Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 1.10.2010
Výrobce: EA
Žánr: stra­te­gie
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, Multiplayer (xbox live)
Lokalizace: jazyk: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 3

Pokud jste už někdy hrá­li des­ko­vou hru Monopoly, kde je spous­tu figu­rek, peněz, karet atd. a nedej bože, aby se Vám něja­ká ta kar­tič­ka zatou­la­la. Tato hra Vás pře­svěd­čí, že jde hrát i bez pří­pra­vy hry a stu­do­vá­ní slo­ži­té­ho návo­du. Hru může­te hrát až ve čtyřech hrá­čích, což je super a zaba­ví­te se na dlou­hé hodi­ny, tak jako u des­ko­vé hry. Hra nabí­zí mno­ho mož­nos­tí hry, ofi­ci­ál­ní, zkrá­ce­nou atd.. Při výhrách sbí­rá­te body, za kte­ré poté může­te dokou­pit her­ní des­ky, kte­ré jsou úžas­né a kaž­dá má jiné ani­ma­ce, tak­že hra jen tak neo­mr­zí. Za body si může­te při­dat také dal­ší nové figur­ky, kte­ré mají opět své kouz­lo v oso­bi­tých ani­ma­cí. Hrát může­te hrát i onli­ne, ale bohu­žel musím říci, že tuto hru onli­ne moc hrá­čů nehra­je, což je ško­da, kdo by nechtěl změ­řit síli a obchod­ní­ho ducha s ostat­ní­mi. Hrát může­te i se svý­mi ava­ta­ry. Graficky, je hra vel­mi pro­pra­co­va­ná, ani­ma­ce jsou super a zvu­ky jako v nor­mál­ním živo­tě.

Hra mě veli­ce pře­kva­pi­la, nejed­nou zaba­vi­la v jed­nom i ve čtyřech hrá­čích a co je hlav­ní ani po dvou letech mě hra neo­mr­ze­la. Cena je vel­mi pří­z­ni­vá k tomu, co Vám všech­no hra může nabíd­nout, cena des­ko­vé hry je bez­po­chy­by vyš­ší :).

Článek byl napsán pro web X-Box-Hry.CZ.