Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Moje superbejvalka (My Super Ex-Girlfriend)

Moje superbejvalka (My Super Ex-Girlfriend)

n200708281339 SEG0
n200708281339 SEG0

 

n200708281339_SEG0Další kome­die od Ivana Reitmana, kte­rá aspi­ru­je na mís­to v naší pamě­ti. Mít schop­nos­ti, kte­ré nikdo nemá, nemu­sí být špat­né. Pochopitelně mlu­ví­me o uži­teč­ných schop­nos­tech jako je létá­ní, obrov­ská fyzic­ká síla, schop­nost uhý­bat kul­kám apod. Zkrátka vlast­nos­ti, jež z oby­čej­né­ho člo­vě­ka doká­žou udě­lat člo­vě­ka uni­kát­ní­ho a vyzdvi­hu­jí dotyč­nou oso­bu někam mezi (vše)mocná bož­stva. Jak si pove­de?

Jenny Johnson (Uma Thurman) tako­vé schop­nos­ti má. Nicméně stej­ně jako její kole­ga Peter “Superman“ Parker volí v civi­lu nená­pad­ný způ­sob živo­ta. Stejně jako on i Jenny pro­půj­ču­je tyto schop­nos­ti do slu­žeb dob­ra, kdy jako G-Girl zachra­ňu­je měs­ta před kata­stro­fa­mi, pomá­há poli­cii s vylep­šo­vá­ním sta­tis­tik a jsouc pro­vá­ze­na obdiv­ný­mi pohle­dy svých spo­lu­ob­ča­nů pole­tu­je nad jejich hla­va­mi a koná dal­ší a dal­ší dob­ré skut­ky.

Jednoho dne potká v met­ru nesmě­lé­ho muže, kte­rý se začne pokou­šet o zís­ká­ní její pozor­nos­ti. Dost mož­ná by neu­spěl a na dal­ší zastáv­ce by se nechal uná­šet davem pryč ze živo­ta G-Girl, kdy­by mu nepo­moh­la náho­da. Pustil se totiž do pro­ná­sle­do­vá­ní zlo­dě­je, kte­rý Jenny ukra­dl kabel­ku. Můžeme se sice jenom doha­do­vat, na kolik šlo o pro­jev hrdin­ství, nebo sna­hy zapů­so­bit na objekt své­ho zájmu, ale ať tak či tak, svým činem si vyslou­žil pozor­nost sleč­ny Johnson. A není se čemu divit! Když Jenny coby G-Girl musí neu­stá­le pomá­hat jiným, je milé, když někdo chce pomoct jí. I když Matt Saunders (Luke Wilson) zrov­na nepů­so­bí dojmem sebe­jis­té­ho a cíle­vě­do­mé­ho muže a už vůbec na Jenny nepo­hlí­ží jako na lás­ku na prv­ní pohled, jí se zalí­bí a za krát­ko spo­lu začnou cho­dit.

Po něja­ké době mu Jenny pro­zra­dí svou pra­vou totož­nost a zdá se, že jejich vztah to jenom obo­ha­tí. Bohužel je také dosti žár­li­vá a důvod se najde, jde o Mattovu kole­gy­ni z prá­ce Hannah Lewis (Anna Faris). Když žár­lí žena bez nad­při­ro­ze­ných schop­nos­tí, tak z kate­go­rie Hezké její výtky a pode­zře­ní za něja­kou dobu pře­jdou do sku­pi­ny Otravné. Když ale začne žár­lit G-Girl, nepů­jde tu jenom o kate­go­rii Otravné, ale i Nebezpečné. Tak tro­chu i na radu kama­rá­da se Matt roz­hod­ne ze vzta­hu vycou­vat, ale kou­zel­ná věta z vět­ši­ny roz­cho­dů „Zůstaneme kama­rá­di!“ zde neza­bí­rá. Uma Thurman se naštve a slí­bí Luku Wilsonovi (bra­t­ro­vi úspěš­né­ho komi­ka Owena Wilsona), že tepr­ve teď pozná, jak vypa­dá peklo na zemi.

