Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > „MJ“ Kirsten Dunstová - Je oslnivě krásná, talentová a navíc – v promočeném tričku jí to ohromně sekne...

„MJ“ Kirsten Dunstová - Je oslnivě krásná, talentová a navíc – v promočeném tričku jí to ohromně sekne...

Kirsten Dunstová se naro­di­la 30. dub­na 1982 ve stá­tě New Jersey v malém měs­tě Point-Pleasant. Jestliže její kole­ga z fil­mu Spider-Man Tobey Maguire si musel ces­tu ke slá­vě tvr­dě vydo­být, tak blon­ďa­tá krás­ka se moh­la již od rané­ho dět­ství opřít o finanč­ně zabez­pe­če­né rodi­če. Její mat­ka vlast­ni­la gale­rii výtvar­né­ho umě­ní a otec Klaus při­spí­val do rodin­né­ho roz­počtu coby lékař­ský výzkum­ník. V roce 1987 se Dunstovým naro­di­lo dal­ší dítě a pěti­le­tá Kirsten moh­la jen tiše žár­lit na své­ho novo­ro­ze­né­ho brat­říč­ka Christiana. Herecké počát­ky této nada­né hereč­ky se vážou už k leto­poč­tu 1985, kdy se díky při­či­ně­ní svých rodi­čů obje­vi­la v něko­li­ka reklam­ních spo­tech na hygi­e­nic­ké pro­střed­ky (šam­pó­ny, mýdla atd.). Televizním pro­du­cen­tům se výstu­py mla­dič­ké Kirsten zalí­bi­ly nato­lik, že se nespo­ko­ji­li s tak malým počtem nato­če­ných „šotů“ a v násle­du­jí­cích letech vyu­ži­li talen­to­va­nou sle­čin­ku ješ­tě něko­li­krát. Výsledkem těch­to snah bylo šest desí­tek TV reklam. Kirsten Dunstové se spl­ni­lo to, o čemž se mno­hým moh­lo jen zdát, a v poměr­ně útlém věku zís­ka­la výsost­né posta­ve­ní. To však neby­lo vše. Ještě před dosa­že­ním desá­té­ho věku se stih­la obje­vit ve svém prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mu (v roce 1989 jí bylo vyho­vě­no pro­střed­nic­tvím titu­lu Woodyho Allena New York Stories, kde se mih­la v kra­tič­kém výstu­pu).

O rok poz­dě­ji byla obsa­ze­na do sním­ku Ohňostroj mar­nos­ti, ve kte­rém ztvár­ni­la dce­ru Toma Hankse, a po fil­mech High Strung (1991) a Greedy (1994) vyu­žil její­ho nevin­né­ho vzhle­du osca­ro­vý Neil Jordan (Hra na pláč) a daro­val jí roli v horo­ru Interview s upí­rem (tak­též 1994). S tro­chou nad­sáz­ky se dá kon­sta­to­vat, že prá­vě posta­va fyzic­ky nevy­spě­lé Claudie jí dopo­moh­la k tomu, aby si zís­ka­la vět­ší pozor­nost z pohle­du fil­mo­vých pro­du­cen­tů, potaž­mo divá­ků. Filmová adap­ta­ce romá­nu Anny Riceové vynes­la mla­dé Kirsten nejen vět­ší slá­vu, ale i řadu oce­ně­ní (viz. cena MTV za herec­ký objev roku) a nomi­na­cí (např. Zlatý gló­bus). Přestože rok 1994 byl z hereč­či­na pohle­du znač­ně nahuš­tě­ný, ješ­tě před jeho vypr­še­ním stih­la nada­ná blon­dý­na spo­dob­nit posta­vu dospí­va­jí­cí Amy v dra­ma­tu Malé ženy. V kri­ti­ky uzna­ném sním­ku reži­sér­ky Gillian Armstrongové se obje­vi­la po boku Susan Sarandonové (Thelma a Louise) a Winony Ryderové (Střihoruký Edward). O rok poz­dě­ji pře­sed­la­la tři­nác­ti­le­tá Kirsten Dunstová na zce­la jiný žánr a bez otá­le­ní při­ja­la roli v rodin­né kome­dii Jumanji. Ve sním­ku Joe Johnstona (Jurský Park 3) ztvár­ni­la jed­nu ze čtyř hlav­ních postav, kte­ré jsou nuce­ny dohrát zdán­li­vě pri­mi­tiv­ní hru na způ­sob „Člověče, nezlob se“.

V roce 1997 jako­by došla mla­dé hereč­ce trpě­li­vost a po účas­ti ve zda­ři­lé kome­dii Vrtěti psem s Robertem De Nirem a Dustinem Hoffmanem v hlav­ní roli se roz­hod­la vystou­pit ze stí­nu vel­kých hvězd a dostat se do pod­vě­do­mí divá­ků „snad­něj­ším“ způ­so­bem. Kirsten Dunstová ani nemu­se­la dlou­ho čekat a její čet­ná přá­ní byla vysly­še­na již násle­du­jí­cí rok, kdy zau­ja­la širo­kou veřej­nost hlav­ní rolí v tele­viz­ním sním­ku Těhotná v pat­nác­ti. Postava nedo­spě­lé dív­ky, jež se roz­hod­ne, navzdo­ry poky­nům své mat­ky, sama vycho­vá­vat své­ho potom­ka, byla pro ní jako stvo­ře­ná a ohlas z řad divác­tva se dosta­vil takřka na dru­hý den. Kirsten tak pro­bou­ra­la dal­ší hráz sto­jí­cí jí v ces­tě za drá­hou úspěš­ně fil­mo­vé hvězdy a dosta­teč­ně pře­svěd­či­vým výko­nem vzda­la sbo­hem pověs­ti „roz­maz­le­né hol­čič­ky“.

Z mno­ha fil­mů, v nichž dva­ce­ti­le­tá Kirsten Dunstová zhmot­ni­la cha­rak­te­ro­vě odliš­né posta­vy, jme­nuj­me např. destruk­tiv­ní Malé bojov­ní­ky (1998), jem­né dra­ma Smrt panen (1999) či poně­kud vyčpě­lou Vránu 3 (2000). Naši pozor­nost si jis­tě zaslou­ží i hud­bou napě­cho­va­ný sní­mek Bravo Girls! (2000), jehož kva­li­ty oce­ni­li pře­de­vším tee­nage­ři, a stře­do­škol­ská love sto­ry Šílená/krásný (2001), při­ná­še­jí­cí stříz­li­vý pohled na lás­ku. Za vrchol své dosa­vad­ní herec­ké kari­é­ry může Kirsten pova­žo­vat fil­mo­vou adap­ta­ci Spider-Mana (2002), v níž ztvár­ni­la zrza­vou matu­rant­ku Mary Jane Watson, jež tolik pople­te hla­vu Peterovi Parkerovi a jeho kama­rá­do­vi Harrymu. Přestože se smluv­ně upsa­la dal­ším dvě­ma pokra­čo­vá­ním, už nyní se Dunstovic dce­ruš­ka poo­hlí­ží po nových rolích. Takřka za jis­tou se dá pova­žo­vat její účast v plá­no­va­né roman­tic­ké kome­dii Wimbledon, pojed­ná­va­jí­cí o vzta­hu stár­nou­cí­ho tenis­ty a vychá­ze­jí­cí hvěz­dič­ky, což nás v redak­ci defi­ni­tiv­ně pře­svěd­či­lo o tom, že tahle „hol­ka“ má roz­hod­ně vykro­če­no správ­ným smě­rem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44603 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56693 KB. | 28.06.2022 - 20:31:48