Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

PodivneDedictvi

Česká komerč­ní tele­vi­ze ukon­či­la vysí­lá­ní Vinnetouovek a nahra­di­la dal­ším Westernem z Itálie. Očekávejte ale dal­ší­ho Funèse, Bažanty a tře­tí pokra­čo­vá­ní Mission: Impossible  a Jurské par­ku. Připomínám doku­ment Roman Polanski: Pravdivý pří­běh.

13.08.2018

ČT2 13.8.2018  21:50 - Těžká váha

Uprostřed Velké hos­po­dář­ské kri­ze, kte­rá ve 30. letech 20. sto­le­tí téměř sra­zi­la Ameriku na kole­na, se zni­če­ho­nic obje­vil hrdi­na, jemuž se díky pev­né­mu odhod­lá­ní a želez­né vůli poda­ři­lo nejen vybo­jo­vat dru­hou šan­ci pro svou rodi­nu a sebe samot­né­ho, ale také stát se ido­lem celé­ho náro­da. Tím hrdi­nou z lidu byl James J. Braddock (RUSSELL CROWE), muž, kte­rý se i přes nepří­zeň osu­du měl brzy stát jed­nou z nej­in­spi­ra­tiv­něj­ších legend v ději­nách spor­tu. Na začát­ku 30. let byl ten­to býva­lý boxer na dně - stej­ně jako zby­tek ame­ric­ké popu­la­ce, zasa­že­né obrov­skou eko­no­mic­kou kata­stro­fou. Jeho kari­é­ra se zdá­la být u kon­ce, neměl z čeho zapla­tit účty a jedi­ná věc, na kte­ré mu v živo­tě zále­že­lo - jeho rodi­na - se ocit­la v nebez­pe­čí. Hluboko uvnitř však stá­le dří­ma­lo jeho odhod­lá­ní. Láska, čest a sil­ná vůle mu pomoh­ly pro­mě­nit v rea­li­tu zdán­li­vě neu­sku­teč­ni­tel­ný sen.

Braddock se poku­sil vyu­žít posled­ní šan­ce k záchra­ně své rodi­ny a vrá­til se do rin­gu. Nikdo nevě­řil, že má sebe­men­ší šan­ci uspět, ale pod­ce­ňo­va­ný boxer začal vyhrá­vat jeden zápas za dru­hým. Z oby­čej­né­ho člo­vě­ka, kte­rý měl pro­blém najít prá­ci, se najed­nou stal téměř mýtic­ký, nepo­ra­zi­tel­ný hrdi­na a záro­veň sym­bol nadě­jí a snů lidí, sužo­va­ných hos­po­dář­skou kri­zí. Jeho str­mý vze­stup nako­nec vyvr­cho­lil sou­bo­jem, o kte­rém zpo­čát­ku nikdo ani nesnil: Braddock se posta­vil svě­to­vé­mu šam­pi­ó­no­vi těž­ké váhy Maxi Baerovi - neza­sta­vi­tel­né­mu boxe­ro­vi, kte­rý v rin­gu usmr­til již dva své pro­tiv­ní­ky.

