Mission: Impossible - Fallout

Mission

O PRODUKCI

CESTA ETHANA HUNTA

Tom Cruise za posled­ní dvě deká­dy pro­du­ko­val, hrál a zazá­řil v těch nej­od­váž­něj­ších scé­nách fil­mů Mission: Impossible, kte­ré se sta­ly glo­bál­ním kul­tur­ním feno­mé­nem. Díky výděl­ku vyš­ším než 2,8 mili­ar­dy USD se tyto sním­ky řadí k nej­ú­spěš­něj­ším fran­ší­zám v his­to­rii fil­mu. Teď se Cruise vra­cí již do šes­té­ho fil­mu v roli šéfa týmu IMF (Impossible Missions Force), Ethana Hunta.

Podle Cruise je Mission: Impossible – Fallout kul­mi­na­cí všech dosa­vad­ních fil­mů ze série. „Do pří­bě­hu se vrá­tí růz­né posta­vy, jejichž pří­běhy dojdou k závě­ru,“ říká. „Kniha Odyssea na úpl­ném začát­ku fil­mu byla vybrá­na z vel­mi spe­ci­fic­ké­ho důvo­du. Cesta mé posta­vy, Ethana Hunta, a jeho týmu, je inspi­ro­va­ná ody­se­ou. Je to epic­ký osob­ní pří­běh, kte­rý zahr­nu­je enorm­ní cito­vé zau­je­tí všech postav.“

Více na Kritiky.cz
Przní Disney svoje animovaný klasiky? Proč je Medojed nesnáší? ...
JULIE ISSA (PAVLÍNA) (Narozena 1998 v Praze). Její kořeny sahají na Blízký východ do Sýrie. Otec se narodil do ar...
Inside Game of Thrones: A Story in Visual Effects – BTS (HBO) ...
Staré cesty v krajině Středních Čech Cesty lidi spojovaly, ale také výrazně ovlivňovaly život jednotlivých lidí i společenství. ...
Nasračky opilý Medojed odhalil svoje megalomanský plány s Fílou a dalšími lidmi!! ...

Podle sce­náris­ty a reži­sé­ra Christophera McQuarrieho je to Cruise, kte­rý fran­ší­zu roku 1996 odstar­to­val, kdo pří­bě­hu při­ná­ší jedi­neč­né pocho­pe­ní. „Tom udr­žu­je ten pla­men stá­le při živo­tě. Je to instink­tiv­ní a vel­mi emo­ci­o­nál­ní fil­mo­vý tvůr­ce. Zná Ethana Hunta a ví, co z něho tvo­ří tak při­taž­li­vou posta­vu.“

Jedním z důvo­dů, proč je tato fran­ší­za stá­le tak popu­lár­ní, je pod­le McQuarrieho Cruisova neu­tu­cha­jí­cí tou­ha udě­lat kaž­dý film napí­na­věj­ší a inten­ziv­něj­ší než ten pře­de­šlý. „Příběh je pořád v pohy­bu,“ říká reži­sér, kte­rý reží­ro­val také Mission: Impossible – Národ gráz­lů z roku 2015. „Ale co víc, film nikdy neza­po­mí­ná na své divá­ky. Tom je v prvé řadě bavič. Všechno, co ve fil­mech dělá, dělá pro­to, aby vás vzal na mís­ta, na kte­rých jste nikdy neby­li, aby vám uká­zal věci, kte­ré jste nikdy nevi­dě­li a abys­te jeho zážit­ky pro­ží­va­li pří­mo s ním.“

Mission: Impossible – Fallout se McQuarrie roz­ho­dl pro­zkou­mat tem­něj­ší a lid­štěj­ší strán­ku ústřed­ní posta­vy fil­mu. „Ethan byl vždyc­ky tak tro­chu záha­dou,“ vysvět­lu­je. „Tentokrát jsem se mu chtěl dostat víc do hla­vy a cítit jeho spo­je­ní s ostat­ní­mi lid­mi. Název fil­mu nepo­u­ka­zu­je pou­ze na jader­ný roz­pad, ale také na roz­pad Ethanových dob­rých zámě­rů. Ocitl se v situ­a­ci, nad kte­rou nemá kon­t­ro­lu a musí jí pro­jít i přes­to, že ví, že s ním někdo mani­pu­lu­je.“

Více na Kritiky.cz
Mozkohrátky - trénink paměti nejen pro děti Posláním publikace Mozkohrátky aneb "Trénink kognitivních funkcí pro děti a dospělé"  je e...
Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hrab...
Dny evropského filmu - recenze Ze Dnů evropského filmu se hlásí náš zvláštní zpravodaj, který se pro vás snaží vybrat ...
Film LFO zahájil Severský filmový podzim 2014 V pražském kině Lucerna byl ve středu 1.října zahájen 5.ročník Festivalu severských film...
Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí o...

