Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mistr | The Master [75%]

Mistr | The Master [75%]

the master still02
the master still02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Paul Thomas Anderson je ukáz­ko­vým pří­kla­dem reži­sé­ra, kte­rý ať už točí co chce, vždyc­ky je z toho udá­lost, mini­mál­ně pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry. Přeci jen u tvůr­ce, kte­rý má na kon­tě sním­ky jako Hříšné noci, Opilí lás­kou, Magnolii nebo Až na krev, se není moc čemu divit. Hned začát­kem roku se do čes­kých kin dosta­la jeho novin­ka Mistr, kte­rá navíc díky pozi­tiv­ním ohla­sům posbí­ra­la hned tři nomi­na­ce na dneš­ní udí­le­ní cen aka­de­mie, všech­ny tři v herec­kých kate­go­ri­ích. S men­ším zpož­dě­ním tedy při­šel čas se na sní­mek podí­vat z blíz­ka.
Začátek 50. let v Americe, voják Freddie Quell se po návra­tu s fron­ty sna­ží začle­nit zpět do nor­mál­ní­ho živo­ta. Své psy­chic­ké pro­blémy se sna­ží řešit s pomo­cí vlast­no­ruč­ně mícha­ných kom­bi­na­cí alko­ho­lu. Takovéto řeše­ní s sebou ale při­ná­ší dal­ší pro­blémy a uká­že se pou­ze jen jako dočas­né. Netrvá však dlou­ho a jeden z tako­vých­to pro­blé­mů díky alko­ho­lu jej vže­ne pří­mo do náru­če Lancastera Dodda. Ten se svý­mi stou­pen­ci prak­ti­ku­je poně­kud nezvyk­lý způ­sob živo­ta a Freddie se téměř oka­mži­tě stá­vá sou­čás­tí kul­tu prá­vě kolem oso­by Dodda. Lancaster věří, že jeho způ­so­by doká­ží Freddieho napra­vit a pro­to z jeho nápra­vy udě­lá své osob­ní poslá­ní.

the-master-pic07

Mistr napros­to dostá­vá své auře arto­vé pec­ky, kte­rá se na jeho adre­su sná­ší za zahra­ni­čí. Ano, Paul Thomas Anderson nato­čil dal­ší sní­mek, kte­rý ve vás bude ješ­tě něja­kou dobu rezo­no­vat, než jej úpl­ně strá­ví­te při někte­ré z dal­ších pro­jek­cí. Mistr je totiž přes­ně tím typem sním­ku, kte­rý nežá­dá od divá­ka pří­mo zapo­je­ní a dekó­do­vá­ní jed­not­li­vých prv­ků nara­ti­vu, mís­to toho spí­še nabí­zí ces­tu, po kte­ré se vydat, kte­rou se nechat strh­nout a pro­žít si ji až do samot­né­ho kon­ce.

Anderson totiž ten­to­krá­te upouš­tí od sna­hy vodit divá­ka za ručič­ku, doslo­va vás hodí po hla­vě do živo­ta a mys­li hlav­ní­ho hrdi­ny a je jen a jen na vás, jest­li bude­te pla­vat, nebo spí­še jest­li si sní­mek uži­je­te nebo ode­jde­te z pro­jek­ce. Hlavní je na tom, co od sním­ku oče­ká­vá­te. Pokud jste dosta­teč­ně naiv­ní na to, abys­te dvě a čtvrt hodi­ny obě­to­va­li sním­ku s nadě­ji, že se bude jed­nat o kla­sic­ký pří­běh, mož­ná bys­te měli své pení­ze radě­ji nechat v kap­se a poo­hléd­nout se jin­de. To co totiž dosta­ne­te je roz­krý­vá­ní kul­tu osob­nos­ti na poza­dí stu­die mys­li naru­še­né­ho člo­vě­ka. K tomu vše­mu navíc Anderson při­stu­pu­je se sym­pa­tic­kou for­mou kdy rela­tiv­ně běž­nou for­mu vyprá­vě­ní kon­fron­tu­je a roz­ví­jí sil­ně osob­ní psy­cho­lo­gic­kou stu­dií, kte­rou záro­veň nechá­vá zpět­ně napad­nout prv­ky ustá­le­né kla­sic­kým nara­ti­vem.

the-master-pic01

Ani to však není tím hlav­ním, proč se do Mistra pus­tit. Tím je samot­ný scé­nář pro­dá­va­ný na plát­ně nepře­kva­pi­vě výbor­ný­mi herec­ký­mi výko­ny. Oba před­sta­vi­te­lé hlav­ních rolí doka­zu­jí proč jim pat­ří tako­vý herec­ký kre­dit jakým oplý­va­jí. Anderson jejich pro­střed­nic­tvím divá­ka doslo­va dráž­dí kaž­dým dia­lo­gem, kaž­dou větou, kaž­dým slo­vem. Občas může až nastat moment, kdy se divák dosta­ne tak hlu­bo­ko do ana­lý­zy mys­li hlav­ní­ho hrdi­ny, že se sám ocit­ne pod drob­no­hle­dem veli­te­le kul­tu v podá­ní Philipa Seymoura Hoffmana. A není to zrov­na kon­fron­ta­ce, kte­rou bys­te si dopřá­li dob­ro­vol­ně.

Anderson i ten­to­krát při­šel se sním­kem, na kte­rý se jen tak neza­po­me­ne. Ne pro­to, že by se jed­na­lo o kdo­ví­jak vel­ký sní­mek. Spíše díky tomu, že se jed­ná čis­tý fil­mo­vý záži­tek, kte­rý na jed­né stra­ně kon­ven­ce vyu­ží­vá ve svůj pro­spěch, na stra­ně dru­hé však ope­ru­je na jejich hra­ni­cích a nutí divá­ka padat dál krá­li­čí norou pří­mo po sto­pách hlav­ní­ho hrdi­ny. Rozhodně ne zále­ži­tost pro kaž­dé­ho. Škoda jen poně­kud del­ší sto­pá­že a slab­ší­ho hudeb­ní­ho dopro­vo­du.

the-master-pic10

Anderson a jeho Mistr, aneb ukáz­ka toho, že i v dneš­ní době se na někte­ré fil­ma­ře dá jed­no­du­še spo­leh­nout, pokud hle­dá­te fil­mař­ský záži­tek, kte­rý vás pohl­tí. V někte­rých ohle­dech mož­ná pří­liš roz­ta­že­né a v někte­rých detai­lech nedo­ta­že­né, nicmé­ně herec­ky nesku­teč­né, atmo­sfé­rou pod­ma­ni­vé a záro­veň dráž­di­vě chytla­vé. Mistr je oso­bi­tý sní­mek kte­rý si jde svo­jí ces­tou a je jen na vás, jak se zacho­vá­te. Buď pod­leh­ne­te mis­tro­vi, nebo si bude­te hle­dat jiné­ho.

 

Hodnocení: 75%

Originál člán­ku: zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92110 s | počet dotazů: 234 | paměť: 58208 KB. | 13.08.2022 - 13:54:20