Kritiky.cz > Recenze > Monstrum - Cloverfield

Monstrum - Cloverfield

Tak milí čte­ná­ři, je to tady. Máte mož­nost si pro­střed­nic­tvím naše­ho webu pře­číst jed­nu z prv­ních recen­zí na vel­mi oče­ká­va­ný a tajem­ný Cloverfield, ali­as Monstrum. Snímek byl zaha­len tajem­stvím až do jeho pon­děl­ní pre­mi­é­ry, a nut­no uznat, že to byl výbor­ný tah.

 

 

Pln oče­ká­vá­ní jsem si sedl do sedač­ky a čekal na začá­tek pro­mí­tá­ní. Než sní­mek začal, tak jsem pře­mýš­lel nad spous­tou věcí. V prv­ní řadě o tom, zda půjde oprav­du o útok mon­stra (o čemž jsem byl sil­ně pře­svěd­čen), nebo zda­li pře­ci jen nepů­jde o něja­ký kata­stro­fic­ký scé­nář aj. A za dru­hé, spí­še, než že bych pře­mýš­lel, jsem taj­ně dou­fal, aby to celé neby­la jen masiv­ní rekla­ma a v koneč­ném výsled­ku se nám nedo­sta­lo oby­čej­né­ho béč­ko­vé­ho sci-Fi.

 

Milí čte­ná­ři, je mi ctí vám před­sta­vit Monstrum (Cloverfield), sní­mek plný napě­tí, tajem­na, sty­lo­vé­ho ztvár­ně­ní a cel­ko­vě vyni­ka­jí­cí­ho nápa­du. Monstrum doza­jis­ta vstou­pí mezi nej­lep­ší desít­ku fil­mů toho­to roku, ale pojď­me se na to všech­no podí­vat pěk­ně popo­řa­dě…

Příběh začí­ná nená­pad­nou roz­luč­ko­vou pár­ty v jed­nom z bytů na Manhattnu, tak­že do urči­té doby víme, kam to bude smě­řo­vat (viz.trailer). Na pár­ty se řeší cel­kem obvyk­lé pro­blémy, typu - kdo, kde, s kým a proč, a podob­ně. Po něja­ké době se zem zachvě­je a do vzdu­chu vyle­tí obrov­ský sloup ohně. S ním při­lít­ne i hla­va sym­bo­lu USA a Manhattan se poma­lu stá­vá mís­tem, plné pani­ky a cha­o­su. Pro ty, co vědí, co bude násle­do­vat, při­blí­žím ješ­tě tro­chu děj. Ovšem ti, co nema­jí ani poně­tí a jsou uchrá­ně­ni infor­ma­cí, co že se to s nebo­hým měs­tem děje, varu­ji před spo­i­le­rem. Ten je pro jis­to­tu zvý­raz­něn tuč­ným pís­mem a je pod­tr­žen.

 

SPOILER! Než se sku­pin­ka lidí zori­en­tu­je, tak už jsou vysta­ve­ni, pro ně zatím nezná­mé­mu zabi­já­ko­vy a všech­ny infor­ma­ce (i pro divá­ka) jsou pou­ze úst­ní­ho typu (je to obrov­ský, žere to lidi). Po něja­ké chví­li se nám naskyt­ne prv­ní pohled na Monstrum a zjis­tí­me, že se v zábě­rech tro­chu podo­bá naší sta­ré zná­mé Godzille. Věřte, že je to jen zdá­ní. Až dané mon­strum uvi­dí­te blí­že, tak nej­spíš nejen pro mne, je výtvar­ně pove­de­něj­ší, než zmi­ňo­va­ná Godzilla (mož­ná je to dáno také jeho tajem­nos­tí). Partička se sna­ží uprch­nout, než jed­no­mu z nich zavo­lá pří­tel­ky­ně, že je uvěz­ně­na v bará­ku, a on se jí samo­zřej­mě vydá zachránit…/KONEC/

 