Prima 13.8.2018  20:15  - Podivné dědictví

Tomův otec má na smr­tel­né poste­li jedi­né přá­ní: aby se jeho syn vydal na Západ a koneč­ně se z padav­ky změ­nil v muže. Umírající muž má tři sta­ré přá­te­le – Holy Joea, Bulla a Opičáka Smithe – kte­ří už se o něj posta­ra­jí, jen tam musí dojet. A pro­to­že Tom je posluš­ný syn, vydá se na ces­tu. V kuf­ru má kom­plet­ní výba­vu na hon na liš­ku, neboť před­po­klá­dá, že tohle je oša­ce­ní, jaké­mu kul­ti­vo­va­ní Zápaďané dáva­jí před­nost. Když ovšem Tom dora­zí do cíle, čeká na něj drs­né pro­bu­ze­ní. Ačkoliv je sta­teč­ný jako lev, oci­tl se pros­tě na napros­to nevhod­ném mís­tě – vždyť do měs­ta vjel dokon­ce na kole! Otcovým přá­te­lům dojde, že se do prá­ce muse­jí pus­tit co nej­rych­le­ji, pro­to­že udě­lat z Toma chla­pa – to bude neu­vě­ři­tel­ná fuš­ka. Tom se mezi­tím zami­lu­je do míst­ní krás­ky Candidy, jejich roman­ce má ovšem jeden háček. Do Candidy je zami­lo­ván i drs­ný honák dobyt­ka Bob, a pro­ti tomu - jak uká­za­lo pár setká­ní - Tom nemá šan­ci. V péči Bulla, Holy Joea a Opičáka Smithe se ovšem Tom nau­čí pou­ží­vat jak pěs­ti, tak revol­ver, a když je zno­vu kon­fron­to­ván s Bobem, úpl­ně pro­tiv­ní­ka zde­ci­mu­je. Tom zís­ká ruku krás­né Candidy... ztra­tí ovšem přá­te­le. Ti tři se totiž bojí, že Tom měs­to na jejich vkus pří­liš zci­vi­li­zu­je, a vydá­va­jí se hle­dat nové teri­to­ri­um.

Více na Kritiky.cz
Komiks 94 ...
Výherci soutěže o 2. díl Hunger games (kniha a DVD) ...
Den zrady (100%) Americký herec, producent a režisér George Clooney se v hollywoodském systému propracoval až n...
Harry Potter a vězeň z Azkabanu Dlouho očekávaný třetí díl Harryho Pottera je tady. Harry tradičně tráví prázdniny u Durs...
Chernobyl: Vichnaya Pamyat (Episode 5 Promo) | HBO ...

ČT art 13.8.2018  22:30 - Noc na Zemi

Ve fil­mu Noc na Zemi se setká­vá­me podru­hé s mimo­řád­nou tvůr­čí osob­nos­tí ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho reži­sé­ra Jima Jarmusche. Od klu­bo­vé­ho sním­ku Podivnější než ráj pro­šla tvůr­co­va své­byt­ná poe­ti­ka jis­tým vývo­jem a jeho svět se poo­tevřel šir­ší divác­ké veřej­nos­ti. Jarmuschovou domé­nou zůstá­vá žánr čer­né kome­die, pro­hlu­bu­je se však kon­trast mezi „vněj­ší“ zábav­nos­tí a trp­kým vyzně­ním „všed­ních“ pří­bě­hů. Režisér se však nevzdá­vá vyprá­vě­cí aske­ze v podo­bě mini­ma akté­rů, umís­tě­ných do něko­li­ka málo pro­stře­dí a pro­ží­va­jí­cích „nicot­né“ epi­so­dy; o to rafi­no­va­ně­ji však s nimi tvůr­ce naklá­dá.

Druhý Jarmuschův barev­ný film je čle­něn do pěti poví­dek, ode­hrá­va­jí­cích se záro­veň během noci v růz­ných časo­vých pás­mech v pěti vel­kých měs­tech (Los Angeles, New York, Paříž, Řím, Helsinky) a v odpo­ví­da­jí­cích jazy­cích. Aktéry jsou míst­ní taxí­ká­ři a jejich pasa­žé­ři. Jarmusch jem­ně parafrá­zu­je typic­ké posta­vy, žán­ry a sty­ly jed­not­li­vých kine­ma­to­gra­fií (Hollywood, newy­or­ská ško­la, fran­couz­ský neo­ba­rok­ní film, vel­ko­hu­bá ital­ská fraš­ka, sever­sky zasmu­ši­lé fil­my Akiho Kaurismäkiho), což se pro­sa­zu­je ve vyprá­vě­cím ryt­mu, akcen­ta­ci význa­mo­tvor­ných moti­vů, v přes­né hud­bě Toma Waitse i v samot­ném herec­kém obsa­ze­ní „typic­ký­mi“ her­ci té kte­ré kine­ma­to­gra­fie. Kameraman Frederick Elmes (podí­lel se na fil­mech Davida Lynche) těží maxi­mum z nut­ně sta­tic­ké kame­ry, ome­zu­jí­cí se na pozo­ro­vá­ní akté­rů v pro­stře­dí taxí­ku a na cha­rak­te­ri­za­ci míje­jí­cích vel­ko­měst­ských ulic. Rafinovaná struk­tu­ra vyprá­vě­ní posky­tu­je v jen zdán­li­vě „náhod­ných“ situ­a­cích obraz svě­ta para­do­xů, v němž žijí „vidou­cí“ slep­ci i bez­do­mov­ci, kte­ří jsou všu­de doma, a v němž se všich­ni musí vyrov­ná­vat s poci­ty odci­ze­ní v pro­stře­dí faleš­ných mýtů.

