Módní policie: Český lev 2016

Anketa Český lev 2016 je již minu­los­tí, ale zastav­me se na chví­li, stej­ně jako po Oscarech, ješ­tě u oble­če­ní čes­kých here­ček. Ty se mají od svých západ­ních kole­gyň ješ­tě co učit, ale musí­me vzít také v potaz, že jejich finanč­ní mož­nos­ti nejsou tako­vé, aby si moh­ly dovo­lit mnoh­dy předra­že­né róby. Nejprve bych se rád zmí­nil o mode­rá­tor­ce Lucii Výborné. Její mode­rá­tor­ský výkon hod­no­tit nebu­du, ale byl bych v hod­no­ce­ní o něco mír­něj­ší než kole­ga. Lucie zvo­li­la čer­ve­ný kalho­to­vý kos­tý­mek, kte­rý se cel­kem hodil k její nepří­liš žen­ské posta­vě. O dál­ších dámách se roze­píšu pod fot­ka­mi.
Jitka Schneiderová
Dlouhodobě nej­lé­pe oblé­ka­ná čes­ká hereč­ka Jitka Schneiderová opět doká­za­la, že má vkus. A i když svou nomi­na­ci za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon nepro­mě­ni­la, svým vzhle­dem i tak upou­ta­la dosta­tek pozor­nos­ti. Bulvár však více než šaty od Ivany Mentlové, zají­mál Jitčin nový pří­tel, kte­ré­ho popr­vé před­sta­vi­la svě­tu.
Martha Issová
Sympatická Martha Issová, kte­rá byla nomi­no­vá­na za svůj výkon v pohád­ce Sedmero krkav­ců, nomi­na­ci tak­též nepro­mě­ni­la. Ani ona ale ve výbě­rů šatů nešláp­la ved­le, ba nao­pak, oran­žo­vé šaty s kože­ným detai­lem na prsou půso­bí vel­mi ele­gant­ně.
Alena Mihulová
Vítězkou veče­ra se pod­le oče­ká­vá­ní sta­la, za svůj výkon ve fil­mu Domácí péče, Alena Mihulová, kte­rá zvo­li­la jed­no­du­ché bílé šaty bez dal­ších zby­teč­ných ozdob. Herečka dala za prav­du rče­ní, že v jed­no­du­chos­ti je krá­sa.
Tereza Voříšková
Abych stá­le jen nechvá­lil, musím při­znat, že model Terezy Voříškové se mi pří­liš nelí­bil. Jedna z nej­hez­čích čes­kých here­ček ten­to­krát svůj půvab moc vynik­nout nene­cha­la, ale jis­tá ori­gi­na­li­ta se její­mu mode­lu nechat musí.
Zdroj obráz­ků: ona.idnes.cz

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Módní poli­cie

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,05664 s | počet dotazů: 235 | paměť: 46805 KB. | 21.01.2021 - 15:53:58