Kritiky.cz > Filmové recenze > Miss Hanoi – Recenze – 40%

Miss Hanoi – Recenze – 40%

MsHanoy
Odsouzený mla­dík, kte­rý ve měs­tě Varnsdorf před čtyř­mi lety zabil viet­nam­skou Miss sever­ní Čechy, je krát­ce po svém pro­puš­tě­ní nale­zen zavraž­dě­ný v neda­le­kém lese. Vyšetřování se ují­má zku­še­ný, ale také zapšk­lý, cynic­ký, nihi­lis­tic­ký a poně­kud rasis­tic­ký kri­mi­na­lis­ta (David Novotný), jemuž vůbec nevo­ní pří­pad opře­ný o viet­nam­skou komu­ni­tu, tím spíš, že má na něm spo­lu­pra­co­vat s novo­pe­če­nou, leč ambi­ci­óz­ní a schop­nou viet­nam­skou poli­cist­kou, hlav­ní hrdin­kou fil­mu (Ha Thann Špetlíková, kte­rou mohou znát tele­viz­ní divá­ci z Ordinace v růžo­vé zahra­dě, a pro niž je čes­ká kri­mi Miss Hanoi její prv­ní fil­mo­vou rolí).
Základem sním­ku je kro­mě kri­mi­nál­ní záplet­ky o pát­rá­ní po „vra­ho­vi vra­ha“ i pří­bě­ho­vé klišé o nedob­ro­vol­ném sou­ži­tí dvou etnic­ky i pova­ho­vě roz­díl­ných poli­caj­tů, kte­ří k sobě cho­va­jí od začát­ku sil­né anti­pa­tie, ale nako­nec se nau­čí vzá­jem­ně se respek­to­vat. Zároveň se film zjev­ně sna­ží naru­šo­vat ste­re­o­typ­ní před­sta­vy, kte­ré mají Češi o Vietnamcích, čehož se pokou­ší docí­lit nejen skr­ze ved­lej­ší posta­vu viet­nam­ské­ho pod­ni­ka­te­le, jenž pod­po­ru­je drob­né obchod­ní­ky a sta­ví ško­ly, ale hlav­ně skr­ze posta­vu eman­ci­po­va­né hlav­ní hrdin­ky, kte­rá se tou­ží zavdě­čit své pochy­bo­vač­né mat­ce a boju­je s tím, že hlav­ní­mi pode­zře­lý­mi jsou de fac­to jejich rodin­ní přá­te­lé, kte­ří jim dotu­jí byd­le­ní, a s jejichž synem kdy­si sama cho­di­la.
Film při­tom chce půso­bit špi­na­vě rea­lis­tic­kým dojmem a čer­pá z auten­tic­kých pro­stře­dí, v nichž se však ty ste­re­o­ty­py, kte­ré se sna­ží cel­kem doved­ně potí­rat, běž­ně vysky­tu­jí – včet­ně pro­da­va­ček ve večer­kách, hovo­ří­cích špat­ně čes­ky – a leda­cos při­ži­vu­jí i oka­tě jedo­va­té rasis­tic­ké prů­po­víd­ky Novotného vyšet­řo­va­te­le, háze­jí­cí­ho všech­ny Vietnamce do jed­no­ho pyt­le včet­ně všech mož­ných před­sud­ků, kte­ré o nich kolu­jí (a hlav­ní hrdin­ka se sho­dou okol­nos­tí zná s kaž­dým Vietnamcem, o němž pad­ne slo­vo). Náhled do viet­nam­ské komu­ni­ty, kte­rý film zpro­střed­ko­vá­vá, je navíc poměr­ně měl­ký a nena­bí­zí nic víc než pozo­ro­va­tel­ské zábě­ry něko­li­ka málo tra­dic a zmín­ku o důle­ži­tos­ti hrdos­ti a cti, kdy pro Vietnamce je nej­dů­le­ži­těj­ší neztra­tit tvář (avšak film to pre­zen­tu­je tak, že aby si tu tvář zacho­val, tak je kvů­li tomu ocho­ten napáchat leda­ja­ké zvěr­stvo, což není úpl­ně licho­ti­vé vyzně­ní).