Noc na Zemi je malý, moud­rý a záro­veň vel­mi zábav­ný sní­mek, zaslu­hu­jí­cí si svou inte­li­gen­cí, humo­rem a myš­len­ko­vou nápl­ní pozor­nost všech cti­te­lů dob­ré­ho fil­mu.

14.08.2018

ČT2 14.8.2018  22:15 - Občanský průkaz

Hořká kome­die reži­sé­ra Ondřeje Trojana Občanský prů­kaz na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy Petra Šabacha sle­du­je osu­dy čtve­ři­ce dospí­va­jí­cích mla­dí­ků, jejich přá­tel, lásek a rodi­čů od oka­mži­ku, kdy v pat­nác­ti letech dosta­nou občan­ský prů­kaz, až do chví­le, kdy se v osm­nác­ti sna­ží unik­nout voj­ně a pokou­še­jí se zís­kat mod­rou kníž­ku. Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospí­va­jí v sedm­de­sá­tých letech, v době, kdy vyjít na uli­ci bez občan­ské­ho prů­ka­zu zna­me­na­lo kole­do­vat si o prů­švih, a kdy povin­ná vojen­ská služ­ba byla pro mno­hé tím nej­vět­ším stra­šá­kem. Každý po svém i spo­leč­ně se sna­ží neztra­tit v tota­lit­ním stá­tě zdra­vý rozum a smy­sl pro humor, ale také neza­dat si s reži­mem. Prožívají řadu epi­zod, někte­ré jsou úsměv­né s náde­chem absurd­ní gro­tes­ky, jiné dra­ma­tic­ké a fatál­ní. Občanský prů­kaz vyprá­ví o tom zvlášt­ním život­ním obdo­bí, kdy dět­ství zvol­na pře­chá­zí v dospě­lost, a tahle ces­ta v kaž­dé době vede skrz bou­rá­ní kon­for­mis­mu a rodi­čov­ských ide­á­lů, revol­tu vůči spo­leč­nos­ti, hle­dá­ní a nalé­zá­ní sebe­úcty. Tehdy stej­ně jako dnes…

Občanský prů­kaz – auten­tič­těj­ší než Vyprávěj

ČT1 14.8.2018  22:30 – Oskar

Podnikatel Bertrand (Louis de Funès) takřka vyle­tí z kůže, když se dozví, že je jeho dce­ra Colette (Agathe Natanson) těhot­ná - a zrov­na s jeho šofé­rem Oscarem (Roger Van Hool)! Bertrand s ní totiž měl napros­to jiné plá­ny: Chtěl ji pro­vdat za důle­ži­tou oso­bu - Christiana Martina (Claude Rich). Pak se však vyno­ří dal­ší poten­ci­ál­ní zeť, kte­rý nastá­lou situ­a­ci zamo­tá ješ­tě víc.

15.08.2018

ČT2 15.8.2018  22:00 - Na úrovni

 Steve je sta­rý suk­nič­kář. Svou ženu milu­je, ale snub­ní prs­ten mu v zále­tech nijak nebrá­ní. Vždyť v Londýně je pře­ce spous­ta krás­ných žen! Náhoda mu při­ve­de do ces­ty Vicky, roz­ve­de­nou mód­ní návr­hář­ku. Fakt sexy kou­sek. Tu ale musí sba­lit oprav­du na úrov­ni. Žádný laci­ný hotý­lek v něja­kém Zapadákově. Nejlepší to bude v hote­lu s výhle­dem na Gibraltar. Jenže oba se do sebe váš­ni­vě zami­lu­jí a malér je na svě­tě...

