Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Monika Stehlíková: Štěstí a sebepoznání - jeden cíl - Speciál 4/ 2015 časopisu ReGeNeRaCe

Monika Stehlíková: Štěstí a sebepoznání - jeden cíl - Speciál 4/ 2015 časopisu ReGeNeRaCe

Renegerace
Renegerace
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autorka toho­to spe­ci­á­lu časo­pi­su ReGeNeRaCe, Monika Stehlíková, je pub­li­cist­kou, lek­tor­kou a osob­ní tera­pe­u­t­kou. Je spe­ci­a­list­kou na min­d­ful­ness (meto­da vší­ma­vé­ho pří­stu­pu), zvlá­dá­ní stre­su i na emoč­ní uče­ní dětí a dospí­va­jí­cích. Pořádá semi­ná­ře, před­náš­ky a pub­li­ku­je odbor­né člán­ky.

Celý spe­ci­ál je zamě­řen na hle­dá­ní štěs­tí a sna­hu o sebe­po­zná­ní. Autorka se setka­la s osob­nost­mi z růz­ných obo­rů a pta­la se jich na téma­ta týka­jí­cí se osob­ní­ho roz­vo­je. Rovněž při­po­ji­la něko­lik svých tex­tů, v nichž sezna­mu­je čte­ná­ře s poje­tím štěs­tí v svě­tě, s dese­ti kro­ky ke štěs­tí a s min­d­ful­ness pro děti. Uvádí zde něko­lik zají­ma­vých cvi­če­ní pro uvol­ně­ní a sní­že­ní napě­tí dítě­te v pří­pa­dě stre­so­vé zátě­že. Jak sama uvá­dí, tyto tech­ni­ky jsou vel­mi účin­né a napo­mo­hou psy­chic­ké poho­dě i vět­ší vyrov­na­nos­ti. Poznamenává, že jsou tyto meto­dy sou­čás­tí osob­nost­ní výcho­vy napří­klad v USA, Kanadě, Belgii, Francii a Nizozemsku. Jejich zákla­dem je mimo jiné zklid­ně­ní sle­do­vá­ním vlast­ní­ho dechu a uvě­do­mo­vá­ní si sig­ná­lů těla. Tyto postu­py jsou nápa­di­té a záro­veň nená­roč­né, tudíž je lze snad­no vyzkou­šet doma se svý­mi potom­ky. Rovněž je mohou apli­ko­vat peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci, zejmé­na ve škol­kách a na prv­ním stup­ni základ­ních škol. U dospí­va­jí­cích je apli­ka­ce zklid­ňu­jí­cích postu­pů tro­chu slo­ži­těj­ší, jeli­kož tee­nage­ři nebý­va­jí tak spon­tán­ní, ale jed­ním z pře­svěd­či­vých argu­men­tů je pro ně sku­teč­nost, že si pomo­cí těch­to tech­nik sami „regu­lu­jí, jak se cítí“ a mají „nad sebou kon­t­ro­lu“. Podle mého názo­ru jsou tato cvi­če­ní vhod­ná pro kaž­dé­ho, od malých dětí až po seni­o­ry, kte­ří rov­něž mohou zaží­vat stre­su­jí­cí situ­a­ce.

Autorka ved­la roz­ho­vo­ry s ředi­tel­kou Divadla Kampa - Ivetou Duškovou, s ředi­tel­kou pojiš­ťov­ny - Renatou Mrázovou, fran­couz­ským bio­lo­gem - Matthieuem Ricardem, pro­fe­sor­kou filo­zo­fie - Annou Hogenovou i lek­to­rem Tchaj-ťi čchüan - Radkem Kolářem. Tázala se rov­něž  před­sta­vi­tel­ky pozi­tiv­ní psy­cho­lo­gie, docent­ky Aleny Slezáčkové, lek­tor­ky jógy - Michaely Svatošové, psy­cho­te­ra­pe­u­t­ky Terezy Pohlové, zakla­da­tel­ky vzdě­lá­va­cí spo­leč­nos­ti Santia - Květy Santlerové a pro­fe­sor­ky herec­tví – Hany Smrčkové. Dalšími, na než se zamě­ři­la, byli zpě­vač­ka Hana Rakušanová, bás­níř­ka a pro­za­ič­ka Kateřina Kováčová či zná­mý léči­tel Boris Tichanovský. Je zde rov­něž otiš­těn zají­ma­vý člá­nek Emoce a štěs­tí pohle­dem čín­ské medi­cí­ny, jehož auto­rem je Milan Schirlo, prak­tik čín­ské medi­cí­ny, a roz­ho­vor s DanemJanou Čadovými, maji­te­li rela­xač­ní­ho cen­t­ra Dajana, jehož sou­čás­tí jsou zvu­ko­vé láz­ně.

Monika Stehlíková nej­pr­ve čte­ná­ře sezna­mu­je se struč­ným živo­to­pi­sem osob­nos­ti, s níž vede roz­ho­vor, a dále se pomo­cí otá­zek zamě­řu­je na hle­dá­ní štěs­tí v živo­tě dotyč­né­ho. Všichni oslo­ve­ní svou ces­tu ke štěs­tí a vnitř­ní har­mo­nii hle­da­li přes úska­lí a tragé­die kaž­do­den­ní­ho živo­ta. Proto jsou, dle mého názo­ru, jejich zku­še­nos­ti tak cen­né a inspi­ru­jí­cí. Přestože se v živo­tě kaž­dý věnu­je jiné pro­fe­si, na jed­nom se všich­ni sho­du­jí. Zaměřit se na pří­tom­nost, jen v ní totiž může­me najít štěs­tí. Trápit se tragé­di­e­mi minu­los­ti, nebo se obá­vat budouc­nos­ti, k niče­mu neve­de. Dotázaní také zmi­ňu­jí radost z pomo­ci dru­hým. Hromadění majet­ku není napl­ňu­jí­cí, zatím­co i nepa­tr­ná pomoc lidem v nou­zi obo­ha­tí obě stra­ny, dár­ce i pří­jem­ce. Respondenti zdů­raz­ňu­jí i tou­hu po zklid­ně­ní a naslou­chá­ní sobě, ujas­ně­ní si toho, co by člo­vě­ka sku­teč­ně bavi­lo a uči­ni­lo šťast­ným.

Tento spe­ci­ál bych ohod­no­ti­la jako vel­mi zají­ma­vý a jeho čet­ba mě obo­ha­ti­la. Mnoho lidí dnes pát­rá po smys­lu živo­ta a tato pub­li­ka­ce nabí­zí mno­ho cest k nale­ze­ní vnitř­ní­ho kli­du, po němž tolik z nás v sou­čas­nos­ti tou­ží.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89665 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58132 KB. | 16.08.2022 - 00:44:15