Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět

Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět

756646 1

Chystáte se na poho­vor, máte vystu­po­vat na kon­fe­ren­ci nebo vás čeká pro­slov? Chcete lépe poznat lidi kolem vás? Máte přá­te­le, obchod­ní part­ne­ry, spo­lu­pra­cov­ní­ky nebo děti, na kte­ré chce­te mít pozi­tiv­ní vliv? V tako­vém pří­pa­dě je pro vás sto­ry­tel­ling sprá­vou vol­bou.

Jak řekl ame­ric­ký vypra­věč Sean Buvala, sto­ry­tel­ling je záměr­né sdí­le­ní vyprá­vě­ní díky slo­vům a akci za úče­lem pří­no­su jak pro poslu­cha­če, tak pro vypra­vě­če. Říkáte tedy pří­běh tady a teď a vaše sdě­le­ní má něja­ký záměr. To je pod­stat­né. Není však pří­běh jako pří­běh: někte­ré vás zaujmou a inspi­ru­jí, na iné oka­mži­tě zapo­me­ne­te. Co tedy uči­ní prů­měr­ný nebo dob­rý pří­běh skvě­lým? Jsou struk­tu­ra, dyna­mi­ka, auten­ti­ci­ta vypra­vě­če a zapo­je­ní pub­li­ka.

Autorka všech­ny tyhle pojmy podrob­ně vysvět­lu­je, dopl­ňu­je je názor­ný­mi pří­kla­dy a uvá­dí taky, jakým chy­bám by jste se měli vyva­ro­vat. Dozvíte se, jaká by měla být správ­ná struk­tu­ra pří­bě­hu, jak najít odva­hu být sám sebou, jak mlu­vit před pub­li­kem, jak se na vyprá­vě­ní men­tál­ně i fyzic­ky při­pra­vit, jak se lépe poznat prá­vě pomo­cí pří­bě­hů, jak najít inspi­ra­ci a roz­bít kre­a­tiv­ní blok i jak do pří­bě­hu při­dat humor. Aby jste si své nově naby­té doved­nos­ti vyzkou­še­li v pra­xi, najde­te v kni­ze spous­tu zábav­ních cvi­če­ní.

Tuhle kni­hu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo má zájem stát se lep­ším vypra­vě­čem.  Jednotlivé kapi­to­ly jsou krát­ké a sro­zu­mi­tel­né a obsa­hu­jí cvi­če­ní, pří­kla­dy i ilu­stra­ce, díky kte­rým rych­le pocho­pí­te pod­sta­tu a pozná­te, že pří­běhy jsou důle­ži­té. Příběhy pomá­ha­jí najít smy­sl věcí. Prostřednictvím pří­bě­hů může­te změ­nit svět k lep­ší­mu.

Hodnocení: 80%

Přestaň pre­zen­to­vat, začni vyprá­vět

Autor: Monika Nevolová

Obálka: Antonín Plicka

Vydáno: 2017, Grada

Počet stran: 184

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32723 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53248 KB. | 04.12.2021 - 05:52:37