Miss Hanoi – Recenze
Kriminální rovi­na sním­ku je pak pou­ze stan­dard­ně prů­měr­ná a kro­mě toho je bohu­žel vyprá­vě­ná dost nepře­hled­ně a klo­pý­ta­vě. Už na začát­ku fil­mu, když je v lese náho­dou nale­ze­na mrt­vo­la, je ten­to záběr nato­čen extrém­ně laic­ky, až směš­ně, a zce­la tím ztrá­cí poten­ci­ál na divá­ka nějak zapů­so­bit. Na tělo při­tom vůbec není vidět, a to ani, když se pak kolem něj začnou shlu­ko­vat poli­cis­té, tak­že není zřej­mé, o koho jde (a ani to dlou­ho nikdo neřek­ne), a tudíž je nut­né si tuhle infor­ma­ci posklá­dat z toho, co pad­ne na adre­su zavraž­dě­né­ho až poz­dě­ji v prů­bě­hu sním­ku (kaž­do­pád­ně vy už to víte, pro­to­že jsem to pro­píchl v prv­ním odstav­ci). Stejně tak není od začát­ku jas­né, kdo je s kým jak pří­bu­zen­sky či přá­tel­sky spří­z­něn, ale v tom se naštěs­tí dá vyznat lépe a rych­le­ji než v růz­ných ved­lej­ších posta­vách, kte­ré mnoh­dy nema­jí žád­nou expo­zi­ci (tak­že občas někdo vyslo­ví pří­jme­ní, kte­ré si nespo­jí­te s kon­krét­ní oso­bou).
Rozuzlení ohled­ně vra­ho­vy totož­nos­ti pak pro­běh­ne ve sty­lu „vra­hem je zahrad­ník“ – zkrát­ka to pad­ne na zce­la okra­jo­vou posta­vu, jejíž moti­va­ce je odby­tá jed­nou větou – a ješ­tě je zavr­še­no zvra­tem s mora­lis­tic­kou poin­tou, kte­rý z fil­mu čpí na sto honů dopře­du mimo jiné i pro­to, že všich­ni poten­ci­ál­ní pode­zře­lí se cho­va­jí až moc pode­zře­le, zce­la odmí­ta­jí spo­lu­pra­co­vat a zjev­ně něco tají. A leckte­ré sto­py vedou­cí k pacha­te­li půso­bí navíc dost zma­te­ně. Co měl tedy hrdin­čin býva­lý pří­tel s ruka­ma a proč o tom mlžil? Komu pat­řil ten ukra­de­ný note­book, byla jeho krá­dež jen náho­da, a kdo byl auto­rem těch videí, kte­rá se v něm našla? Natočila obě videa stej­ná oso­ba?
Za zmín­ku sto­jí vizu­ál­ně kon­zis­tent­ní podo­ba fil­mu, počí­na­je spíš laci­něj­ším obra­zem malu­jí­cím všech­no do špi­na­vě zele­no­še­dé­ho odstí­nu a kon­če výraz­nou kame­rou opá­je­jí­cí se nuz­ným pro­stře­dím zane­řá­dě­ných boč­ních ulic s her­na­mi a večer­ka­mi a děla­jí­cí z praž­ské Tržnice SAPA (kde se nicmé­ně ode­hrá­vá jen pár minut fil­mu) půso­bi­vě sple­ti­té mra­ve­niš­tě, jehož vstup­ní brá­na fun­gu­je jako prů­chod do jiné­ho svě­ta (což je do znač­né míry prav­da i ve sku­teč­nos­ti). Herecké výko­ny jsou znač­ně nevy­rov­na­né, avšak ale­spoň dvo­ji­ce hlav­ních pro­ta­go­nis­tů hra­je vel­mi obstoj­ně. Snaživá Ha Thann Špetlíková doká­že být vel­mi při­ro­ze­ná a je Davidovi Novotnému důstoj­nou spo­lu­hráč­kou – i pro­to, že její kole­ga je nucen pro­ná­šet mno­hem kře­čo­vi­těj­ší věty a nemá tolik pro­sto­ru, aby se na jeho posta­vě pro­je­vil něja­ký vývoj (tak­že to na kon­ci nevy­pa­dá, že by se kdo­ví­jak polep­šil a pře­stal být rasis­ta).
