Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%]

Mládeži nepřístupno | Movie 43 [10%]

movie 43 08
movie 43 08

Žijeme ve svě­tě, kde se Česká repub­li­ka ple­te za Čečensko, hlav­ní kul­tur­ní udá­los­tí v tuzem­sku jsou exce­sy rádo­by celebrit a v kinech se z tuzem­ské pro­duk­ce obje­vu­je jen něko­lik sním­ků roč­ně, aspi­ru­jí­cích někam výše než jen zapl­nit potře­by masy stá­le stej­nou nabíd­kou herec­ké­ho ansám­blu hra­jí­cí­ho na téma „typic­ká čes­ká kome­die.“ Komerční úspěch nedáv­ných Babovřesek tuhle situ­a­ci jen a jen potvr­zu­je (zdra­vím pana troš­ku na plac natá­če­ní pokra­čo­vá­ní této per­ly). Žijeme ale také ve svě­tě, kde se zlo­či­ny pro­ti dob­ré­mu vku­su dějí i za oce­á­nem. Příval fekál­ních kome­dií hned něko­li­krát do roka v posled­ní době obsta­rá­val Adam Sandler se svo­jí par­tou, nicmé­ně hned něko­lik zná­mých tvá­ří se roz­hod­lo, zku­sit si spích­nout také podob­nou taš­ka­ři­ci. A tak vzni­kl sní­mek Mládeži nepří­stup­no nebo­li to nej­hor­ší, co může váš zdra­vý rozum potkat.

Příběh sním­ku sle­du­je tro­ji­ci klu­ků, kte­ří v rám­ci aprí­lo­vých vtíp­ků skon­čí u počí­ta­če, kde hle­da­jí nej­ví­ce zaká­za­ný sní­mek všech dob, Movie 43. Snímek po kte­ré­hož zhléd­nu­tí jeho divá­kům explo­du­je hla­va, geni­tá­lie a podob­né lahůd­ky. Smyšlený film dvou z nich, kte­ří se sna­ži­li napá­lit mlad­ší­ho bra­t­ra však nabí­rá tvar, skr­ze hlu­bi­ny inter­ne­tu, do kte­rých se hle­dá­ním po tom nej­ne­bez­peč­něj­ším fil­mu hlav­ní hrdi­no­vé dostá­va­jí. Skrze hac­ko­vá­ní obje­vu­jí krát­ké kli­py kte­ré v koneč­ném důsled­ku vedou k spuš­tě­ní nevrat­né­ho pro­ce­su, kte­rý zni­čí celou zemi. Zní to šíle­ně? V dis­tri­buci je i dru­há ver­ze, kde se tohle vše děje skr­ze šíle­né­ho scé­náris­ty, kte­rý se sna­ží dát dohro­ma­dy scé­nář pro svůj dal­ší film.

Movie 43

Pořád vám nepři­jde jako synop­se jako dosta­teč­ně sil­ný důvod pro­to, se tomuhle zázra­ku moder­ní kine­ma­to­gra­fie vyhnout? Chápu, z obsa­ze­ní by se moh­lo zdát, že podob­ná sor­ta her­ců by se neu­psa­la jen tak něče­mu, nicmé­ně by se slu­še­lo také zmí­nit, že sní­mek trva­lo pro­tla­čit do pro­duk­ce hned něko­lik let a řada her­ců se sna­ži­la své zbrkle pode­psa­né kon­trak­ty zru­šit. Někteří si totiž uvě­do­mi­li až pří­liš poz­dě to, k jaké srá­go­ře se to vlast­ně upsa­li. Zabíhat tu do detai­lů sice nebu­du ale dodám jeden z prv­ků fil­mu, na kte­ré se sna­žím zapo­me­nout bez pomo­ci léka­ře. Tím je prv­ní skeč ve kte­rém se obje­ví drži­tel­ka Oscara Kate Winslet a drži­tel Emmy Hugh Jackman, kterak veče­ří na prv­ním ran­de. Celá něko­li­ka­mi­nu­to­vá scén­ka se točí kolem toho, že Dave kte­ré­ho hra­je dru­hý jme­no­va­ný, má na krku kou­le. Ano, přes­ně tak, to je celý fór. Přijde vám to jako málo absurd­ní? Nebojte, u toho­to sním­ku je toto jen roz­cvič­ka na to, jak hod­la­jí tvůr­ci váš nechá­pa­vý výraz během hodi­nu a půl dru­hé­ho utr­pe­ní pro­cvi­čit. Herci ze sebe totiž děla­jí napros­té šaš­ky (kre­tén by bylo mož­ná vhod­něj­ší, nicmé­ně nebu­du se sni­žo­vat na tuto úro­veň) a divák jen tápe. Tápe nad tím, kdo něco tako­vé­ho­to mohl s čis­tým svě­do­mím vypus­tit do kolobě­hu a ješ­tě za to chtít pení­ze.