16.08.2018

ČT1 16.8.2018  22:40 - Návrat sedmé roty

Chaudard, Pithivier a Tassin jsou sice vlas­ten­ci a nosí uni­for­mu fran­couz­ské armá­dy, ale roz­hod­ně to nejsou žád­ní hrdi­no­vé a vál­ku by nej­ra­dě­ji pro­ži­li někde zce­la v ústra­ní. Ovšem osud jim před­ur­čil roli hrdi­nů i pro­ti jejich vlast­ní vůli. A tak stří­da­vě osvo­bo­zu­jí sed­mou rotu z němec­ké­ho zaje­tí, prcha­jí v pře­vle­cích a když na to při­jde, tak dokon­ce i boju­jí!

Více na Kritiky.cz
Dívka v ledu – Robert Bryndza Na knižní trh se dostala detektivka, která si v zahraničí získala tisíce čtenářů, kteř...
Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezd...
Haruki Murakami - Norské dřevo Haruki Murakami - Norské dřevoKniha tohoto japonského autora byla napsána v roce 1987, nicméně...
Anděl Páně 2 - Nové postavy - Andula je na place, musíme přidat! Děj filmu zavede Petronela s Uriášem do malého města, kde se potkají s holčičkou Anežkou ...
LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnív...

17.08.2018

Prima 17.8.2018  20:15 - Mission: Impossible III

Mission: Impossible a Tom Cruise. Dva fil­mo­vé pojmy, kte­ré se sta­ly do urči­té míry syno­ny­mem. Tajný agent Ethan Hunt, pro něhož není spl­ně­ní žád­né mise nemož­né, se vra­cí už potře­tí a při­vá­dí ho jeden z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších reži­sé­rů sou­čas­nos­ti J. J. Abrams. V jeho poje­tí se Mission: Impossible sta­la moder­ním akč­ním fil­mem, kte­rý nabí­zí divá­kům kro­mě zvý­še­né hla­di­ny adre­na­li­nu i chytrou záplet­ku s řadou zvra­tů. Ve chví­li, kdy agent Ethan Hunt usly­ší okříd­le­nou for­mul­ku, že se prá­vě vyslech­nu­té zadá­ní jeho dal­ší mise samo auto­ma­tic­ky zni­čí za pět vte­řin, urči­tě nepřed­po­klá­dá, že ho čeká asi nej­těž­ší úkol v jeho dosa­vad­ní kari­é­ře, kte­rý navíc kom­pli­ku­je fakt, že ten­to­krát je to i osob­ní. „Mise začí­ná hod­ně pří­mo­ča­ře, jako záchran­ná akce, kte­rou pro­vá­zí spous­ta explo­zí a kaska­dér­ských výko­nů. Záhy ale zjis­tí­te, že nic není tako­vé, jak se zdá, a pros­té potě­še­ní z akč­ní podí­va­né dopl­ní hlub­ší emo­ce. Chceme pros­tě, aby divá­ci dosta­li víc, než oče­ká­va­jí, a aby se na kon­ci fil­mu cíti­li lépe než na jeho začát­ku,“ říká reži­sér Abrams, kte­rý je výkon­ným moz­kem nej­po­pu­lár­něj­ších seri­á­lů sou­čas­nos­ti Ztraceni a Alias.

Stejně jako ve dru­hém díle, kdy tím děsil štáb v čele s reži­sé­rem Johnem Woo, se i ten­to­krát Tom Cruise roz­ho­dl točit vět­ši­nu akč­ních scén sám. „Trénoval jsem celý rok, dokon­ce i během natá­če­ní Války svě­tů. Když už jsem se roz­ho­dl zvlád­nout sám ty kaska­dér­ské kous­ky, nemohl jsem si dovo­lit vypa­dat v zábě­rech trap­ně, nebo si tře­ba při něja­kém sko­ku zlo­mit kot­ník,“ říká hlav­ní hvězda fil­mu. Tom Cruise ale není jedi­né „vel­ké jmé­no“, kte­ré zdo­bí tuto akč­ní podí­va­nou. V roli hlav­ní­ho zápo­rá­ka, bez­o­hled­né­ho obchod­ní­ka se zbra­ně­mi Owena Daviana, se před­sta­ví Philip Seymour Hoffman, čer­s­tvý drži­tel Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon, dále Laurence Fishburne (tri­lo­gie Matrix), Ving Rhames (prv­ní dva díly série Mission: Impossible) nebo Keri Russell (Údolí stí­nů).

