Kritiky.cz > Recenze > Moje superbejvalka -

Moje superbejvalka -

Moje super­bej­val­ka - Recenze

19.January.2007 Recenze Autor: Slávek Anlauf

Po men­ší pau­ze tu opět máme zase něja­kou kome­dii. Tentokrát to není ale nic běž­né­ho, v hlav­ní roli se totiž před­sta­ví Uma Thurmanová jako pomstych­ti­vá super­hr­din­ka G-girl. Nenechte se ale nalá­kat na zají­ma­vé téma, sku­teč­nost je tro­chu jiná..
Mnoho lidí se mnou bude sou­hla­sit, když řek­nu, že nejen pro kome­dii je důle­ži­tá ori­gi­na­li­ta a s ní spo­je­ný nápad. Vždyť pře­ce pokud film ten­to aspekt má, tak má takřka auto­ma­tic­ky vyhrá­no. To ale bohu­žel nepla­tí vždy, někdy dob­ré­mu nápa­du svá­že ruce oprav­du špat­ný, nasta­vo­va­ný a rozkous­ko­va­ný scé­nář.
Tento ele­ment svá­zal ruce i tak zku­še­ným her­cům jako je Uma Thurmanová (Jenny Johnsonová/G-girl), Luke Wilson (Matt Saunders) či Mark Consuelos (Steve). Sice se sna­ží svým umem tuto kome­dii zachrá­nit, ale to nelze. Pokud je něco již špat­ně vymyš­le­no, už ani her­ci s tím nic neu­dě­la­jí. Jednoduše řeče­no, zába­va se neko­ná, a vy se zda­le­ka netr­há­te smí­chy, jak bys­te od toho­to dru­hu zába­vy oče­ká­va­li. Nevím, co se to s reži­sé­rem Ivanem Reitmanem sta­lo, vždyť jeho výtvor z roku 2001 s názvem Evoluce byla dosti dob­rá podí­va­ná, ale hlav­ně měla dob­rý komerč­ní úspěch u divá­ků. Nejspíš se sta­la chy­ba při vol­bě člo­vě­ka, kte­rý bude ručit za scé­nář. Této úlo­hy se ujal dosud nezná­mý Don Payne, kte­rý na svém kon­tě ješ­tě nemá žád­ný fil­mo­vý počin. Na odve­de­né prá­ci je to také dosti vidět, scé­nář je děra­vý jak emen­tál, ale to hlav­ní je, že jsem se snad ani jed­nou pořád­ně neza­smál.
To je dosti vel­ká vada na krá­se v tom­to žán­ru. Je prav­da, že tře­ba scé­na, kdy do okna naše G-girl. hodí živé­ho žra­lo­ka, má něja­kou šťá­vu. To je ale tak jedi­ný moment, kdy vás děj tro­chu pře­kva­pí, niko­liv ale roze­smě­je. Opět jsme u zásad­ní­ho pro­blé­mu toho­to sním­ku, on by měl bavit lidi, to ale bohu­žel nedě­lá. Při sle­do­vá­ní se mi zdá­lo, jako bych se díval na něja­ký nud­ný živo­to­pis, kte­rý mě tak nějak vlast­ně ani neza­jí­má. Kdyby humo­ru hrá­la do karet ale­spoň dějo­vá linie, ale zase nic. I ta je totiž dosti plytká, a na to, aby byla zábav­ná, potře­bu­je dob­ré ucho­pe­ní, kte­ré­ho se zde nedo­čka­la. I tak si pojď­me říci, o co při­bliž­ně půjde. Uma Thurmanová ztvár­ni­la G-girl, neo­by­čej­nou ženu a také super­hr­din­ku, kte­rou poté, co ji opus­tí její zce­la oby­čej­ný a nehr­din­ský pří­tel Luke Wilson (Matt Saunders), ovlád­ne totál­ní tou­ha po pomstě. Bude ochot­na udě­lat coko­liv, aby se mu pomsti­la a on bude ocho­ten udě­lat coko­liv, aby se jí už koneč­ně zba­vil. Jak jsem říkal, jed­no­du­chý pří­běh, kte­rý mohl být neo­by­čej­ně zábav­ný, ale není. Opět je to pou­ze otáz­ka spe­ku­la­cí, co se moh­lo stát, kdy­by… a to je špat­né. Komedie jsou od toho, abychom se u nich uvol­ni­li a bavi­li a ne abychom u nich pře­mýš­le­li, kde se sta­la chy­ba.
Zde je dob­ře patr­né, jak špat­ně může skon­čit i ori­gi­nál­ní pří­běh. Někde se zro­dil oprav­du dob­rý nápad, ale bohu­žel pro nás se do toho při­ple­tl nezku­še­ný scé­náris­ta, kte­rý ten nápad pro­mě­nil na úpl­ně něco jiné­ho. Mohlo to dopad­nout jinak a mno­hem lépe. Takto se ale z toho stá­vá pou­ze prů­měr­ná kome­die, kte­rá má sklo­ny kle­sat ješ­tě níže.
Když si navíc posklá­dám všech­ny stříp­ky dohro­ma­dy, tak i jinak vyni­ka­jí­cí her­ci mají svůj nešvar. Tím je občas­né pře­hrá­vá­ní v jejich fil­mo­vých rolích, a někde už je to oprav­du vidi­tel­né. Proto jsem se nako­nec roz­ho­dl udě­lit toto ne zrov­na ukáz­ko­vé ohod­no­ce­ní, vel­ká ško­da.
Verdikt: Dobrý nápad kazí oblud­né chy­by scé­náris­ty, pod kte­rý­mi se celé kouz­lo ztrá­cí. Nakonec se z toho vyklu­ba­la pod­prů­měr­ná kome­die, kde vás poba­ví zhru­ba jed­na scé­na. Nic víc v tom radě­ji nehle­dej­te…
Hodnoceni: 2/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,04138 s | počet dotazů: 233 | paměť: 52889 KB. | 16.06.2021 - 10:23:29