Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Monty Pythonův Život Briana

Monty Pythonův Život Briana

A jsme zase zpát­ky u naše­ho seri­á­lu o Monty Pythonech. Kdybych měl vybrat film, kte­rej nad vše­ma jejich díl­ka­ma mír­ně vyční­vá, bude to asi prá­vě Brian. On je to svým způ­so­bem geni­ál­ní nápad. Vrátit se do Judeje, 33 po kris­tu a sle­do­vat osud NE Ježíše, jak by kaž­dej čekal, ale Briana. Briana, kte­rej vlast­ně měl tak tro­chu smůlu, pro­to­že se v útlém věku málem stal vyvo­le­ným on. Teď je z něj dospě­lej člo­věk a začí­ná se rozkou­ká­vat po ženách, ale pak nara­zí na bari­é­ry míst­ní­ho oku­pač­ní­ho řím­ské­ho zastu­pi­tel­stva v čele s Pilátem, a roz­hod­ne se vstou­pit do Lidové Fronty Judeje, tero­ris­tic­ké orga­ni­za­ce, kte­rá si dává za cíl dik­ta­tu­ru jed­nou pro­vždy svrh­nout, i když jí chy­bí argu­men­ty (Co nám Římani kdy dali, co? - Silnice, ško­ly, víno, kana­li­za­ci, zavla­žo­vá­ní, pořá­dek na uli­cích...) a navíc ji brz­dí vlast­ní byro­kra­tic­ká maši­né­rie. A pak, přes něko­lik dal­ších vel­kejch zvra­tů v ději se Brian sta­ne vyvo­le­ným pro stov­ky lidí, kte­ří ho násle­du­jí na kaž­dém kro­ku jako své­ho Ježíše. A to ješ­tě zda­le­ka není všech­no. O jeho slá­vě se doslech­ne Pilát a dá ho ukři­žo­vat jako mučed­ní­ka - jak trp­kej konec...

Na dobu vydá­ní (1979) je Brian po tech­nic­ké strán­ce bri­lant­ní. A to zda­le­ka není jedi­nej důvod, porč se na něj dívat. Tím je hlav­ně herec­ký mis­trov­ství hlav­ních akté­rů z MP, kte­ří tu hra­jí snad stov­ky rolí najed­nou a vůbec jim to neu­bli­žu­je, nao­pak. Masové scé­ny typu Pilátův pro­jev nebo dav před Brianovým domem pat­ří ke sko­ro kla­si­kám žán­ru.

Nápad fil­mu je vyni­ka­jí­cí a to hlav­ní, proč se na to bude­te asi dívat, je vtip. Ten je pros­tě všu­de, ať už je to iro­nic­ký nad­hled na celou spo­leč­nost a sati­ric­ký podá­ní všech per­són, tak samot­ný dia­lo­gy. Každej urči­tě aspoň jed­nou sly­šel o zdej­ších mimo­zemš­ťa­nech, Pilátovým Pyjovi Čůrovi, o věz­ňo­vi, kte­rej si nebe před­sta­vu­je tak, že ho ukři­žu­jou nebo o Regovi, vedou­cím LFJ, kte­rej do žád­ný akce nikdy necho­dí, pro­to­že jak říká, bolí ho záda...

Nedá se nic dělat, Brian je geni­ál­ní film, kte­rej bom­bar­du­je něco, co dneska křes­ťa­ni pova­žu­jou za samo­zřej­most, to zna­me­ná, že všech­no, co je v Bibli, je prav­da. Brian nao­pak uka­zu­je, že víra je zatra­ce­ně slo­ži­tá věc a že mysl lidí je snad­no ovliv­ni­tel­ná. A pro­to­že mám mysti­fi­ka­ce sak­ra rád, musím se při­klo­nit k nej­vyš­ší­mu hod­no­ce­ní.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,56961 s | počet dotazů: 214 | paměť: 52187 KB. | 07.05.2021 - 18:59:19
X