Mission: Impossible III

ČT art 17.8.2018  23:45 - Roman Polanski: Pravdivý příběh

Jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších a nej­o­sl­ni­věj­ších reži­sé­rů Roman Polanski dlou­ho fas­ci­no­val pub­li­kum svý­mi fil­my (Rosemary má děťát­ko, Čínská čtvrť, Pianista) i svým osob­ním živo­tem. Film Roman Polanski: PRAVDIVÝ PŘÍBĚH zno­vu ote­ví­rá pří­pad, kte­rý před tře­mi desít­ka­mi let šoko­val svět. Podrobně zkou­má Polanského odsou­ze­ní za nezá­kon­ný sexu­ál­ní styk s nezle­ti­lou i cha­os, kte­rý násle­do­val. Tvůrci doku­men­tu měli k dis­po­zi­ci bez­pre­ce­dent­ní pří­stup k práv­ní­kům figu­ru­jí­cím v celé kau­ze, k médi­ím, kte­rá o ní refe­ro­va­la i k obě­ti samé. Je alar­mu­jí­cí obža­lo­bou ame­ric­ké­ho práv­ní­ho sys­té­mu a naší zmá­me­nos­ti celebri­ta­mi. Měl by mít Polanski i nadá­le zaká­za­ný vstup na úze­mí Spojených stá­tů? Tento film může změ­nit váš názor.

18.08.2018

ČT1 18.8.2018  20:00 - Černí baroni

Komedie vás pře­svěd­čí o tom, že i na chmur­né strán­ky naší his­to­rie je mož­né se dívat s nad­hle­dem a humo­rem.

Čo bolo, to bolo... Major Terazky vede svůj šik pété­pá­ků od prů­švi­hu k prů­švi­hu vstříc svět­lým zítř­kům. Česká fil­mo­vá kome­die pod­le romá­nu Miloslava Švandrlíka.

Nova 18.8.2018  20:20 - Jurský park 3

Doktor Grant, pale­on­to­log svě­to­vé­ho jmé­na, se i nadá­le věnu­je stu­diu dino­sau­rů. Právě se mu poda­ři­lo pro­ká­zat, že velo­ci­rap­to­ři dis­po­no­va­li vyso­kou inte­li­gen­cí a schop­nos­tí vzá­jem­né komu­ni­ka­ce. Ale na otřes­ná osob­ní setká­ní s pra­vě­kou fau­nou se sna­ží zapo­me­nout. Závratná finanč­ní nabíd­ka man­že­lů Kirbyových, kte­ří se chtě­jí pro­le­tět nad Isla Sorna (někdej­ším gene­tic­kým záze­mím, jež mělo ply­nu­le záso­bo­vat živý­mi expo­ná­ty jedi­neč­né ZOO zva­né, Jurský park) způ­so­bí, že se spo­lu se svým asi­s­ten­tem sta­ne jejich odbor­ným prů­vod­cem. Když však leta­dlo zamí­ří na při­stá­ní, pocho­pí svůj omyl. Ti dva - nepří­liš boha­tí, roz­ve­de­ní part­ne­ři - prá­vě na Isla Sorna ztra­ti­li čtr­nác­ti­le­té­ho syna a jsou odhod­lá­ni ho zachrá­nit stůj co stůj. Nepochybně i pro­to, že ani v nejmen­ším netu­ší, jak straš­li­vé nebez­pe­čí a krva­vé dob­ro­druž­ství na ně čeká. Někdejší základ­na Jurského par­ku je v tros­kách, ale dino­sau­rům se tu daří a člo­věk je pro ně neví­ta­ným vetřel­cem.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2003/jursky-park-3/