movie-43-image-07

Kdyby totiž hloupost nad­ná­še­la, bude Mládeži nepří­stup­no prv­ním sním­kem, kte­rý poko­ří hra­ni­ci atmo­sfé­ry při­ro­ze­nou ces­tou. Nejen slo­vo kome­die ale i slo­vo film jsou v pří­pa­dě této herec­ké sle­zi­ny totiž napros­tou uráž­kou. Terrence Howard a jeho moti­vač­ní řeč je jedi­nou ale­spoň tro­chu vtip­nou scé­nou v celém fil­mu. Máte ji v trai­le­ru, neztrá­cej­te čas celým fil­mem. Jediné co totiž dosta­ne­te je něko­lik pra­chmi­zer­ných ske­čů, kte­rým se nesmě­jí ani tvůr­ci série Scary Movie, navíc zaba­le­ných do šíle­ně odflák­nu­té vizu­ál­ní podo­by, kte­rá si kupří­kla­du při retu­ši obli­če­je Emmy Stone musí jed­no­du­še dělat z divá­ků sran­du, jinak to nedo­ká­ži pocho­pit.

Obávám se ovšem, že tady se píší ději­ny. Jsou zde hloupé fil­my, jsou zde mizer­né fil­my a jsou zde ama­tér­ské fil­my. Většina z nich je buď­to sne­si­tel­ná do urči­té míry, nebo tak špat­ná, až je vlast­ně dob­rá. Mládeži nepří­stup­no není ani jed­no z toho. Je to pros­tě jen šíle­ně špat­ný film, po jehož shléd­nu­tí bych snad sne­sl i radě­ji zmé­ně­ný Troškův opus mag­num, než dal­ší skeč z této sbír­ky lid­ské mar­nos­ti. Pokud totiž někdo chce zalo­žit dis­ku­zi na téma proč jsou ame­ric­ké kome­die špat­né, prá­vě se mu dostal jeden z nej­zá­sad­něj­ších sním­ků his­to­rie, kte­ré toto tvr­ze­ní dolo­ží. Pokud tedy máte dosta­tek zdra­vé­ho rozu­mu, zvol­te na násle­du­jí­cí hodi­nu a půl jiný film, nebo zába­vu. Tady jde o zdra­ví. Ono i háze­ní míč­kem o stě­nu je zábav­něj­ší, rafi­no­va­něj­ší a lev­něj­ší, než nechat se dob­ro­vol­ně mučit skr­ze tak špat­ný film, že se jeho špat­nos­ti nedá ani smát.

 Movie 43

Představte si sní­mek, kte­rý shr­nu­je všech­no špat­né, co se na poli ame­ric­ké kome­die a paro­die za posled­ní dvě desít­ky let udě­lo. Dále si k tomu před­stav­te zástup zná­mých tvá­ří, kte­rý by vysta­čil sám hned na podob­né dvě desít­ky fil­mů. Máte? Tak popusť­te uzdu fan­ta­zii ješ­tě o něco více, na tohle vám totiž nebu­de sta­čit před­sta­vi­vost. Mládeži nepří­stup­no je totiž něčím, co doká­že za pou­hou hodi­nu a půl čis­té­ho času fyzic­ky poško­dit váš obli­čej od neu­stá­lé­ho zve­dá­ní obo­čí z údi­vu a psy­chic­ky poni­čit vaše vědo­mí už jen z prin­ci­pu toho, co se na plát­ně ode­hrá­vá. Pokud se zrov­na tedy cítí­te na men­ší lobo­to­mii před nastou­pe­ním do trva­lé­ho poby­tu pod kří­d­lem páně Chocholouška, pře­ji pří­jem­nou zába­vu. Ostatním dopo­ru­ču­ji se této šíle­nos­ti vel­kým oblou­kem vyhnout. Pokud se pohne vaším smě­rem, utí­kej­te.
 
Originál člán­ku zde

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,82532 s | počet dotazů: 231 | paměť: 55998 KB. | 23.05.2022 - 22:14:26