Kritiky.cz > Filmové recenze > Monty Pythonův Smysl Života

Monty Pythonův Smysl Života

Monty Pythona, nebo spíš sku­pi­nu komi­ků, kte­ří jsou za něj zod­po­věd­ní, nej­spíš není tře­ba blí­že před­sta­vo­vat. Tihle páno­vé sto­jí za Létajícím Cirkusem, což je (pro ty co by náho­dou nevě­dě­li) zábav­nej pořad plnej ske­čů a nesmír­ně kva­lit­ní­ho a po_čertech_dobrýho humo­ru, a za nejmíň dvě­ma fil­ma­ma, kte­rý sto­jej za slo­víč­ko, to jest Život Briana a Quest for the Holy Grail, nebo­li ces­ta za hle­dá­ním sva­té­ho grá­lu. Jsou to fil­my tro­chu star­ší (~1980) a mož­ná mě za to bude­te plís­nit a hubo­vat, ale prá­vě pro­to v úvo­du ke strán­ce píšu: recen­ze na RELATIVNĚ nový fil­my - a konec­kon­ců, kam bys­me došli, kdy­bys­me zapo­mí­na­li na kla­si­ku? Teď ale zpát­ky k fil­mu.

Už jste někdy hle­da­li smy­sl živo­ta? A našli? Pokud ne, může­te to zku­sit v tomhle fil­mu. On to vlast­ně ani není kla­sic­kej film. Je to spíš něco jako doku­ment, kte­rý mís­to živo­ta tuleňů někde na pólech popi­su­je život lid­skej. A to pěk­ně polo­pa­tě, od naro­ze­ní až po smrt, a kaž­dá důle­ži­tá eta­pa je dopro­vá­ze­na něja­kým ske­čem, scén­kou nebo ani­mo­va­ným fil­mem. Vo tom to je! Já vím, až tak skvě­le to teď ješ­tě nevy­pa­dá.

Jenže: scén­ky a ske­če jsou beze­spo­ru tím nej­lep­ším, nej­kon­tro­verz­něj­ším, nej­drs­něj­ším a nej­hu­mor­něj­ším, co kdy Monty Pythoni (a mož­ná nejen oni) vytvo­ři­li. Pokud se někdo pova­žu­je za znal­ce jejich humo­ru, musí mi dát za prav­du. Monty Python’s Meaning of Life je totiž film, u kte­rý­ho hro­zí pro­tr­že­ní brá­ni­ce, poru­še­ní břiš­ních sva­lů a jiný bru­tál­ní zále­ži­tos­ti. Smysl živo­ta kope do samot­né pod­sta­ty lid­ství, úto­čí na ty nej­skry­těj­ší lid­ský vady, pře­vra­cí naru­by kde­co a hlav­ně vyta­hu­je na povrch jas­ný tabu, kte­rý nor­mál­ní­ho jedin­ce nutí nevší­mat si jich (a to ješ­tě mini­mál­ně). Tenhle film slo­vo „tabu“ nezná.

Monty Pythoni pod­chy­ti­li samot­nou pod­sta­tu humo­ru. To, co je v cir­ka dvou­ho­di­no­vým fil­mu narva­ný, hra­vě str­čí do kapsy všech­ny díly jejich Létajícího cir­ku­su a celý Quest for the Holy Grail. Snad jen geni­ál­ní Brian se dá s fil­mem srov­ná­vat, a tak je jas­ný, že jde o extrov­ní kva­li­tu.

A s prvotříd­ní­ma nápa­da­ma jde ruku v ruce i prvotříd­ní zpra­co­vá­ní. To je jed­nak nesmír­ně kva­lit­ní (ze všech fil­mů z pro­duk­ce MP jed­no­znač­ně nej­lep­ší - a dost dob­rý i na dneš­ní dobu) a hlav­ně tako­vý při­ro­ze­ný.

A těch postav, co uvi­dí­te! Chudou děl­nic­kou rodi­nu z prů­mys­lo­vé čvr­ti s hro­ma­dou (HROMADOU) dětí, uči­te­le, kte­rej vyu­ču­je sexu­ál­ní výcho­vu (prak­tic­ky), ubo­hý účet­ní kte­ří se jed­no­ho dne roz­hod­li, že už dýl nebu­dou sná­šet otro­kář­skou nad­vlá­du mana­že­rů, nej­tlust­ší­ho člo­vě­ka na svě­tě, a nako­nec i tu Smrt (i když tahle je fakt vytvrd­lá, nic ve sty­lu Cimrmanovskýho Vizionáře). Většinu postav hra­jí sta­ří zná­mí her­ci z MP, ale je tu i hod­ně novejch, neo­kou­ka­nejch tvá­ří. A hra­jí taky dost dob­ře.

Monty Pythonův Smysl Života je zkrát­ka zábav­nej, kva­lit­ně zpra­co­va­nej, skvě­le zahra­nej, mis­trov­sky vymyš­le­nej a vůbec tááááá­khle vpře­du - film. Vím, že tahle recen­ze byla mož­ná tro­chu pře­plá­ca­ná super­la­ti­va­ma, ale byla by chy­ba, kdy­by vám něco jako Smysl Života uteklo. I těm, kte­ří MP dva­krát nemu­sí.

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Monty Pythonův Život Briana20. února 2005 Monty Pythonův Život Briana A jsme zase zpátky u našeho seriálu o Monty Pythonech. Kdybych měl vybrat film, kterej nad všema jejich dílkama mírně vyčnívá, bude to asi právě Brian. On je to svým způsobem geniální […] Posted in Filmové recenze
  • Monty Python A Svatý Grál27. února 2005 Monty Python A Svatý Grál Seriál o Monty Pythonovi, díl 3/3. Tak by se dala nazvat tahle recenze. Svatý Grál ale rozhodně nelze brát jako Last, But Not Least... je to film jako hrom a při sledování některých […] Posted in Filmové recenze
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […] Posted in Filmové recenze
  • Image18. ledna 2004 Trio z Belleville Další z fascinujích animovaných filmů. Patřící ke skupině filmů, které uvidíte, zapamatujete si je a vzpomínáte na ně. Nepatří k americkým produktům, patří ke stejně skupině filmů jako je […] Posted in Filmové recenze
  • Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete).17. dubna 2004 Choking Hazard - Dýchejte zhluboka (dokud ještě můžete). Smysl života je ošemetná věc. Pro někoho to jsou holky, pro jiného vdolky a pro dalšího třeba jeho cvičený křeček. Staří Řekové se plavili do Tróje za krásnou Helenou a strýček Skrblík […] Posted in Filmové recenze
  • Cellular31. ledna 2005 Cellular Stále se přesvědčuji o tom, že čím méně vím o filmu, na který se koukám, tím lepší z toho mám zážitek. Potvrdil to i Celluar. Sice nechápu, proč český distributor nechal filmu původní […] Posted in Filmové recenze
  • th 1 1125. září 2002 Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones   Tak zase mám zpoždění v tom, že nestíhám psát recenze. No by jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Million Dollar Baby23. března 2005 Million Dollar Baby Clint Eastwood natočil poutavý příběh dívky, která chce být za každou cenu trénována úspěšným trenérem boxu a chce se stát boxerkou ... a nakonec se jí to podaří. A Eastwoodovi také, soudě […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...