Monstra vs Vetřelci 3D

Je to tady! Recenze prv­ní­ho ani­mo­va­né­ho sním­ku, kte­rý byl točen kom­plet­ně ve 3D. Film byl vytvo­řen ve stu­diu DreamWorks Animation, a jak je již zvy­kem, opět nezkla­mal. Jaká je 3D ver­ze toho­to sním­ku? Vtáhne vás film do sebe? To vše, a mno­hem víc, se dočte­te dále...

Monstra vs Vetřelci je vůbec prv­ní sní­mek stu­dia DreamWorks, toče­ný plně ve 3D. A tím mys­lím oprav­du kom­plet­ně! Zapomeňte na trap­né papí­ro­vé brý­le, ve kte­rých vás pálí oči a bolí vás z nich hla­va. Místo již zmi­ňo­va­ných papí­rá­ků dosta­ne­te plas­to­vé brý­le, podob­né těm slu­neč­ním, se kte­rý­mi je ost­rost obra­zu zaru­če­na. Narozdíl od jejich před­chůd­kiň, uvi­dí­te v nor­mál­ních bar­vách, a na roz­dvo­je­ný obraz může­te také s rados­tí zapo­me­nout. Pro zají­ma­vost, při­klá­dám foto­gra­fii těchro brý­lí.

Už dost o brý­lích, nyní se vrh­ne­me na film samot­ný, ten má, jako kaž­dý, své plus i mínus. Začneme těmi klad­ný­mi věc­mi, kte­rých není málo. Prvním plu­sem je samozdřejmě 3D, kte­ré je oprav­du geni­ál­ní. Ve fil­mu bylo pár oka­mži­ků, kte­ré člo­vě­ka oprav­du vyle­ka­li, ale bylo jich oprav­du po skrom­nu. Já jich napo­čí­tal kolem 2-3. Takže, pokud jste byli zvyklí na plno leka­vých oka­mži­ků, jako tomu bylo u doku­men­tů zná­mých z IMAX, tak toho se zde nedo­čká­te. Dalším kla­dem je vel­ká šká­la barev, kte­rá sice není tak vel­ká, jako tře­ba u Shreka nebo Madagascaru, ale je to 1000x lep­ší, než tako­vá Lovecká sezo­na 2, a nebo Kozí pří­běh. Vtipů je zde požeh­na­ně, od pre­zi­den­ta se dočká­me vále­ní na kla­ví­ru až po švá­bí tane­ček.

Teď se pojď­me podí­vat na sti­něj­ší mís­ta. Tento ani­mák mě při­šel tako­vý více dospě­lác­ký, opro­ti pohád­ce Kung Fu Panda, kte­rá byla oprav­du pro mlad­ší obe­cen­stvo, se v tom­to sním­ku obje­vu­jí výbuchy, bou­rač­ky atd. Ale je to urči­tě i tako­vé plus pro dopro­vod svých rato­les­tí, rodi­če se nebu­dou tolik nudit a mod­lit, kdy koneč­ně ta pohád­ka skon­čí. Další věc, kte­rá mi moc nesed­la, je již zmi­ňo­va­ný leka­cí 3D efekt, kte­ré­ho bylo málo, což mě zkla­ma­lo, stá­le je to ale skvě­lý film.

Hlasy hlav­ních postav : Sasan, B.O.Ba, Článka, a DR.Švába obsta­ra­li, jako vždy, oprav­do­vé hvězdy, a to Reese Witherspoon, Seth Rogen, Paul Rudd, Hugh Laurie, Kiefer Sutherland, Will Arnett, Stephen Colbert. Český dabing je tak­též solid­ní, za zmín­ku sto­jí např: Hana Ševčíková, Jiří Knot, Filip Švarc, a nebo Libor hruš­ka.

Nakonec se nadá říci nic jiné­ho, než „škvě­lá přá­cič­ka, DreamWorks“. Napoprvé se to váž­ně poved­lo. Ani ve snu by mě nena­padlo, jak doko­na­le bude cel­ko­vý výsle­dek vypa­dat. Po shled­nu­tí toho­to díl­ka (pokud bude­te mít mož­nost 3D pro­jek­ce) nebu­de­te chtít vidět už nic jiné­ho. Snad i kla­sic­ká pro­jek­ce bude stát za to, kvů­li Hmyzosaurovi se vypla­tí zajít do kina a utra­tit těch 250kč, za 3D záži­tek.

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

21. March 2009 - 21:14 — Michal Portales

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,67745 s | počet dotazů: 245 | paměť: 46458 KB. | 18.01.2021 - 14:36:29