Během těch 90 minut se bude­te výbor­ně bavit a bude­te si přát, aby to nikdy nekon­či­lo, poně­vadž akce stří­dá akci a o vyni­ka­jí­cí tri­ky není nou­ze. Když si navíc pomys­lí­te, jaký měl film roz­po­čet, tak si tepr­ve uvě­do­mí­te, že zruč­ný reži­sér doká­že divy. Jak už jsem říkal, film je celý natá­čen pře­nos­nou ama­tér­skou kame­rou, tak­že záži­tek je oprav­du vyni­ka­jí­cí a divák je vta­žen mno­hem hlou­bě­ji do mís­ta dění. Skutečně máte pocit, jako by jste tam byli. Žádná sta­tic­ká kame­ra, žád­né zpo­ma­lo­vá­ní času. Všechno hez­ky roz­tře­se­nou rukou kame­ra­ma­na. Při kaž­dé zají­ma­vé scé­ně si bude­te přát vidět víc a v duchu si říkat, ať se oto­čí tro­chu dole­va, že tam­ten roh vás zají­má a podob­ně.

 

Herci odved­li vel­mi dob­rý výkon a z jejich pani­ka­ře­ní bude­te mít husí kůži. Věřte mi, když se všich­ni zbě­si­le řítí po mos­tě nazpět a vrá­že­jí do sebe, to vše se sna­ží zabí­rat kame­ra a kaž­dý člo­věk vypa­dá, jako by prá­vě spat­řil samot­né­ho sata­na. To vás bude v kině oprav­du nad­zve­dá­vat ze seda­ček! Další, co bych chtěl vyzdvih­nout je ozvu­če­ní. To jed­no­du­še řeče­no nemá chy­bu. Všechny ty výbuchy, křik a ostat­ní zvu­ky půso­bí dojmem něče­ho tak uvě­ři­tel­né­ho, až vás to zne­po­ko­ju­je.

 

Ještě dneska, když si vzpo­me­nu na někte­ré scé­ny, tak mne stá­le pomy­sl­ně mra­zí v zádech. Abych řekl také něco nega­tiv­ní­ho, jed­ná se ale pou­ze jen o pár drob­nos­tí. Za prvé, je až neu­vě­ři­tel­né, co všech­no kame­ra vydr­ží a pokud tako­vá exis­tu­je, tak bych jí oprav­du chtěl domů:). Za dru­hé, pro mne bylo občas poměr­ně těž­ko pocho­pi­tel­né, že v dosti vypja­tých situ­a­cích by kame­ra­man stá­le točil.

A za tře­tí, a to bude vadit jen někte­rým, je nepří­tom­nost vysvět­le­ní mno­ha otá­zek, kte­ré by divák měl rád zod­po­vě­ze­ny. Ale to by se dnes zřej­mě dalo již ozna­čit za Abramsův styl, a ten dodá­vá fil­mu nádech tajem­na. Navíc, kdo zná Ztracené, tak ho to u Abramse vůbec nepře­kva­pí, ba to dokon­ce i od jeho pro­duk­ce oče­ká­vá.

 

Co říci závě­rem? Hodnocení pro sní­mek Monstrum je cel­kem jas­né. Tento film chytře vyu­žil styl natá­če­ní, kte­rý jsme moh­li vidět u Blair Witch a posu­nul ho o něko­lik pří­ček výš. J.J Abrams dob­ře věděl, že roz­tře­se­ná kame­ra na lidi zapů­so­bí mno­hem rea­lis­tič­tě­ji, než kla­sic­ký zábě­ry, a měl prav­du. Výsledný dojem je více než vyni­ka­jí­cí.

PS: Na ten­to film se oprav­du vypla­tí jít do kina, poně­vadž vel­ké plát­no a doko­na­le nami­xo­va­ný zvuk asi kaž­dý doma nemá. 🙂 A až ho shléd­ne­te, tak se s námi poděl­te o vaše dojmy. Věřím, že nebu­de­te zkla­má­ni…

 

 

Producent J.J Abrams a dodnes téměř nezná­mý reži­sér Matt Reeves nato­či­li bra­vur­ní film, kte­rý navíc poří­di­ly takřka za paka­tel. Nemůžu jinak, než dát nej­vyš­ší hod­no­ce­ní. Jen tak dál! Tohle je to, co dělá fil­ma­ři­nu fil­ma­ři­nou, a za co si lidé veli­ce rádi zapla­tí vstu­pen­ku do kina. Bravo!

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Vložil Slávek Anlauf, 23. January 2008 - 1:00

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,83585 s | počet dotazů: 243 | paměť: 52895 KB. | 21.06.2021 - 09:38:33