Když na oka­mžik zku­sí­me popus­tit uzdu fan­ta­zii, vymys­lí­me nespo­čet způ­sobů, jak s pomo­cí schop­nos­tí, kte­ré má G-Girl k dis­po­zi­ci, zne­pří­jem­nit Mattovi život. Na tom­to mís­tě vás ale vytrh­nu ze sně­ní a upo­zor­ním na to, že film bohu­žel nevy­u­ží­vá své­ho vel­ké­ho poten­ci­á­lu.

Nepřál bych Mattovi poci­ťo­vat pomstu bej­val­ky (tím záro­veň při­zná­vám, na čí stra­ně jsem), ale když jsem se dosle­chl, že do scé­ná­ře měl co mlu­vit Don Payne (scé­náris­ta seri­á­lu Simpsonovi), těšil jsem se na všech­ny ty nápa­dy a situ­a­ce, kte­ré by se ve fil­mu moh­ly obje­vit, na všech­ny ty rafi­no­va­né nepří­jem­nos­ti, kte­ré Matt bude muset zaku­sit. Ano, něko­lik pře­kva­pi­vých a komic­kých situ­a­cí Matt pozná, ale nejde o nic, ve srov­ná­ní s tím, co všech­no by mu moh­lo být pro­vá­dě­no. Nemohu tedy říct, že jde o napros­té zkla­má­ní, ale nemo­hu s čis­tým svě­do­mím tvr­dit ani to, že nahléd­ne­te do stud­ni­ce zába­vy.

Dalším zvuč­ným jmé­nem, kte­ré je k nale­ze­ní v titul­cích, je reži­sér Ivan Reitman. Je to ten samý, kte­rý stal u zro­du Krotitelů duchů, Policajta ze škol­ky či Dvojčat. Zdálo by se, že když nic jiné­ho, tak máme zajiš­tě­nou jed­nu věc, půjde o dobrou kome­dii. Jaká je prav­da?

Nejde o tak zábav­ný a úsměv­ný film, jak jste mož­ná oče­ká­va­li. Troufám si říct, že kdy­by z fil­mu odstra­ni­li prvek super­hr­din­ství, tak by moh­lo jít o dílo s popi­sem Romantický (ale to jsem se jenom tak zamys­lel..). Film samot­ný totiž balan­cu­je někde na hra­ni­ci mezi oby­čej­ným roman­tic­kým pří­bě­hem (o tom, jak chla­pec potká dív­ku, něco neklap­ne, roze­jdou se a teď se dívej­te, přá­te­lé, co se bude dít dál!), paro­dii na super­hr­din­ské fil­my a paro­dii na fil­my roman­tic­ké (hlav­ně v závě­ru).

Výsledek je tedy roz­po­ru­pl­ný. Nemohu tvr­dit, že se mi na film díva­lo špat­ně. Nebudu ovšem zastí­rat, že chví­le úsměvů po pove­de­né scén­ce či tref­ném výro­ku stří­da­ly chví­le leh­ké­ho znudě­ní a tro­cha apa­tie, jeli­kož fil­mo­vý děj jde bez vět­ších pro­blé­mů domýš­let (a vět­ši­nou správ­ně, jak zjis­tí­te poz­dě­ji). Jako oddycho­vá zále­ži­tost je Moje super­bej­val­ka cel­kem víta­ným zpes­t­ře­ním, nicmé­ně chcete-li oprav­du dobrou kome­dii, zapá­t­rej­te jin­de!

 

 

Žánr: Komedie

Produkce: USA

Rok: 2006

Délka: 1 h. 35 min.

Režie: Ivan Reitman

Hrají: Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Eddie Izzard, Rainn Wilson, Wanda Sykes


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31507 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55919 KB. | 24.05.2022 - 06:24:08