Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Morbius - 30 %

Morbius - 30 %

Morb
Morb

 Doktor Michael Morbius (Jared Leto) trpí vzác­nou a smr­tel­nou krev­ní cho­ro­bou. S úmys­lem zachrá­nit dru­hé, kte­rým hro­zí stej­ný osud, se Michael roz­hod­ne k zou­fa­le ris­kant­ní­mu činu. Zdánlivý úspěch při­ne­se lék, kte­rý je však dost mož­ná nebez­peč­něj­ší než sama smr­tel­ná cho­ro­ba, neboť pro­mě­ní léči­te­le v lov­ce...

 

Studio Sony původ­ně mělo plán, že dvo­ji­ce fil­mů Amazing Spider-Man vyšla­pe ces­tič­ku pro něko­lik spin-offů, kdy se tak kolem Amazing Spider-Mana vytvo­ří jed­né fil­mo­vé uni­ver­zum. Jenže Amazing Spider-Man 2 v kinech zkla­mal a nako­nec tak došlo k doho­dě mezi Sony a Marvel Studios, kdy Sony aktu­ál­ně půj­ču­je Spider-Mana v podá­ní Toma Hollanda pro hos­to­vač­ky v Avengers, Marvel Studios zase výraz­ně vypo­má­há na Spider-Manových sólov­kách. Jenže Sony to nevzda­lo a nadá­le chys­tá vytvo­řit vlast­ní fil­mo­vý vesmír, jen tedy pro­za­tím bez Spider-Mana. Započal to Venom, kte­rý se v kinech dočkal vel­ké­ho finanč­ní­ho úspě­chu a vyslou­žil si pokra­čo­vá­ní. Po Venomovi nyní došlo na dal­ší­ho Spider-Manova pro­tiv­ní­ka a anti­hr­di­nu, ten­to­krát jmé­nem Morbius. I Morbius se stal jed­ním z těch fil­mů, kte­rý se během pan­de­mie mno­ho­krát odklá­dal (měli jsme ho původ­ně vidět už počát­kem roku 2020), dočkal se též něko­li­ka pře­tá­ček a nako­nec při­chá­zí až vel­ké udá­los­ti jmé­nem Spider-Man: Bez domo­va. Pochopitelně by se nevy­pla­ti­lo čekat něja­kou zásad­ní udá­lost, důvě­ra ovšem smě­řo­va­la pře­de­vším k tomu, aby byl film ale­spoň fajn a Jared Leto měl po svém neslav­ném poje­tí Jokera koneč­ně v bio­gra­fii zapsa­nou něja­kou solid­ní komik­so­vou úlo­hu. Kde je ovšem prav­da?

Morbius půso­bí jako ano­má­lie. Jako komik­so­vý film, kte­rý vzni­kal kdy­si dáv­no na počát­ku 21. sto­le­tí, kdy komik­so­vé fil­my ješ­tě vylo­že­ně neby­li nej­vět­ší­mi fil­mo­vý­mi událostmi/megahity roku. Připomene fil­my jako Daredevila s Benem Affleckem, Elektry s Jennifer Garner, Punishera s Thomasem Janem či Ghost Ridera s Nicolasem Cagem. Dvě deká­dy nazpá­tek by mož­ná Morbius mohl obstát, v dneš­ní zapla­vě komik­so­vé kon­ku­ren­ce ovšem abso­lut­ně neob­sto­jí, pro­to­že půso­bí jako bra­trá­nek z direct-to-dvd. To samot­né by ovšem nebyl pro­blém, kdy­by mohl Morbius čím­ko­liv zaujmout. Jenomže on neza­ujme prak­tic­ky ničím. Minimálně tedy ne v tom dob­rém slo­va smys­lu.

Morbius
Photo © Sony Pictures Entertainment

Morbius je jeden z nej­hor­ších komik­so­vých fil­mů posled­ních let, mini­mál­ně tedy ten nej­slab­ší od Fantastické čtyř­ky z roku 2015. Neskutečně hloupý scé­nář, kte­rý více­mé­ně v prů­bě­hu popí­rá vlast­ní nasta­ve­ná pra­vi­dla, akce bez nápa­dů sáze­jí­cí pře­de­vším sem tam na zpo­ma­le­né zábě­ry, aby aspoň chví­li bylo vidět, co se to vlast­ně na plát­ně děje a pře­de­vším střih v pod­sta­tě ničí veš­ke­ré akč­ní scé­ny, vizu­ál­ní efek­ty jsou nesku­teč­ně ošk­li­vé (pře­de­vším pro­mě­ňo­vá­ní dvou hlav­ních postav na upí­ry) a her­ci do svých rolí nedá­va­jí prak­tic­ky nic. Jared Leto nadá­le na komik­so­vé role štěs­tí nemá, Matt Smith poté jako hlav­ní zápo­rák Milo před­vá­dí výkon, kte­rý snad­no při­po­me­ne Nicolase Cage a jeho zná­mé cage­o­vá­ní. Velkým otaz­ní­kem je poté obsa­ze­ní Tyrese Gibsona do role posta­vy Simona Strouda. Tyrese Gibson je totiž jako drs­ný pol­da jed­no­du­še nepře­svěd­či­vý a člo­věk mu tuhle polo­hu vůbec nemů­že věřit.

