Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Miss Potter –

Miss Potter –

Miss Potter – Recenze

11.July.2007 Recenze Autor: Andrea Zahradníková

Příběh autor­ky dět­ských knih, kte­rá je u nás prak­tic­ky nezná­mou osob­nos­tí, vyprá­ví o pře­de­vším o živo­tě jed­né nekon­venč­ní ženy v tak­zva­né vyš­ší spo­le­čen­sti na počát­ku 20. sto­le­tí.
Životopisné fil­my pat­ří mezi oblí­be­né žán­ry holly­wo­od­ských fil­ma­řů. Důvod je zce­la oči­vid­ný – pří­běh zalo­že­ný na sku­teč­ných osu­dech, nej­lé­pe zná­mé a oblí­be­né osob­nos­ti, zkrát­ka snad­ně­ji zapů­so­bí a divák mu také mno­hé odpus­tí. Miss Potter vyprá­ví o živo­tě Beatrix Potter, stvo­ři­tel­ky roz­to­mi­lých prostých pří­bě­hů o zví­řát­cích v šatech, kte­rá je v Anglii jed­nou z nej­pro­dá­va­něj­ších auto­rek dět­ských knih. Vztáhneme-li film k naše­mu pro­stře­dí, má tady jed­nu nespor­nou nevý­ho­du – tato žena je zde více­mé­ně nezná­mou spi­so­va­tel­kou a asi bychom těž­ko hle­da­li něko­ho, kdo sly­šel o krá­líč­ku Petrovi. Miss Potter v mno­hém při­po­mí­ná film Hledání Země Nezemě, tak­též pojed­ná­vá o tvůr­ci dět­ských knih, kte­rý čas­to a rád uni­ká do fan­ta­zij­ní­ho svě­ta, tak­též se jed­ná o posta­vu čes­ké­mu divá­ko­vi nezná­mou a tak­též se děj ode­hrá­vá na počát­ku 20. sto­le­tí, kdy musí autor za svou fan­ta­zii bojo­vat.

//
Odmyslíme-li si tedy živo­to­pis­ný aspekt, zůstá­vá nám pří­běh ženy potý­ka­jí­cí se s kon­venč­ní spo­leč­nos­tí. Beatrix je totiž i po tři­cít­ce nepro­vda­ná a dokon­ce jí to vůbec neva­dí, což je v teh­dej­ší spo­leč­nos­ti hod­no skan­dá­lu. Navíc se čas­to uchy­lu­je do fan­ta­zij­ní­ho svě­ta, kde jí jsou přá­te­li malo­va­ní krá­lí­ci v kabát­cích nebo kach­ny v klo­bou­ku. Beatrix se postup­ně doká­že pro­sa­dit, zami­lu­je se do mla­dé­ho vyda­va­te­le, při­čemž musí bojo­vat s upja­tou mat­kou, kte­rá roz­hod­ně není naklo­ně­na vzta­hu své dce­ry s obchod­ní­kem, pro­to­že to se v lep­ších rodi­nách zkrát­ka neslu­ší. Zároveň film vyu­ží­vá fla­shbac­ků do dět­ství, kte­ré nám uka­zu­jí, jak se roz­ví­je­la Beatrixina fan­ta­zie a lás­ka ke kres­le­ným zví­řát­kům.
Osobní pří­běh sleč­ny Potterové nepři­ná­ší kro­mě jed­no­ho vět­ší­ho zvra­tu nic extra sil­né­ho, co by vám roz­prou­di­lo krev, dá se dokon­ce říci, že v tom­to ohle­du postrá­dá film jak­si šťá­vu, přes­to doká­že zaujmout. Pravděpodobně se u něj nebu­de pří­liš dojí­mat ani dýchat s hlav­ní hrdin­kou, ale shléd­ne­te jej jakož­to pří­jem­ný, odpo­čin­ko­vý film. Filmu Miss Potter je nut­no při­znat, že dis­po­nu­je krás­nou atmo­sfé­rou Anglie počát­ku 20.století a cel­ko­vě se jed­ná o milou sym­pa­tic­kou podí­va­nou. To všech­no ješ­tě umoc­ňu­je vkus­ně umír­ně­ná dél­ka, hodi­na a půl je pro tako­vý­to film ide­ál­ní a díky ním se vám nesta­čí zpro­ti­vit hlav­ní hrdin­ka ani její dětin­ské kres­le­né posta­vič­ky.
Velkou deví­zou fil­mu je také hvězd­né obsa­ze­ní. Renée Zellweger, kte­rá osob­ně uved­la film v Karlových Varech, se pro roli Beatrix urči­tě hodí, doká­že dob­ře vystih­nout její vzdo­ro­vi­tost a záro­veň jis­tou dětin­skost (její gri­ma­sy jsou občas až na hra­ni­ci pře­hna­nos­ti, ale sem se to tak nějak hodí, je to sou­čás­tí posta­vy). Zároveň skvě­le fun­gu­je che­mie mezi ní a před­sta­vi­te­lem její­ho milen­ce Ewanem McGregorem, ačko­li se pocho­pi­tel­ně jed­ná o roman­ti­ku umír­ně­nou na kon­zer­va­tiv­ní mez ducha teh­dej­ší doby (to zna­me­ná jeden poli­bek v obla­cích páry za celý film), ale i když se tu milen­ci navzá­jem nevr­ha­jí tea­trál­ně do náru­čí, jejich náklon­nost vní­má­te a chá­pe­te a to je to hlav­ní.
Verdikt: Pro Čechy nezna­lé osob­nos­ti Beatrix Potterové tu zůstá­vá pří­jem­ný, tro­chu dojem­ný a svým způ­so­bem okouz­lu­jí­cí pří­běh nepro­vda­né ženy, kte­rá musí v Anglii na počát­ku 20.století bojo­vat s upja­tou mat­kou, pro­sa­zo­vat svůj život­ní názor a pro­žít si i něja­kou tu ránu osu­du. Výsledný dojem je někde mezi tře­mi a čtyř­mi hvěz­dič­ka­mi.
Hodnocení: 4/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „8116b6“:

/* */

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13404 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53665 KB. | 25.01.2022 - 13:17:59