Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Miryam Adatto: Tváře; Marjorie Sarnat: Sovy; Marty Noble: Pávi

Miryam Adatto: Tváře; Marjorie Sarnat: Sovy; Marty Noble: Pávi

Sovi02Small

V polo­vi­ně loň­ské­ho roku se sta­ly vel­kým hitem antistre­so­vé oma­lo­ván­ky pro dospě­lé. Přišlo s nimi nakla­da­tel­ství Grada a na pul­tech se moc neo­hřá­ly, po týd­nu byly vypro­da­né.  Předkreslené vzo­ry si našly své fanouš­ky a není divu, že je do své­ho plá­nu zařa­di­la i dal­ší nakla­da­tel­ství. Nyní vychá­zí seši­to­vá série for­má­tu A4 u Albatrosu. Pochází z díl­ny kres­lí­řek Miryam Adatto, Marjorie Sarnat a Marty Noble. Ty berou inspi­ra­ci hlav­ně z pří­ro­dy.

Dnešní doba je pro­sy­ce­ná spě­chem a stre­sem.  Po nároč­né prá­ci si však vět­ši­na lidí neu­mí nečin­ně odpo­či­nout, nechat odpo­či­nout mozek i tělo. Podle psy­cho­lo­gů může pomo­ci rutin­ní nená­roč­ná čin­nost. Pokud záro­veň poba­ví, potě­ší a doká­že pro­bu­dit fan­ta­zii, tím lépe. Kreslení, malo­vá­ní a dal­ší výtvar­né tech­ni­ky mohou být vhod­ný­mi antistre­so­vý­mi čin­nost­mi tře­ba prá­vě pro vás.

Jednoduché linie před­loh jsou slo­že­ny ve fas­ci­nu­jí­cí čer­no­bí­lý obrá­zek, kte­rý se za pomo­ci pas­te­lek může pro­mě­nit v umě­lec­ké dílo. Volba barev je při tom zce­la na tom, kdo se vyma­lo­vá­vá­ní zhos­tí – a na jeho nála­dě.

Volnost svo­jí fan­ta­zii může­te dát při vyma­lo­vá­vá­ní více než tři­ce­ti obráz­ků tvá­ří. Sešit nazva­ný pros­tě – Tváře. Omalovánky pro vel­ké zob­ra­zu­je žen­ské obli­če­je nebo celá těla, jejichž vět­ši­nou dlou­hé vla­sy jsou posklá­dá­ny z lís­teč­ků, šla­hou­nů, kvě­tů nebo orna­men­tů. Podle času a nála­dy si může­te vybrat jed­no­duš­ší nebo nao­pak na čas a zpra­co­vá­ní nároč­něj­ší před­lo­hy.  Jak by mohl výsle­dek vypa­dat, nazna­ču­je obál­ka kni­hy.

Snění a tajem­ství evo­ku­je sešit, nazva­ný Sovy. Omalovánky pro dospě­lé od Marjorie Sarlat. Celostránkové ilu­stra­ce se sym­bo­ly moud­ros­ti půso­bí jako výje­vy z gobe­lí­nů. Na někte­rých obráz­cích jsou jako­by polid­ště­ny – jez­dí na koni, při­pí­je­jí si pohá­ry, pouš­tí dra­ky nebo hra­jí na har­fu.

Nejpropracovanější před­lo­hy nalez­ne­te v  seši­tě od Marfty Noble – Pávi. Omalovánky pro dospě­lé. Důraz je věno­va­ný hlav­ně na nepře­hléd­nu­tel­ný paví ocas, tvo­ří­cí vel­kou část strán­ky.  V tom­to pří­pa­dě vyma­lo­vá­vá­ní nepů­jde jen tak odbýt.

Ať už zvo­lí­te kte­rou­ko­li pub­li­ka­ci z nové oma­lo­ván­ko­vé série, urči­tě bude pří­jem­ně polech­ta­ná vaše před­sta­vi­vost. Zkuste vzít pas­tel­ky na milost a vrá­tit se tak tro­chu do dět­ských let. Možná zjis­tí­te, že jen tak si o samo­tě zalézt do kou­ta a malo­vat si, je doce­la dob­rý relax. Ostatně jde o čin­nost, kdy z výsled­ku může­te cítit dob­ré uspo­ko­je­ní. Papír, na němž jsou před­lo­hy vytiš­tě­né, je tvrd­ší a díky per­fo­ra­ci si může­te vyma­lo­va­ný obrá­zek ze seši­tu vytrh­nout, pově­sit na zeď nebo ho tře­ba něko­mu daro­vat.


  • Miryam Adatto: Tváře
  • Marjorie Sarnat: Sovy
  • Marty Noble: Pávi
  • Žánr: hob­by lite­ra­tu­ra pro dospě­lé
  • Nakladatelství:  Albatros Media a.s.
  • Rok vydá­ní: 2016
  • Počet stran: nečís­lo­vá­no, 64
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: AlbatrosMedia.cz.

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,27680 s | počet dotazů: 226 | paměť: 51645 KB. | 24.10.2021 - 02:51:50