19.8.2018

Prima Cool 19.8.2018  20:00 - Království nebeské

Režisér Ridley Scott mis­tr­ně spo­jil fil­mo­vou epi­ku s hlu­bo­kým pro­žit­kem v slav­ných fil­mech Duelanti, Vetřelec, Thelma a Louise, Gladiátor, Blade Runner a Černý jes­třáb sestře­len. Ve fil­mu Království nebes­ké vyprá­ví o kři­žo­vé výpra­vě oči­ma mla­dé­ho rytí­ře Baliana, kte­rý odchá­zí na kraj zná­mé­ho svě­ta bojo­vat za svůj ide­ál. Oživuje mysti­ku rytíř­ské­ho rebe­lan­ta a zob­ra­zu­je dáv­ný boj mezi mus­li­my a křes­ťa­ny o Svatou zemi, kte­rý se sice ode­hrál před tisí­ci lety, ale svý­mi důsled­ky sahá až do pří­tom­nos­ti.

Scénárista William Monahan, kte­rý se Scottem spo­lu­pra­cu­je, zdra­ma­ti­zo­val fas­ci­nu­jí­cí epi­zo­du krát­ce před tře­tí kři­žác­kou výpra­vou. Jeruzalém a vel­ká část Svaté země byly ovlá­dá­ny evrop­ský­mi rytí­ři, jež ke zna­me­ní kří­že a ces­tě do dale­ké cicí země při­ved­ly hor­li­vost ve víře i pří­slib pan­ství a bohat­ství v exo­tic­ké říši. Příběh se sou­stře­dí na rytí­ře Baliana z Ibelinu, kte­rý se sta­ne hrdi­nou, když se pev­ně posta­ví pro­ti věro­lom­nos­ti v křes­ťan­ském spo­je­nec­tví a vede oby­va­te­le Jeruzaléma v chrabrém boji pro­ti Saladinově sara­cén­ské armá­dě.

Hlavní roli vytvo­řil Orlando Bloom (Legolas v Pánu prs­te­nů). Liam Neeson (Schindlerův seznam, Newyorské gan­gy) hra­je Godfreye, Balianova otce, kte­rý své­mu synu pře­dal s titu­lem baro­na i smy­sl pro rytíř­ské ctnos­ti. Jeremy Irons (Lolita, Zvrat štěs­tě­ny) zahrál Tiberia, vojen­ské­ho porad­ce krá­le Baldwina, David Thewlis (Harry Potter a vězeň z Azkabanu) roli Špitálníka, Godfreyova duchov­ní­ho porad­ce a vojen­ské­ho pomoc­ní­ka a Brendan Gleeson (Troja) krve­žíz­ni­vé­ho Reynalda ze Châtillonu.

Více na Kritiky.cz
Muži v černém 2 OBSAH Je to čtyři roky, co tajní vládní agenti Kay (Tommy Lee Jones) a Jay (Will Smith) odvr...
Farma SK – 8. série – 73. díl https://youtu.be/sWtxnTClYSU ...
Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Ni...
Český lev 2016 - výsledky Přehled vítězů! (označeni tučně). ...
Silný kafe Islandský režisér Börkur Gunnarsson se rozhodl natočit v Čechách takový normální film ze ...

Království nebes­ké – recen­ze

ČT1 19.8.2018  22:20 – Rebelové

REBELOVÉ - tak zní titul tře­tí­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu reži­sé­ra Filipa Renče, kte­rý ten­to­krá­te nezvo­lil psy­cho­lo­gic­ké dra­ma, ale pod­le scé­ná­ře, kte­rý napsal se Zdeňkem Zelenkou, nato­čil žánr divá­ky dale­ko víta­něj­ší, a to muzi­kál s upřes­ňu­jí­cím podti­tu­lem „Písničkový retro­film z let 60.“. V půvab­ném výtvar­ném sty­lu atmo­sfé­ry kon­ce šede­sá­tých let vyprá­ví film zejmé­na o jed­né vel­ké lás­ce, kte­ré však ději­ny neby­ly zrov­na naklo­ně­ny. Maturantka Tereza a kluk, kte­rý ute­kl z voj­ny - to jsou hlav­ní hrdi­no­vé pří­bě­hu, ve kte­rém má domi­nant­ní úlo­hu hud­ba a tanec, neboť ve fil­mu se obje­ví cel­kem jede­náct vel­kých cho­re­o­gra­fic­kých čísel, kte­ré jsou obra­zo­vým zpra­co­vá­ním nej­zná­měj­ších hitů ze 60. let. Cílem auto­rů bylo nato­čit film, kte­rý na poza­dí neleh­ké doby vyprá­ví zábav­nou for­mou pří­běh o všem pozi­tiv­ním, co život nabí­zí, zejmé­na o lás­ce. Film REBELOVÉ je o době, kte­rá bude pro mla­dé divá­ky mož­ná obje­vem, pro ty star­ší zřej­mě sil­nou vzpo­mín­kou.

