Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Mission: Impossible - Národ grázlů - Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné.

Mission: Impossible - Národ grázlů - Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné.

MI5a

Jeho mateř­ská orga­ni­za­ce, taj­ná vlád­ní služ­ba IMF (Impossible Mission Force), začí­ná mít pro­blémy s plně­ním nároč­ných ope­ra­cí. Šéf CIA trvá na jejím roz­puš­tě­ní, což se nako­nec sta­ne, ale Ethan má jiné plá­ny. Nejen že se musí skrý­vat před naja­tý­mi zabi­já­ky, ale záro­veň shá­ní infor­ma­ce o taj­né orga­ni­za­ci, Syndikátu. Při prá­ci se mu do ces­ty při­ple­te brit­ská agent­ka Ilsa Faust, kte­rá na něj sice zapů­so­bí, ale záro­veň se jako vždy musí brá­nit pro­ti nezná­mým agen­tům. Naštěstí má k ruce své sta­ré par­ťá­ky, kte­ří se nebo­jí podat mu pomoc­nou ruku. Ale i tak musí Ethan počí­tat s tím, že ho kdo­ko­li a kdy­ko­li může zajmout nebo zabít.

MI5aScénář k páté­mu dílu akč­ní­ho fil­mu Mission Impossible napsa­li Drew Pearce (Godzila) a Bruce Geller. Společně vytvo­ři­li pří­běh, kte­rý je nejen akč­ní, ale záro­veň je i tro­chu tajem­ný a má jas­nou dějo­vou lin­ku. Tu navíc obo­ha­cu­jí men­ší záplet­ky, ale divák se zvlád­ne v jed­not­li­vých rolích a pro­blé­mech doce­la dob­ře ori­en­to­vat.

Na reži­sér­skou žid­li ten­to­krát use­dl Christopher McQuarrie (Jack Reacher: Poslední výstřel), kte­rý se věnu­je také scé­náris­tic­ké pro­fe­si (Valkýra, X-Men, Jack a obři). Za nej­lep­ší původ­ní scé­nář, Obvyklí pode­zře­lí, obdr­žel v roce 1996 Oskara. Dosavadní reži­sér­ské zku­še­nos­ti se McQurriemu poda­ři­lo zúro­čit i při natá­če­ní Mission Impossible – Národ gráz­lů. Akční scé­ny se stří­da­jí s klid­něj­ší­mi, pod­tr­hu­je je i hud­ba od Joea Kraemera.

Mi5bDo hlav­ní role Ethana Hunta byl opět obsa­zen Tom Cruise, bez něhož si film ani nedo­ká­žu před­sta­vit. Postavu Hunta měl původ­ně hrát Jeremy Renner, kte­rý se obje­vil i v díle Mission: Impossible – Ghost Protocol, ale výděl­ky fil­mu a chvá­la na Cruise zajis­ti­li Tomovi i ten­to­krát hlav­ní roli. Na jeho posta­vě je tro­chu poznat, že už nepat­ří mezi nejmlad­ší akč­ní hrdi­ny, ale i tak jsou jeho bojo­vé výko­ny na hod­ně vyso­ké úrov­ni a agen­ta Ethana ztvár­nil na více než 100 %. Renner si pak zahrál Huntova nad­ří­ze­né­ho, šéfa Williama Brandta. Dokázal ztvár­nit civil­ní polo­hu agen­ta stej­ně jako napí­na­vé scé­ny plné napě­tí. Krásnou agen­tu Ilsu si zahrá­la švéd­ská hereč­ka Rebecca Ferguson. Její herec­ká fil­mo­gra­fie zahr­nu­je role tele­viz­ních seri­á­lů a v roce 2014 byla oce­ně­na Zlatým Globem jako nej­lep­ší hereč­ka v mini­sé­rii nebo TV fil­mu Bílá krá­lov­na. Ferguson zahrá­la posta­vu tajem­né Ilsy vel­mi dob­ře, i když v akč­ních scé­nách se mi moc nechtě­lo věřit, že je všech­ny hrá­la sama. Největšího pro­tiv­ní­ka týmu si zahrál brit­ský herec Simon McBurney s pře­svěd­či­vos­tí sobě vlast­ní. Role padou­chů mu vzho­vu­jí!.

Kromě výko­nů her­ců, akč­ní­ho děje se záplet­ka­mi a jas­ným závě­rem se mi film líbil i výbor­ným loka­cím. Díky tomu se může­me podí­vat do Paříže, Vídně, Maroka, ad. Film je uvá­děn jako nevhod­ný pro děti do 12 let, ale vzhle­dem k tomu, že i mlad­ší děti se dneska setká­va­jí s nási­lím a bojem dří­ve (TV, PC, hry), je pou­ze na rodi­čích, zda je na film vez­mou. Film spl­nil mé oče­ká­vá­ní a uži­la jsem si ho.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Mission: Impossible - Národ gráz­lů
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Ohodnoťte článek


Části seriálu: Mission Impossible


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout)30. července 2018 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout) Zopakujme si historii filmů, od prvního v režii Briana De Palmy z roku 1996  po pokračování v režii Johna Woa, J.J. Abramse, Brada Birda a Christophera McQuarrie. I na našem webu jsme […]
  • Mission: Impossible – Rogue Nation - Trailer26. března 2015 Mission: Impossible – Rogue Nation - Trailer Screeny z nejnovějšího traileru
  • Mission: Impossible - Fallout - 75 %1. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout - 75 % Do kin se v horkých letních dnech dostává nový akční film s Tomem Cruisem v hlavní roli, Mission: Impossible – Fallout. Jako agent Ethan Hunt se opět, tentokrát již pošesté, vydává […]
  • Mission: Impossible - Fallout2. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za poslední dvě dekády produkoval, hrál a zazářil v těch nejodvážnějších scénách filmů Mission: Impossible, které se staly globálním kulturním […]
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
  • MISSION: IMPOSSIBLE25. srpna 2003 MISSION: IMPOSSIBLE Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné […]
  • Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-(20. prosince 2018 Božská Florence - Jak umí Meryl Streep zpívat? Určitě dobře, ale v tomto filmu bohužel ne..:-( Florence Foster Jenkins je bohatá a krásná žena. Žije se svým manželem St. Clairem Bayfieldem spokojený a šťastný život v New Yorku ve 40. letech 20. století. Díky svému bohatství, které […]
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení9. března 2019 Piráti z Karibiku: Na konci světa - skoro tříhodinové utrpení Piráti potřetí. Tentokrát je ve hře život Jacka Sparrowa, návrat kapitána Barbarossy, vztah Willa a Elizabeth, srdce Davy Jonese, zákeřné plány lorda Becketta, vypuštění bohyně Kalypsó, […]