Problémem by ani tak neby­li povin­né posta­vy (men­tor, lás­ka, nej­lep­ší pří­tel pro­mě­ně­ný v nepří­te­le), kdy­by s nimi scé­nář dvo­ji­ce Matta Sazami/Burka Sharplesse nějak zají­ma­vě pra­co­val. Jenomže Morbius ve finá­le půso­bí jako tako­vý ten prů­měr­ný komik­so­vý film, kte­rý má za úkol dát dohro­ma­dy umě­lá inte­li­gen­ce. Pomáhá tomu i fakt, že reží­ru­jí­cí Daniel Espinosa vlast­ně se žád­ným zají­ma­vým nápa­dem sku­teč­ně nepři­jde. Především se v prů­bě­hu uká­že, že by Morbius mož­ná mohl obstát jako pro­tiv­ník pro Spider-Mana nebo Bladea, tahle posta­va ovšem svůj film zce­la utáh­nout nedo­ká­že. Především pro­to, že vlast­ně není dva­krát zají­ma­vá. Z Morbia jde vycí­tit tem­něj­ší poje­tí než u Venoma (vtip­ko­vá­ní ve fil­mu prak­tic­ky není), chví­le­mi to poté vyvo­lá pocit, že to má být celé poja­té jako tako­vá tragé­die. Jenomže vše co se na plát­ně děje nechá­vá člo­vě­ka zce­la chlad­ným, pro­to­že v tom fil­mu sku­teč­ně prak­tic­ky nic nefun­gu­je.

Morbius
Photo © Sony Pictures Entertainment

Není to při­tom úpl­ně topor­né řemes­lo. Peníze na tom jsou vidět, Oliver Wood za kame­rou občas pře­ci jen uká­že ale­spoň něja­ký ten hez­ký vizu­ál, hud­ba Jona Ekstranda nezní špat­ně a Morbius ale­spoň trvá sne­si­tel­ných 100 minut a pro­to cel­kem ute­če. Espinosa za kame­rou sice nepři­ná­ší kdo­ví­jak zají­ma­vé nápa­dy, mini­mál­ně něja­ká tvůr­čí zruč­nost tam ovšem je. Jenomže v prů­bě­hu se vlast­ně jen víc a víc uka­zu­je, jak moc nevy­u­ži­tý poten­ci­ál v Morbiovi je. Je tam něja­ké dile­ma, pochy­bo­vá­ní nad sebou samým, zhrou­ce­ní osob­ní­ho živo­ta a dal­ší věci, kte­ré by moh­li ve funkč­ním dra­ma­tu fun­go­vat. V Morbiovi se ovšem jen tak nějak dějí, vyska­ku­jí na povrch, násled­ně se začí­na­jí tak nějak igno­ro­vat a na kon­ci to nej­spíš od divá­ků chce něja­kou empa­tii k posta­vám a tomu co pro­ží­va­jí. Jenomže to nejde, pro­to­že se nikdy nevy­skyt­ne pocit, že se o něco hra­je. Nehledě na to, že ústřed­ní kon­flikt mezi hlav­ním hrdi­nou a hlav­ním zápo­rá­kem půso­bí, že v tom fil­mu pros­tě je, aby měl film zápo­rá­ka a moh­lo ve finá­le dojít k něja­ké akci. Nejhezčí jsou ve finá­le na celém fil­mu nej­spíš titul­ky. Mají sami o sobě vět­ší půvab než celý Morbius.