Miss Hanoi – Recenze
Režisér fil­mu, Zdeněk Viktora, kte­rý před čtyř­mi lety celo­ve­čer­ně debu­to­val sním­kem Raluca, napsal scé­ná­ře k něko­li­ka epi­zo­dám růz­ných tele­viz­ních seri­á­lů od Letiště po Modrý kód a na scé­ná­ři k Miss Hanoi spo­lu­pra­co­val s o něco méně zku­še­ný­mi kole­gy Adélou Kabelkovou a Markem Grajciarem, roz­hod­ně doká­že do jis­té míry pra­co­vat s atmo­sfé­rou kon­krét­ních loka­cí a s este­ti­kou inte­ri­é­rů i exte­ri­é­rů, avšak jinak reží­ru­je nemast­ně a nesla­ně, byť řeme­sl­ně vel­mi sluš­ně. Značné limi­ty ve vyprá­vě­ní a budo­vá­ní pří­bě­hu kaž­do­pád­ně ale má, ty byly ostat­ně znát i v Raluce (kde měl David Novotný ved­lej­ší roli).
Miss Hanoi je vysta­vě­ná na žánro­vé šab­lo­ně, kte­rou ale i přes její rela­tiv­ní oby­čej­nost nena­pl­ňu­je pří­liš doved­ně (až na cha­rak­te­ry hlav­ní hrdin­ky a její­ho zatvr­ze­lé­ho kole­gy), a spíš než tuc­to­vým a neu­spo­ko­ji­vě vyprá­vě­ným kri­mi­nál­ním pří­pa­dem doká­že zaujmout netra­dič­ním záze­mím Vietnamců žijí­cích v Čechách a sna­hou vyvra­cet s nimi spja­té před­sud­ky. Komu se nicmé­ně má Miss Hanoi šan­ci zavdě­čit hod­ně, jsou divá­ci čes­kých tele­viz­ních kri­mi typu Kriminálka Anděl či Policie Modrava.

  • Přání k mání - 75 %26. prosince 2017 Přání k mání - 75 % Albert žije se svou maminkou a tatínkem v bytě, který trochu připomíná skladiště. Je to možná tím, že jeho rodiče se živí jako kouzelníci, iluzionisté. Pracují spolu dlouho a úspěšně, ale […]
  • Masaryk - 60 %2. března 2017 Masaryk - 60 % Málokomu se podaří dělat v životě to, co ho baví. Většinou má člověk určité představy, které postupně mění vlivem okolností. Podobně to měl i Jan Masaryk, syn prvního československého […]
  • JAN MARŠÁL (Bosák junior. Hejsek. Ten, který chce přání pro sebe)6. prosince 2017 JAN MARŠÁL (Bosák junior. Hejsek. Ten, který chce přání pro sebe) Jak ses Honzo dostal k roli Vincenta Bosáka? Původně jsem šel jako obyčejně na casting a vypadalo to, že jsem se do dalšího kola nedostal, ale potom za mnou na fotbalovém zápase náhodou […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu21. ledna 2020 Vysoká hra přinese na televizní obrazovky napětí a politickou špínu Dnes představili tvůrci nový dvojdílný film o velkých finančních machinacích, které propojují zločince s politickou špičkou. Autor scénáře a režisér Jiří Svoboda se nechal inspirovat […]
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […]

Miss Hanoi – Recenze – 40%
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com