Módní policie: BAFTA 2017

3D21458900000578 4217578 image a 120 1486925118940
Na vče­rej­ším pře­dá­vá­ní pres­tiž­ních cen brit­ské fil­mo­vé aka­de­mie se sešla svě­to­vá fil­mo­vá sme­tán­ka. Podívejme se, v jakých mode­lech se hvězdy na čer­ve­ném kober­ci před Royal Albert Hall, před­ved­ly.
Amy Adams
Výsledek obrázku pro amy adams bafta 2017
Zrzavá krás­ka opět ceno­vě ostrou­ha­la, ale čer­ve­ný kobe­rec si díky své­mu půva­bu a ele­gant­ním zele­ným šatům pod­ma­ni­la.
Nicole Kidman
Výsledek obrázku pro nicole kidman bafta 2017
Nicole zvo­li­la šaty s hlu­bo­kým výstři­hem, kte­rý obo­ha­ti­la krás­ným šper­kem. Pěkně také vynik­la její štíh­lá posta­va.
Daisy Ridley
Výsledek obrázku pro daisy ridley bafta 2017
Vycházející fil­mo­vá hvězda byla tak­též ve výbě­ru své­ho mode­lu úspěš­ná. Kombinace čer­né, víno­vé a bílé s kvě­ti­no­vým vzo­rem se k sobě hodí a střih šatů je také vel­mi vkus­ný a ele­gant­ní.
Meryl Streep
Výsledek obrázku pro meryl streep bafta 2017
Jedna z nej­lep­ších here­ček všech dob ví, jaký model vzhle­dem ke své­mu věku zvo­lit. V čer­ném kalho­to­vém kos­tý­mu vypa­da­la Meryl opět jako okouz­lu­jí­cí dáma.
Anya Taylor-Joy
Výsledek obrázku pro anya taylor-joy bafta 2017
Nejbláznivější model zvo­li­la mla­dá hereč­ka z fil­mu Rozpolcený Anya Taylor-Joy. V mod­rých šatech podiv­né­ho stři­hu vypa­dá, jako kdy­by měla nejmíň dva met­ry. Anya nyní šláp­la ved­le, ale v budouc­nu bude mít vzhle­dem ke své­mu mlá­dí a talen­tu ješ­tě mno­ho pří­le­ži­tos­tí svůj pře­šlap napra­vit.
Michelle Williams
Výsledek obrázku pro michelle williams bafta 2017
Herečka z fil­mu Místo u moře zvo­li­la krát­ké šatič­ky, kte­ré se však na tak­to význam­nou spo­le­čen­skou udá­lost neho­dí a trou­fám si říct, že dokon­ce poru­šu­jí eti­ke­tu.
Emma Stone
Výsledek obrázku pro emma stone bafta 2017
Hvězda muzi­ká­lu La La Land a vítěz­ka v kate­go­rii žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli, pat­ří mezi nej­krás­něj­ší ženy sou­čas­nos­ti. Stejně jako její zku­še­něj­ší kole­gy­ně Nicole Kidman, zvo­li­la hlu­bo­ký výstřih, šper­kem ho však neo­bo­ha­ti­la.

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Módní poli­cie

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,25288 s | počet dotazů: 225 | paměť: 46783 KB. | 21.01.2021 - 16:07:58