Centrem pří­bě­hu je Huntovo nároč­né roz­hod­nu­tí, kte­ré se k němu vra­cí a pro­ná­sle­du­je ho. Myers vysvět­lu­je: „Na začát­ku se Ethan nachá­zí v obtíž­né situ­a­ci. Udělal chy­bu a nyní čelí věcem z minu­los­ti, ke kte­rým ho pojí emo­ci­o­nál­ní pou­to. Musí se roz­hod­nout: Zachrání své přá­te­le a rodi­nu, nebo zachrá­ní mili­o­ny ostat­ních od destruk­tiv­ních sil, kte­rým čelí? Musí dob­ře pro­zkou­mat sám sebe.“

Cruise ztě­les­ňu­je svou posta­vu způ­so­bem, kte­rým to málo­kte­rý herec kdy zvlá­dl, zmi­ňu­je pro­du­cent Jake Myers. „Nejen, že Tom do role při­ná­ší obrov­ské dra­ma, ale záro­veň má fyzic­kou schop­nost dělat věci, kte­ré by jiný umě­lec nedo­ká­zal, a to díky tré­nin­ku, i díky jeho odva­ze. Myslím, že je mož­né ostat­ní akč­ní fran­ší­zy oddě­lit od her­ců, ale bez Toma by nebyl Ethan Hunt. Alespoň tak se o fil­mu nad­še­ně vyja­dřu­jí divá­ci po celém svě­tě.“


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Mission: Impossible - Fallout - 75 %1. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout - 75 % Do kin se v horkých letních dnech dostává nový akční film s Tomem Cruisem v hlavní roli, Mission: Impossible – Fallout. Jako agent Ethan Hunt se opět, tentokrát již pošesté, vydává […]
  • 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout)30. července 2018 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout) Zopakujme si historii filmů, od prvního v režii Briana De Palmy z roku 1996  po pokračování v režii Johna Woa, J.J. Abramse, Brada Birda a Christophera McQuarrie. I na našem webu jsme […]
  • Mission: Impossible - Národ grázlů - Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné.29. září 2019 Mission: Impossible - Národ grázlů - Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné. Jeho mateřská organizace, tajná vládní služba IMF (Impossible Mission Force), začíná mít problémy s plněním náročných operací. Šéf CIA trvá na jejím rozpuštění, což se nakonec stane, ale […]
  • Mission: Impossible – Rogue Nation - Trailer26. března 2015 Mission: Impossible – Rogue Nation - Trailer Screeny z nejnovějšího traileru
  • Mission: Impossible - Ghost Protocol15. února 2016 Mission: Impossible - Ghost Protocol Čtvrtý díl, čtvrtý režisér. Jako by producentům ani obrovské výdělky předešlých filmů nestačili a potřebovali neustále něco měnit, zlepšovat. Tentokrát se jím stal Brad Bird a Mission […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Mission Impossible II - Nejslabší film série.14. února 2016 Mission Impossible II - Nejslabší film série. Toma Cruise nemám ráda. Můj názor je takový, že je to jeden z absolutně nejhorších úspěšných herců. Ačkoliv získal řadu ocenění, působí na mě ve všech rolích naprosto stejně – arogantně a […]
  • MISSION: IMPOSSIBLE25. srpna 2003 MISSION: IMPOSSIBLE Všimli jste si, že naprostá většina špiónů ve filmech se nezabývá špiónováním civilistů, ale řešením zapeklitých situací, do kterých je jiní špióni (taky nešpiónující) dostali? Tajné […]
  • Mr. & Mrs. Smith - Vtipná podívaná na sexy hlavní hrdiny, Brada Pitta a Angelinu Jolie22. dubna 2019 Mr. & Mrs. Smith - Vtipná podívaná na sexy hlavní hrdiny, Brada Pitta a Angelinu Jolie Mr. a Mrs. Smith jsou názornou ukázkou toho, jak dlouho a v jak velkém se dá žít omylu. Myslíte si o druhém, že vás nemůže ničím překvapit, dostanete se do stádia, že váš vztah začne […]
  • Aladin - Obsah & O filmu22. května 2019 Aladin - Obsah & O filmu             OBSAH               Ulice města Agrabah jsou domovem Aladina (Mena Massoud), sympatického zlodějíčka, který touží po tom, aby mohl zlodějiny zanechat, neboť je přesvědčen o […]