kte­rý se této video­her­ní adap­ta­ce cho­pil a před tím než se cho­pil něko­lik fil­mů ze série Resident Evil a adap­ta­ce Monster Hunter tak tím­to fil­mem popr­vé nato­čil fil­mo­vou adap­ta­ci něja­ké video­hry. A prá­vě jeho zna­lost u kli­pů se dost hodi­la v rám­ci správ­né­ho ucho­pe­ní este­ti­ky a ucho­pe­ní akč­ních scén.

Síla fil­mo­vé­ho Mortal Kombatu roz­hod­ně není v herec­kých výko­nech. Kolem fil­mu se sice mota­li jmé­na jako Johnny Depp, Sharon Stone nebo Sean Connery, nej­vět­ší hvězdou je ale ve finá­le Christopher Lambert. Jinak je film více­mé­ně plný her­ců, kte­ří před­tím ani potom vel­kou kari­é­ru neza­ži­li. Na pla­ce se mož­ná moh­la jako Sonya Blade vyřá­dit Cameron Diaz, ta ale nako­nec muse­la kvů­li váž­né­mu zra­ně­ní odstou­pit a na posled­ní chví­li jí nahra­di­la Bridgette Wilson. Kromě ní je tu Robin Shou jako Liu Kang, Linden Ashby jako Johnny Cage, Trevor Goddard jako Kano nebo Chris Casamassa jako Scorpion. O nikom z nich jste krom Mortal Kombatu nikdy nesly­še­li? V pořád­ku, chy­ba není na vaší stra­ně.

Krom Lamberta by snad člo­věk i mohl poznat Cary-Hiroyuki Tagawu, tako­vé­ho méně zná­mé­ho japon­ské­ho her­ce, kte­rý zde ztvár­nil zlé­ho Shang Tsunga. Jenomže prá­vě v tom tkví háček. Právě Tagawa před­vá­dí, že je Mortal Kombat více­mé­ně pro­cpa­ný herec­kým pře­hrá­vá­ním, kte­ré Tagawa doká­že ješ­tě sne­si­tel­ně zastí­nit tím, že v sobě jis­tou for­mu herec­ké­ho talen­tu pře­ce jen má. Se zbyt­kem, kte­rý byl ale více­mé­ně obsa­ze­ný ze dvou důvo­dů (typo­vě sedí a je lev­ný) je to ale pod­stat­ně hor­ší. Jenomže to pořád neva­dí. Především prá­vě pro­to, že Mortal Kombat není film o sil­ných herec­kých výko­nech.

Choreografie sou­bo­jů naštěs­tí sto­jí za to. Ideální Mortal Kombat by měl mít pře­de­vším půso­bi­vé akč­ní scé­ny s vymaz­le­nou cho­re­o­gra­fií a vylo­že­nou půso­bi­vos­tí. To se Mortal Kombatu daří. Filmová adap­ta­ce se své­ho video­her­ní­ho zdro­je drží cel­kem sluš­ně a to i co se týče kos­tý­mů, kte­ré sice chví­le­mi vypa­da­jí oprav­du směš­né, přes­to se ovšem Anderson drží her­ní­ho Mortal Kombatu oprav­du sluš­ně. Především se mu ale daří pra­co­vat s vizu­á­lem, kdy Mortal Kombat ale­spoň cel­kem dob­ře vypa­dá. A to ani ne po strán­ce vizu­ál­ních efek­tů, kte­ré jsou při­nej­lep­ším vět­ši­nu času sne­si­tel­né, což pře­de­vším doka­zu­je závě­reč­ná scé­na. Jenomže tenhle film si zce­la oči­vid­ně uvě­do­mu­je, jaký je a i pro­to je tak snad­né si ten­to film užít. Všichni se navíc v akč­ních scé­nách sna­ží co to jde (jen ta Bridgette Wilson kvů­li tomu, že do vla­ku nasko­či­la poz­dě pros­tě nefun­gu­je) a někte­ré sou­bo­je sku­teč­ně sto­jí za to. Kazí to sice sku­teč­ně boles­ti­vé vizu­ál­ní efek­ty, sluš­ně zamas­ko­vá­ní dublé­ři ale doká­žou před­vést nejed­nu půso­bi­vou bit­ku. A pře­de­vším pořád pohle­dem na Mortal Kombat cobi béč­ko­vou zába­vou jde o vel­mi vyda­ře­nou podí­va­nou. A tvůr­ci si to plně uvě­do­mi­li. Nikdo film nevy­tvá­řel s tím, že vznik­ne nový Občan Kane.

