Kritiky.cz > Novinky ze světa her > MIRROR’S EDGE CATALYST - První dojem

MIRROR’S EDGE CATALYST - První dojem

vlcsnap 2016 06 03 06h48m22s112

Předplatitelé EA Access se dočka­li nové­ho her­ní­ho titu­lu MIRROR’S EDGE CATALYST a jako prv­ní si ho moh­li vyzkou­šet ješ­tě před ofi­ci­ál­ním vydá­ním. Druhý díl nava­zu­je na ten prv­ní, kte­rý je nám znám už od roku 2009 a naše zná­má hrdin­ka Faith se opět vra­cí, aby pokra­čo­va­la ve svém boji pro­ti kor­po­ra­ci Gabriela Krugera.

Faith se vydá­vá opět na stře­chy v City of Glass, nově však nepů­jde o boj se střel­nou zbra­ní v kom­bi­na­ci se ská­ká­ním po stře­chách, jak jsme si moh­li vyzkou­šet v prv­ním titu­lu, ale bude se sna­žit uté­ci pomo­cí běhu ve sty­lu free run­nin­gu a zne­škod­ňo­vat pro­tiv­ní­ky bude pomo­cí bojo­vé­ho umě­ní, jed­not­li­vé bojo­vé tri­ky se postup­ně učí­te, ale jaký způ­sob zne­škod­ně­ní nepřá­tel, to si vybe­re­te sami.

 Z prv­ní hodi­ny hra­ní na mě hra půso­bí vel­mi pro­pra­co­va­ně, gra­fi­ka hry odpo­ví­dá tomu­to sto­le­tí a po zvu­ko­vé strán­ce není také co vytknout. Hlavní hrdin­ka je mršt­něj­ší a rych­lej­ší, tak­že si uži­je­me pár hez­kých bojo­vých chvi­lek a her­ní plo­cha je ote­vře­něj­ší, tak­že máte více mož­nos­tí, jakým smě­rem se vydat. Směs bílé a čer­ve­né bar­vy, kte­rá ve hře pře­vlá­dá, k ní pros­tě pat­ří. Ve hře ská­če­te, špl­há­te, pros­tě dělá­te všech­no, co bys­te děla­li, kdy­bys­te se pohy­bo­va­li jen po stře­chách měs­ta. Hra je spí­še jen pro otr­lé hrá­če, co ví, do čeho jdou, pro­to­že Vaše pal­ce a uka­zo­váč­ky utr­pí z ovla­da­če doce­la znač­nou újmu, tak­že ovlá­dá­ní je doce­la slo­ži­té. Hrou Vás pro­vá­zí nápo­vě­da, kte­rá Vám uká­že, jak trik, skok nebo zne­škod­ně­ní pro­tiv­ní­ka pro­vést.  Hra by měla obsa­ho­vat jaký­si asyn­chron­ní mul­tipla­yer, kdy Váš postup a postup jiných hrá­čů může násled­ně ovliv­nit dění ve svě­tě ve kte­rém hra­je­te, tak­že jsme zvě­da­ví, jest­li to bude k užit­ku nebo je to jen zby­teč­ný pří­da­vek. Prostředí půso­bí veli­ce pří­jem­ně a hra běží jak má, sviž­ně. Jediná nevý­ho­da je, že když se Vám skok nepo­ve­de a spad­ne­te ze stře­chy, musí­te si danou rela­ci pro­jít od začát­ku, a to pořád­ně naštve, pokud tam byly tri­ky, kte­ré jste udě­la­li až na desá­tý pokus a mys­le­li jste si, že se jich na dob­ro zba­ví­te, ale mož­ná je to záměr, aby Vás o to více vtáh­la do her­ní­ho požit­ku, kdy neví­te, kdy pře­stat a musí­te to pros­tě dokon­čit.

Ve směs se máme, pros­tě na co těšit a pro­za­tím hru od EA může­me jedi­ně pochvá­lit, je vidět, že koneč­ně vyda­li také něco, co sto­jí za řeč.


  • Žánr: akč­ní adven­tu­ra
  • Jazyk: ang­lic­ky
  • Výrobce: Electronic Arts
  • Datum vydá­ní: 9. 6. 2016
  • EA Access: 2. 6. 2016
  • Doporučený věk (PEGI): 16
  • Hodnocení: 90%

[adro­ta­te banner=„35“]


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...