Kritiky.cz > Pro domov > Moderní architektura

Moderní architektura

img a283459 w1994 t1490795551

Funkcionalismusje moder­ní archi­tek­to­nic­ký styl. Koncept funk­ci­o­na­lis­mu defi­no­val Luis Sullivan v roce 1893, nicmé­ně k roz­ma­chu toho­to slo­hu dochá­zí až ve dva­cá­tých letech dva­cá­té­ho sto­le­tí.
Typické pro něj jsou úče­lo­vé budo­vy jed­no­du­chých tva­rů. Využívají se pře­de­vším moder­ní mate­ri­á­ly. Typickou ukáz­kou funk­ci­o­na­lis­tic­ké archi­tek­tu­ry je samo­zřej­mě pro­slu­lá Vila Tugendhat v Brně Černých polích, kte­ré pat­ří do pamá­tek Unesco.
sníh u divadla
Nicméně my si nechce­me poví­dat o pro­slu­lé stav­bě, ale rádi bychom se zamě­ři­li na něco poně­kud odliš­né­ho.
Funkcionalismus samo­zřej­mě našel boha­té vyu­ži­tí napří­klad u veřej­no­práv­ních sta­veb (spo­ři­tel­ny, ban­ky, diva­dla, gale­rie, rad­ni­ce) nebo u sou­kro­mých sta­veb jako vily a rodin­né domy. Nicméně nesma­za­tel­nou sto­pu zane­cha­la v tom­to ohle­du napří­klad sakrál­ní archi­tek­tu­ra.
 

Funkcionlistický chrám

Typickou (a snad i jedi­nou) ukáz­kou funk­ci­o­na­lis­tic­ké sakrál­ní archi­tek­tu­ry je Chrám sva­tých Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně.
Tento chrám nepat­ří mezi ty, kte­ré by pat­ři­ly mezi navště­vo­va­né turis­tic­ké atrak­ce jako napří­klad katedrá­la Svatého Václava nebo chrám sva­té­ho Mořice nebo sva­té­ho Michaela v cen­t­ru měs­ta. Přitom se roz­hod­ně jed­ná o archi­tek­to­nic­ký uni­kát.

Chrám sva­tých Cyrila ma Metoděje nechal ho posta­vit teh­dej­ší arci­bis­kup olo­mouc­ké arci­diecé­ze Leopold Prečan. Vycházel z teh­dej­ší­ho kon­cep­tu, kdy se začí­na­li sta­vět chrá­my na peri­fe­ri­ích měst. Ve tři­cá­tých letech se totiž před­po­klá­dal nárust oby­va­tel­stva a roz­ši­řo­vá­ní peri­fe­rie měst. Za samot­nou podo­bou chrá­mu sto­jí archi­tekt Josef Šálek. Dominantou chrá­mu je vyso­ká 66 met­ro­vá věž, kte­rá je po katedrá­le sva­té­ho Václava nej­vyš­ší v Olomouci.
kostel v Olomouci
Interiér chrá­mu je vel­mi majestát­ní. Při stav­bě chrá­mu totiž bylo pou­ži­to napří­klad deset dru­hů mra­mo­ru, dva dru­hy ony­xu, a celá řada dal­ších sta­veb­ních kame­nů. Hlavní oltář má nej­vět­ší oltář­ní obraz ve střed­ní Evropě. V troj­lod­ním chrá­mu se nachá­ze­jí cel­kem tři kap­le.

  • Financování rekonstrukce21. prosince 2019 Financování rekonstrukce Pokud byste se chtěli pustit do renovace svého bytu, domu nebo chaty a nemáte našetřeno dostatek finančních prostředků, můžete se obrátit na bankovní či nebankovní instituce. K […]
  • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […]
  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […]
  • Nový a moderní domov za pár kaček13. února 2020 Nový a moderní domov za pár kaček Máte pocit, že váš domov by si zasloužil změnu? Necítíte se dobře ve svém domě a působí na vás depresivně? Chtěli byste se naopak cítit lehce, svěže a moderně? To půjde jen těžko, pokud […]
  • Kreativní a originální dekorace17. března 2020 Kreativní a originální dekorace Každý rok je to stejné. Procházíme se ulicemi, které září různými vánočními světýlky. Obchody jsou vyzdobené snad každý rok dřív a dřív. Během nákupů posloucháme koledy. Předvánoční […]
  • Inspirováno antikou3. května 2020 Inspirováno antikou Období antiky nás fascinuje. Antická literatura, antická filozofie, antické dějiny. Svět starověkého Řecka a Říma zkrátka má pro řadu lidí neuvěřitelné kouzlo. Samozřejmě nemůžeme […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com