V rám­ci efek­tů je nao­pak půso­bi­vá lout­ka Gora, kte­rou muse­lo ovlá­dat 16 lout­ka­řů najed­nou a stá­la 1 mili­on dola­rů. Ani ta nevy­pa­dá sto­pro­cent­ně věro­hod­ně, půso­bí ale lépe než jaké­ko­liv vizu­ál­ní efek­ty v tom­to fil­mu. Především ale Goro půso­bil jako sku­teč­ná hroz­ba a půso­bí líp než všech­ny ty kos­týmy, kte­ré půso­bí jenom jako sluš­né cospla­ye. Malý roz­po­čet tu pros­tě zce­la oči­vid­ně hrál svo­jí roli, celé se to ale svou bez­peč­nos­tí nadá­le dá celé pře­žít.

Filmový Mortal Kombat vlast­ně nemá po vzo­ru hry pořád­ný pří­běh. Je tu sice onen legen­dár­ní tra­dič­ní tur­naj, kde počet vítěz­ství roz­hod­ne o osu­du celé­ho svě­ta, v kolo­vrát­ku se tu ale pros­tě pořád někdo doko­la pere. To na jed­nu stra­nu zce­la vysti­hu­je video­her­ní před­lo­hu, kde se také více­mé­ně o nic nehra­je, scé­nář ale kdo­ví­jak nepra­cu­je s jejich cha­rak­te­ry. Je to mož­ná i dob­ře, pro­to­že žád­ný z těch her­ců by (snad s výjim­kou Lamberta, kte­rý je na roli Raidena pros­tě ide­ál­ní) kdo­ví­jak kom­plex­ní posta­vu zahrát nedo­ká­zal. Na dru­hou stra­nu jsou Johnny Cage, Scorpion nebo Liu Kang zají­ma­vé posta­vy, kte­ré by urči­tě sta­lo za to více pro­zkou­mat.

Dialogy jsou hloupouč­ké a her­ci do nich nic nedá­va­jí. Anderson tak ale­spoň sku­teč­ně umí pra­co­vat se záplet­kou, kte­rá se točí kolem bojo­vých umě­ní, má akč­ní sek­ven­ce dost sluš­ně v malí­ku a oči­vid­ně se mohl spo­leh­nout na cho­re­o­gra­fy, kte­ří v tom umě­jí cho­dit. Lokace fil­mu jsou půso­bi­vé, atmo­sfé­ru ten film doká­že cel­kem dob­ře nala­dit a závě­reč­ná scé­na je poté ukáz­kou toho, co je na fil­mu dob­ře i špat­ně. Mortal Kombat je vel­mi zají­ma­vý film na roz­bor, což samo o sobě jeho kva­li­ty nezve­dá. V rám­ci adap­ta­cí video­her šlo ale pře­de­vším teh­dy o zje­ve­ní toho, že to pře­ce jen jde. Tak tro­chu. Ten film mož­ná po více než 25 letech zestárl ješ­tě o kus víc, pořád jde ale o vel­mi sluš­nou béč­ko­vou zába­vu. A i ta někdy divá­ko­vi neuško­dí.

Mortal Kombat není kdo­ví­jak svě­to­bor­ný film. Je ale fajn a šlo o prv­ní sne­si­tel­nou video­her­ní adap­ta­ci. Nový film, kte­rý dora­zí už za měsíc tak má co napra­vo­vat, zdán­li­vě nemož­ný úkol ale Paul W. S. Anderson zvlá­dl pře­vést do cel­kem sluš­né podo­by. Jeho Mortal Kombat mož­ná není vylo­že­ně svě­to­bor­ný film, jed­ná se ale o vel­mi sluš­nou adap­ta­ci, kte­rou Anderson zvlá­dl téměř nemož­né. A uká­zal, že když se chce, tak to pře­ce jen něja­kým způ­so­bem jde. Nový Mortal Kombat mož­ná bude lep­ší film, těž­ko ovšem říct, jest­li bude zábav­něj­ší. Ten sta­rý je pořád nicmé­ně pořád sluš­ná odpo­čin­ko­vá zále­ži­tost.......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © New Line Cinema


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55865 s | počet dotazů: 222 | paměť: 56009 KB. | 22.05.2022 - 20:45:25