Více na Kritiky.cz
V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simulace, někdo střílečky, někdo motorky a...
Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB Pro Wycka Godfreye, producenta snímku Hvězdy nám nepřály, byla příležitost ujmout se další...
Číselné omalovánky se zvířátky Matematika pro nejmenší, která hravou formou procvičí čísla od jedničky do devítky, ale tak...
Hradečák a Pražanda #003 ...
Orange Is The New Black - Rána do prsu (S01E02) Jsem zpátky v ženské base a tak nesu nové info. V druhém díle už není třeba se zdržovat z...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Sandra Bullock6. března 2017 Sandra Bullock Sandra Bullock patří mezi největší herecké hvězdy v Hollywoodu, i když bez skandálů. Narodila se 26. července 1964 ve Virginii, přímo na předměstí Washingtonu. Není čistokrevnou […]
  • Jack Palance12. března 2017 Jack Palance Jméno Jack Palance je asi většině českých diváků neznámé, ale je to škoda, protože se jedná o velmi známého hollywoodského herce. Narodil se jako Volodymir Ivanovič Palahniuk 18. února […]
  • Ostravské jaro 1968 20. 8. ve 20.00 hodin na ČT221. srpna 2018 Ostravské jaro 1968 20. 8. ve 20.00 hodin na ČT2 V Moravskoslezské metropoli skončila slibná šedesátá léta v bídě brutální normalizace  Když získali v Československu moc komunisté, stala se Ostrava obrovskou sociální  laboratoří. Město […]
  • Dnes je svátek, mimořádný den, a na Svatého Václava by měly být kvalitní filmy v televizi.28. září 2018 Dnes je svátek, mimořádný den, a na Svatého Václava by měly být kvalitní filmy v televizi. Bohužel se ale tento sváteční den podbízí hlavně dětem, kterých se, díky pohádkám, rodiče naprosto zbaví. Probereme to, co jste dneska prošvihly a co nás ještě v televizi čeká. 10:35 - […]
  • Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT225. srpna 2018 Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2 Dojemná svědectví o konci vojenských ideálů O tom, jak se v době srpnové okupace Československa v roce 1968 chovala Českosloven-ská lidová armáda, se nikdy podrobně nehovořilo a nikdy to […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • 1968 milimetrů21. srpna 2018 1968 milimetrů V roce 1968 se vyhrotil střet idejí s realitou Rok 1968 byl přelomový. Je to symbol společenských, politických a kulturních proměn. Tří-dílný cyklus zachycuje, jak studenti vyšli do ulic […]
  • Česká televize nabídne na podzim pět nových seriálů a minisérií28. srpna 2018 Česká televize nabídne na podzim pět nových seriálů a minisérií Na obrazovky České televize zamíří na podzim minisérie Jana Hřebejka Rédl, neotřelý pohled na české maloměsto v seriálu Lynč, nové díly Labyrintu a První republiky i šestidílné […]
  • Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT115. srpna 2018 Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1 Přenesli jste se v čase, díváte se na večerní zprávy a sledujete, jak naši zemi obsazují vojska pěti „bratrských“ států. Originálním zpravodajským způsobem zpracovaný pořad přiblíží dění […]
  • Noe - 50 %30. března 2014 Noe - 50 % Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodinu umí postarat, a když je potřeba, dokáže ji ubránit i před nebezpečím. Mouše by neublížil, ale zlé lidí dokáže udolat bez ohledu na […]