Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové tipy > Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR

Mission: Impossible - Fallout bude vládnout kinům v ČR

Whitney
Whitney

Nejen Mission: Impossible - Fallout ale i dal­ší 4 fil­my jdou dnes do čes­kých kin. Mezi nimi je doku­ment o Whitney Houston, pokra­čo­vá­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu z roku 2004,  špa­něl­ský film o ženě v domác­nos­ti a aus­tral­ský film - ve ved­lej­ší roli Sam Neill.

Úžasňákovi 2

Ve fil­mu Úžasňákovi 2 se vra­cí oblí­be­ná rodi­na super­hr­di­nů. Avšak ten­to­krát je hlav­ní hvězdou Helen, zatím­co Bob zůstal v domác­nos­ti a pomá­há Violet a Dashovi zvlá­dat kaž­do­den­ní nástra­hy „nor­mál­ní­ho“ živo­ta. Pro všech­ny je to těž­ká změ­na, a těž­ší je o to víc, že si nikdo z rodi­ny neu­vě­do­mu­je super­schop­nos­ti malé­ho Jack-Jacka. Když se obje­ví nový padouch, kte­rý se chys­tá usku­teč­nit ďábel­sky geni­ál­ní plán, tak rodi­na a Mražoun musí najít způ­sob, jak se dát zase dohro­ma­dy a spo­jit síly – což se leh­ko řek­ne a těž­ko udě­lá, i když jsou všich­ni doslo­va úžas­ní

Whitney

Nejprodávanější, nej­ú­spěš­něj­ší či nej­o­ce­ňo­va­něj­ší – kaž­dý pří­vlas­tek k famóz­ní Whitney Houston sto­pro­cent­ně sedí. Každý vel­ký úspěch je však vykou­pen a najít prav­du není vždy jed­no­du­ché – doku­ment od osca­ro­vé­ho reži­sé­ra Kevina Macdonalda se ale do toho­to boje přes­to pouš­tí a neza­po­me­nu­tel­nou for­mou při­bli­žu­je bož­skou Whitney tak, jak ji ješ­tě nezná­te. Jedná se o ofi­ci­ál­ní doku­ment požeh­na­ný mat­kou Whitney a její nej­bliž­ší rodi­nou. Ta poskyt­la exklu­ziv­ní roz­ho­vo­ry a zábě­ry ze záku­li­sí její­ho živo­ta, kte­ré dosud neby­ly zve­řej­ně­ny.

https://youtu.be/G-izySxqMU0

Sweet Country

Domorodý cho­va­tel dobyt­ka Sam (Hamilton Morris) v sebe­obra­ně zabi­je běloš­ské­ho maji­te­le sta­ni­ce Harryho. Musí vše opus­tit a utéct i se svou těhot­nou man­žel­kou. Vydávají se drs­nou a nád­her­nou kra­ji­nou do vni­t­ro­ze­mí. Seržant Fletcher (Bryan Brown) s pomo­cí domo­ro­dé­ho sto­pa­ře Archieho (Gibson John) a míst­ních vlast­ní­ků půdy, mezi nimiž je i Fred (Sam Neill), vede sku­pi­nu pro­ná­sle­do­va­te­lů. Je posed­lý dopa­de­ním Sama a sna­hou pře­dat ho za vraž­du k sou­du. Sam se však v buši vyzná lépe než kdo jiný....

Mission: Impossible – Fallout

Ethan Hunt si vždyc­ky vybí­ral nespl­ni­tel­né mise. Pokaždé v nich uspěl, okol­nos­tem navzdo­ry. Na začát­ku toho­to pří­bě­hu však čelí úpl­ně nové situ­a­ci. Něco se poka­zi­lo, past nesklap­la a vinou jeho selhá­ní se ocit­nou ve smr­tel­ném ohro­že­ní vybra­ná svě­to­vá vel­ko­měs­ta. Ethan je pře­svěd­čen, že pou­ze on se svým týmem doká­že tra­gic­kou chy­bu napra­vit. Je však sám, kdo si to mys­lí. Do hry vstu­pu­jí dal­ší hrá­či, kte­ří mu mož­ná pomá­ha­jí, ale mož­ná také sle­du­jí své vlast­ní zájmy, kte­ré jsou v roz­po­ru s těmi Ethanovými. Rozdělení na klad­né a zápor­né hrdi­ny nebu­de ten­to­krát vůbec jed­no­du­ché. V poza­dí navíc čím dál rych­le­ji utí­ká čas vstříc momen­tu, kte­rý dra­ma­tic­ky změ­ní mapu svě­ta.

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2018/mission-impossible-fallout-75/

Abrakadabra

Hlavní hrdin­ka Carmen je mat­kou nác­ti­le­té dce­ry a ženou v domác­nos­ti. Její man­žel Carlos pra­cu­je na stav­bě, má rád pivo a je zary­tým fanouš­kem fot­ba­lu. Pár je pozván na svat­bu, kde Carlos svým obhroub­lým cho­vá­ním způ­so­bí ostu­du. Během veče­ra je na pro­gra­mu vystou­pe­ní kou­zel­ní­ka a hyp­no­ti­zé­ra Pepeho. Carlos si ho veřej­ně dobí­rá tak moc, že ho Pepe vyzve na pódi­um. Během sean­ce se však omy­lem do Carlosova těla dosta­ne zblou­di­lý duch jiné­ho muže a bláz­ni­vá špa­něl­ská kome­die může začít.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,43678 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56535 KB. | 29.06.2022 - 21:22:58