Kritiky.cz > Recenze knih > Miroslav Macek: Saturnin se vrací

Miroslav Macek: Saturnin se vrací

Začalo to poměr­ně solid­ně, dokon­ce i humo­ros­tic­ké tla­če­ní na pilu, tak typic­ké u tuzem­ských děl, neby­lo tak zna­tel­né.

Postupně se ale pro­je­vu­jí klí­čo­vé nedo­stat­ky.

Za prvé kopie pro­stře­dí a cel­ko­vé­ho moti­vu, kte­ré z toho dělá v mno­ha ohle­dech spí­še rema­ke než pokra­čo­vá­ní.

Za dru­hé cpa­ní při­rov­ná­ní a humo­ru sko­ro do kaž­dé věty, tak­že situ­a­ce popsa­tel­ná na jeden odsta­vec (v kte­réž­to podo­bě by byla mno­hem úder­něj­ší) se roz­ros­te na strán­ku a ztra­tí jis­kru, stá­vá se sta­tic­kou.

Za tře­tí recyk­la­ce – kni­ha nikam nemí­ří a krát­ce po usa­ze­ní se postav na cha­tě se stá­vá sadou kapi­to­lo­vých anekdot, kte­ré lze libo­vol­ně pro­ha­zo­vat, ubí­rat či při­dá­vat, aniž by to na cel­ku bylo jak­ko­li znát. Jejich roz­vr­že­ní je prak­tic­ky totož­né – orga­ni­zu­je se něja­ký pod­nik, Saturnin ví napros­to všech­no, kon­čí se na lenoš­ce, teta Kateřina a Milouš to nějak schy­ta­jí, je posá­na krá­sa Barbory Terebové, pří­pad­ně roman­tic­ké chvil­ky s Oulickým. Z toho vychá­zí i absen­ce vyvá­že­nos­ti, kdy prak­tic­ky jedi­ný­mi otlou­kán­ky jsou Milouš a Kateřina, což má sice něja­kou logi­ku, ale při tomhle množ­ství opa­ko­vá­ní se to rych­le zají­dá a ostat­ní posta­vy jsou napros­to nepo­sti­že­ny.

Celkově asi jed­na za tre­fe­ní sty­lu a dru­há za pár oprav­du dob­rých vtíp­ků, pro­to­že ten zby­tek, ač dob­ře nača­tý, se postu­pem strá­nek zhrou­til a vyha­sl.

  • Miroslav Macek: Saturnin se vrací9. července 2018 Miroslav Macek: Saturnin se vrací Začalo to poměrně solidně, dokonce i humorostické tlačení na pilu, tak typické u tuzemských děl, nebylo tak znatelné. Postupně se ale projevují klíčové nedostatky. Za prvé kopie […]
  • STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE30. srpna 2018 STROM LŽÍ od FRANCES HARDINGE Chcete-li se ponořit do úžasného příběhu s nevšedním tématem a zasazeného do netradičního prostředí druhé poloviny 19. století, kde se prvky reality mísí s prvky fantazie; zcela určitě si […]
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […]
  • Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce23. září 2018 Kočky útočí na Sarah Andersenovou i na vaše srdce Už třetí komiksová knížečka brooklynské kreslířky Sarah Andersonové vyšla v češtině, a opět stojí za každou korunu z inzerovaných 199 Kč. Kočky útočí (Herding Cats, 2018) se netýká […]
  • Tom Michell: Co mě naučil tučňák16. července 2016 Tom Michell: Co mě naučil tučňák Kdo z nás někdy v životě nezatoužil po nějakém domácím mazlíčkovi? Může to být pes, kočka, želva, králík nebo třeba tučňák. Poslední zmíněné zvíře se stalo věrným parťákem autora […]
  • Per-Zeus: Cizáci útočí aneb 40 stránek a dost24. prosince 2018 Per-Zeus: Cizáci útočí aneb 40 stránek a dost S hrou X COMem neboli UFO: Nepřítel neznámý od Microprose jsem strávil několik velmi plodných herních let, vím naprosto přesně, jak funguje její systém a co všechno obsahuje, mnohé pasáže […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com