Tudy ces­ta neve­de. Sony zou­fa­le tou­ží po vytvo­ře­ní vlast­ní­ho pro­po­je­né­ho vesmí­ru, kde by se za pár let měli spo­lu setká­vat Venom, Morbius a dal­ší Spider-Manovi pro­tiv­ní­ci, i když ovšem Morbius pořád může vydě­lat solid­ní pení­ze (a při roz­počtu 75 mili­o­nů dola­rů má vel­kou šan­ci se dostat do plu­so­vých čísel) a může se jet dál, sáz­ka na to samé by příš­tě divá­ky moh­la jed­no­du­še omr­zet. Morbius půso­bí jako tuc­to­vá zále­ži­tost, kte­rá jako­by byla vytvo­ře­ná umě­lou inte­li­gen­cí, v sou­čas­né kon­ku­ren­ci komik­so­vých fil­mů je prak­tic­ky nemož­né, aby Morbius něko­ho zaujmul. Osobně si navíc nedo­ve­du před­sta­vit, jak by se moh­lo s posta­vou Morbia nadá­le pra­co­vat, vlast­ně by mi osob­ně nej­víc zamlou­va­la, že by nový Blade v podá­ní Mahershali Aliho zne­škod­nil Letova Morbia v úvod­ní scé­ně své­ho prv­ní­ho sólo­vé­ho fil­mu. Rázem by tak tahle inkar­na­ce a celý tenhle vel­ký omyl našel ale­spoň čás­teč­ný smy­sl. Kdybych ovšem musel za Morbia z vlast­ní kapsy zapla­tit 150 korun, nad­še­ný bych z toho nebyl. Takový vel­ký stu­di­o­vý omyl se kaž­dý den nevi­dí......

Morbius
Photo © Sony Pictures Entertainment

PS: I když jsou dvě po-titulkové scé­ny na celém fil­mu to nej­za­jí­ma­věj­ší, para­dox­ně jsou na celém fil­mu i nejde­ment­něj­ší. Absolutně nedá­va­jí ze žád­né­ho ohle­du smy­sl (roz­bor by byl výživ­ný), popí­ra­jí dří­ve nasta­ve­ná pra­vi­dla odji­nud a pře­de­vším jen doka­zu­jí, jak se v Sony mar­ně sna­ží uplést z hov­na bič. Kdo se jinak náho­dou těší na výskyt graf­fi­ti se Spider-Manem, budo­vy Oscorp či inter­ak­ce Letova Morbia s Vulturem Michaela Keatona ze Spider-Man: Homecoming, ten by měl tak tro­chu zchla­dit oče­ká­vá­ní.

 


Photo © Sony Pictures Entertainment


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Morbius – Recenze – 30 %3. dubna 2022 Morbius – Recenze – 30 % Morbius je novým přírůstkem studia SONY do jeho filmové série věnované komiksovým padouchům ze světa Spider-Mana. Společnost mu tam dělá již Venom, přičemž záměrem studia je zřejmě […] Posted in Filmové recenze
  • Morbius: Jared Leto nedokázal vdechnout život upírskému příběhu od Marvelu31. března 2022 Morbius: Jared Leto nedokázal vdechnout život upírskému příběhu od Marvelu Geniální lékař se snaží vyléčit vzácnou krevní chorobu, ale - hups! - promění se v upíra ve filmu Morbius, nudné a ponuré adaptaci postav z komiksů od Marvelu. Zatímco Spider-Man: Bez […] Posted in Filmové recenze
  • Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50%20. června 2021 Rychle a zběsile 9 (F9) – Recenze – 50% V Rychle a zběsile 7 se skákalo autem z mrakodrapu na mrakodrap, v Rychle a zběsile 8 se konvoj vozů naháněl po zamrzlém moři se sovětskou ponorkou a v Rychle a zběsile 9 bylo pochopitelně […] Posted in Filmové recenze
  • Transformers3. července 2022 Transformers Dvě frakce autonomních robotických organismů z planety Cybertron, hodní Autoboti a zlí Decepticoni, se snaží ziskat Prajiskru, která , která je schopna stvořit světy a zaplnit je životem. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 6 - 50 %6. června 2022 Rychle a zběsile 6 - 50 % Tvůrci šestého dílu Rychle a zběsile si museli nechat udělat průzkum, podle kterého už fanoušci série trpí zvýšenou necitlivostí na akční hrátky předešlých dílů. Jak by bylo jinak možné, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 5 - 75 %5. června 2022 Rychle a zběsile 5 - 75 % Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 2 - 45 %2. června 2022 Rychle a zběsile 2 - 45 % První díl série Rychle a zběsile byl neoddiskutovatelným úspěchem. Studiu vydělal celosvětově přes 200 milionů dolarů, což bylo při pětinovém rozpočtu chápano jako povel k natočení dalších […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile - 65 %1. června 2022 Rychle a zběsile - 65 % Dnes již legendární filmová série Rychle a zběsile přinesla světu kult rychlých aut, horkých pneumatik a vůně spáleného benzínu. Nicméně ačkoli se první díl Rychle a zběsile tváří jako […] Posted in Retro filmové recenze
  • Druhá série seriálu "Nadace" od Apple TV se natáčí v Praze19. dubna 2022 Druhá série seriálu "Nadace" od Apple TV se natáčí v Praze Minulý týden se v Praze začala natáčet druhá série sci-fi seriálu Foundation, který Apple TV natáčí podle románů Isaaca Asimova. V České republice se bude natáčet až do června, přičemž […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91541 s | počet dotazů: 257 | paměť: 56905 KB. | 06.07.2022 - 03:20:21