Modelky, které to mají v hlavě srovnané


Krásná a chyt­rá. No, to je oprav­du vra­žed­ná kom­bi­na­ce, že? Která z nás by tako­vá nechtě­la být. Světem kolu­jí tak troš­ku zlo­my­sl­né pomlu­vy, že krás­ná tvá­řič­ka je auto­ma­tic­ky pou­káz­ka na ne pří­liš vyso­ké IQ. Které model­ky doka­zu­jí, že to není prav­da a pří­ro­da jim krom pěk­né­ho zevnějš­ku nadě­li­la také bys­trý mozek? Sledujte.

Cindy Crawford

Jedna z éry super­mo­de­lek, kte­rá vlád­la molům v osm­de­sá­tých letech. Na vyso­ké ško­le se, prav­da, pří­liš neo­hřá­la, jeli­kož kvů­li kari­é­ře nesta­či­la dostu­do­vat ani prv­ní semestr. Ale vědě­li jste, že tahle krás­ka nastou­pi­la původ­ně ke stu­diu che­mic­ké­ho inže­nýr­ství na Northwestern University? Těžko říct, jest­li je ško­da, že tahle půvab­ná dáma dala před­nost mode­lin­gu, byla by sku­teč­ně krás­nou inže­nýr­kou.

Christy Turlington

Získala baka­lář­ský titul na obo­ru kom­pa­ra­tiv­ní reli­gi­o­nis­ti­ky a východ­ních filo­so­fií na New York University. Ten jí ale nesta­čil, jakmi­le pově­si­la model­kov­skou kari­é­ru tak tro­chu na hře­bík, vrh­la se na stu­di­um zno­vu. Tentokrát na Columbia University Mailman School of Public Health. O svou budouc­nost a uplat­ně­ní se Christy nemu­sí oči­vid­ně bát ani teh­dy, když už nedo­bý­vá pře­hlíd­ko­vá mola.

Gemma Ward

Půvabná blon­dýn­ka půvo­dem z Austrálie nastar­to­va­la hvězd­nou kari­é­ru brzy a záro­veň se sta­la nejmlad­ší model­kou, kte­rá se obje­vi­la na titul­ce ame­ric­ké muta­ce Vogue. To ji ovšem nijak nebrz­dí v tom, aby roz­ví­je­la svou inte­li­gen­ci. Její stu­di­um na Yale jsou spí­še nepo­tvr­ze­né fámy. V rod­ném Perthu se jí dosta­lo vzdě­lá­ní na Presbyterian Ladies“ College.

Tyra Banks

Tahle model­ka je zatra­ce­ně krás­ná a taky zatra­ce­ně úspěš­ná. Časopis Time ji zařa­dit do žeb­říč­ku těch abso­lut­ně nej­vliv­něj­ších osob. A rov­něž úspěš­ně absol­vo­va­la Harvard Business School. I když se jed­ná spí­še o něco, co bychom moh­li při­po­dob­nit k vystu­do­vá­ní jaké­ho­si kur­su, model­ka tedy nedo­kon­či­la pres­tiž­ní MBA pro­gram, jak se občas myl­ně uvá­dí.

Lily Cole

Anglická super­mo­del­ka, kte­rou návr­há­ři pro její netra­dič­ně krás­nou tvář milu­jí. Původně se věno­va­la soci­o­lo­gii a poli­to­lo­gii na pro­slu­lé uni­ver­zi­tě v Cambridge. Studia však muse­la dva­krát pře­ru­šit kvů­li kari­é­ře. Nakonec se Lily vrh­la na úpl­ně jiný obor: Začala stu­do­vat ději­ny umě­ní. U toho­to odvět­ví už půvab­ná model­ka zůsta­la a úspěš­ně absol­vo­va­la. Takže až ji mode­ling omr­zí, sta­ne se z ní půvab­ná his­to­rič­ka?


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,18074 s | počet dotazů: 240 | paměť: 46557 KB. | 25.01.2021 - 07:45:38