Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Miss Hanoi – Recenze – 40%

Miss Hanoi – Recenze – 40%

MsHanoy
MsHanoy
Odsouzený mla­dík, kte­rý ve měs­tě Varnsdorf před čtyř­mi lety zabil viet­nam­skou Miss sever­ní Čechy, je krát­ce po svém pro­puš­tě­ní nale­zen zavraž­dě­ný v neda­le­kém lese. Vyšetřování se ují­má zku­še­ný, ale také zapšk­lý, cynic­ký, nihi­lis­tic­ký a poně­kud rasis­tic­ký kri­mi­na­lis­ta (David Novotný), jemuž vůbec nevo­ní pří­pad opře­ný o viet­nam­skou komu­ni­tu, tím spíš, že má na něm spo­lu­pra­co­vat s novo­pe­če­nou, leč ambi­ci­óz­ní a schop­nou viet­nam­skou poli­cist­kou, hlav­ní hrdin­kou fil­mu (Ha Thann Špetlíková, kte­rou mohou znát tele­viz­ní divá­ci z Ordinace v růžo­vé zahra­dě, a pro niž je čes­ká kri­mi Miss Hanoi její prv­ní fil­mo­vou rolí).
Základem sním­ku je kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky o pát­rá­ní po „vra­ho­vi vra­ha“ i pří­bě­ho­vé klišé o nedob­ro­vol­ném sou­ži­tí dvou etnic­ky i pova­ho­vě roz­díl­ných poli­caj­tů, kte­ří k sobě cho­va­jí od začát­ku sil­né anti­pa­tie, ale nako­nec se nau­čí vzá­jem­ně se respek­to­vat. Zároveň se film zjev­ně sna­ží naru­šo­vat ste­re­o­typ­ní před­sta­vy, kte­ré mají Češi o Vietnamcích, čehož se pokou­ší docí­lit nejen skr­ze ved­lej­ší posta­vu viet­nam­ské­ho pod­ni­ka­te­le, jenž pod­po­ru­je drob­né obchod­ní­ky a sta­ví ško­ly, ale hlav­ně skr­ze posta­vu eman­ci­po­va­né hlav­ní hrdin­ky, kte­rá se tou­ží zavdě­čit své pochy­bo­vač­né mat­ce a boju­je s tím, že hlav­ní­mi pode­zře­lý­mi jsou de fac­to jejich rodin­ní přá­te­lé, kte­ří jim dotu­jí byd­le­ní, a s jejichž synem kdy­si sama cho­di­la.
Film při­tom chce půso­bit špi­na­vě rea­lis­tic­kým dojmem a čer­pá z auten­tic­kých pro­stře­dí, v nichž se však ty ste­re­o­ty­py, kte­ré se sna­ží cel­kem doved­ně potí­rat, běž­ně vysky­tu­jí – včet­ně pro­da­va­ček ve večer­kách, hovo­ří­cích špat­ně čes­ky – a leda­cos při­ži­vu­jí i oka­tě jedo­va­té rasis­tic­ké prů­po­víd­ky Novotného vyšet­řo­va­te­le, háze­jí­cí­ho všech­ny Vietnamce do jed­no­ho pyt­le včet­ně všech mož­ných před­sud­ků, kte­ré o nich kolu­jí (a hlav­ní hrdin­ka se sho­dou okol­nos­tí zná s kaž­dým Vietnamcem, o němž pad­ne slo­vo). Náhled do viet­nam­ské komu­ni­ty, kte­rý film zpro­střed­ko­vá­vá, je navíc poměr­ně měl­ký a nena­bí­zí nic víc než pozo­ro­va­tel­ské zábě­ry něko­li­ka málo tra­dic a zmín­ku o důle­ži­tos­ti hrdos­ti a cti, kdy pro Vietnamce je nej­dů­le­ži­těj­ší neztra­tit tvář (avšak film to pre­zen­tu­je tak, že aby si tu tvář zacho­val, tak je kvů­li tomu ocho­ten napáchat leda­ja­ké zvěr­stvo, což není úpl­ně licho­ti­vé vyzně­ní).
Miss Hanoi – Recenze
Kriminální rovi­na sním­ku je pak pou­ze stan­dard­ně prů­měr­ná a kro­mě toho je bohu­žel vyprá­vě­ná dost nepře­hled­ně a klo­pý­ta­vě. Už na začát­ku fil­mu, když je v lese náho­dou nale­ze­na mrt­vo­la, je ten­to záběr nato­čen extrém­ně laic­ky, až směš­ně, a zce­la tím ztrá­cí poten­ci­ál na divá­ka nějak zapů­so­bit. Na tělo při­tom vůbec není vidět, a to ani, když se pak kolem něj začnou shlu­ko­vat poli­cis­té, tak­že není zřej­mé, o koho jde (a ani to dlou­ho nikdo neřek­ne), a tudíž je nut­né si tuhle infor­ma­ci posklá­dat z toho, co pad­ne na adre­su zavraž­dě­né­ho až poz­dě­ji v prů­bě­hu sním­ku (kaž­do­pád­ně vy už to víte, pro­to­že jsem to pro­píchl v prv­ním odstav­ci). Stejně tak není od začát­ku jas­né, kdo je s kým jak pří­bu­zen­sky či přá­tel­sky spří­z­něn, ale v tom se naštěs­tí dá vyznat lépe a rych­le­ji než v růz­ných ved­lej­ších posta­vách, kte­ré mnoh­dy nema­jí žád­nou expo­zi­ci (tak­že občas někdo vyslo­ví pří­jme­ní, kte­ré si nespo­jí­te s kon­krét­ní oso­bou).
Rozuzlení ohled­ně vra­ho­vy totož­nos­ti pak pro­běh­ne ve sty­lu „vra­hem je zahrad­ník“ – zkrát­ka to pad­ne na zce­la okra­jo­vou posta­vu, jejíž moti­va­ce je odby­tá jed­nou větou – a ješ­tě je zavr­še­no zvra­tem s mora­lis­tic­kou poin­tou, kte­rý z fil­mu čpí na sto honů dopře­du mimo jiné i pro­to, že všich­ni poten­ci­ál­ní pode­zře­lí se cho­va­jí až moc pode­zře­le, zce­la odmí­ta­jí spo­lu­pra­co­vat a zjev­ně něco tají. A leckte­ré sto­py vedou­cí k pacha­te­li půso­bí navíc dost zma­te­ně. Co měl tedy hrdin­čin býva­lý pří­tel s ruka­ma a proč o tom mlžil? Komu pat­řil ten ukra­de­ný note­book, byla jeho krá­dež jen náho­da, a kdo byl auto­rem těch videí, kte­rá se v něm našla? Natočila obě videa stej­ná oso­ba?
Za zmín­ku sto­jí vizu­ál­ně kon­zis­tent­ní podo­ba fil­mu, počí­na­je spíš laci­něj­ším obra­zem malu­jí­cím všech­no do špi­na­vě zele­no­še­dé­ho odstí­nu a kon­če výraz­nou kame­rou opá­je­jí­cí se nuz­ným pro­stře­dím zane­řá­dě­ných boč­ních ulic s her­na­mi a večer­ka­mi a děla­jí­cí z praž­ské Tržnice SAPA (kde se nicmé­ně ode­hrá­vá jen pár minut fil­mu) půso­bi­vě sple­ti­té mra­ve­niš­tě, jehož vstup­ní brá­na fun­gu­je jako prů­chod do jiné­ho svě­ta (což je do znač­né míry prav­da i ve sku­teč­nos­ti). Herecké výko­ny jsou znač­ně nevy­rov­na­né, avšak ale­spoň dvo­ji­ce hlav­ních pro­ta­go­nis­tů hra­je vel­mi obstoj­ně. Snaživá Ha Thann Špetlíková doká­že být vel­mi při­ro­ze­ná a je Davidovi Novotnému důstoj­nou spo­lu­hráč­kou – i pro­to, že její kole­ga je nucen pro­ná­šet mno­hem kře­čo­vi­těj­ší věty a nemá tolik pro­sto­ru, aby se na jeho posta­vě pro­je­vil něja­ký vývoj (tak­že to na kon­ci nevy­pa­dá, že by se kdo­ví­jak polep­šil a pře­stal být rasis­ta).
Miss Hanoi – Recenze
Režisér fil­mu, Zdeněk Viktora, kte­rý před čtyř­mi lety celo­ve­čer­ně debu­to­val sním­kem Raluca, napsal scé­ná­ře k něko­li­ka epi­zo­dám růz­ných tele­viz­ních seri­á­lů od Letiště po Modrý kód a na scé­ná­ři k Miss Hanoi spo­lu­pra­co­val s o něco méně zku­še­ný­mi kole­gy Adélou Kabelkovou a Markem Grajciarem, roz­hod­ně doká­že do jis­té míry pra­co­vat s atmo­sfé­rou kon­krét­ních loka­cí a s este­ti­kou inte­ri­é­rů i exte­ri­é­rů, avšak jinak reží­ru­je nemast­ně a nesla­ně, byť řeme­sl­ně vel­mi sluš­ně. Značné limi­ty ve vyprá­vě­ní a budo­vá­ní pří­bě­hu kaž­do­pád­ně ale má, ty byly ostat­ně znát i v Raluce (kde měl David Novotný ved­lej­ší roli).
Miss Hanoi je vysta­vě­ná na žánro­vé šab­lo­ně, kte­rou ale i přes její rela­tiv­ní oby­čej­nost nena­pl­ňu­je pří­liš doved­ně (až na cha­rak­te­ry hlav­ní hrdin­ky a její­ho zatvr­ze­lé­ho kole­gy), a spíš než tuc­to­vým a neu­spo­ko­ji­vě vyprá­vě­ným kri­mi­nál­ním pří­pa­dem doká­že zaujmout netra­dič­ním záze­mím Vietnamců žijí­cích v Čechách a sna­hou vyvra­cet s nimi spja­té před­sud­ky. Komu se nicmé­ně má Miss Hanoi šan­ci zavdě­čit hod­ně, jsou divá­ci čes­kých tele­viz­ních kri­mi typu Kriminálka Anděl či Policie Modrava.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,03281 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56739 KB. | 29.06.2022 - 14:52:06