Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MIROSLAV ADAMEC (SCÉNÁŘ)

MIROSLAV ADAMEC (SCÉNÁŘ)

PraniKMani

Jak vás napa­dl pří­běh fil­mu Přání k mání? A jak násled­ně scé­nář vzni­kal?

Když byla šéf­re­dak­tor­kou dět­ské sku­pi­ny České tele­vi­se Iva Procházková,  a to je už cca 14 let, vyprá­věl jsem jí, že by mě zají­mal pří­běh o dětech, kte­ré  se v dneš­ní době dosta­nou ke třem kou­zel­ným přá­ním ( kdo by tomu dnes!! věřil, že). Dvě pro­mar­ní a kolem toho tře­tí­ho se roz­pou­tá peklo. To je pro auto­ra výzva a mělo to hod­ně ver­zí, než se našla finál­ní podo­ba. Pak se měni­lo vede­ní tele­vi­ze, lát­ka spadla pod stůl, pak se hýba­lo se sto­ly, lát­ka se vyno­ři­la, dáva­ly se dohro­ma­dy pení­ze, pro­to­že lev­ně to točit by nemě­lo cenu. …Banální pří­běh vět­ši­ny čes­kých scé­ná­řů!

 Dostal se do scé­ná­ře něja­ký váš kon­krét­ní záži­tek z dět­ství?

Jasně, milo­val jsem v šest­ce Madlu a ona mi všech­ny moje dopi­sy roz­tr­ha­la na mís­tě, aniž by je čet­la. To s dneš­ní­mi SMS nejde udě­lat. Tehdy se kluk s lás­kou víc nadřel.

 Byl jste se podí­vat na natá­če­ní? Při kaž­dém natá­če­ní vždy dojde k nej­růz­něj­ším inter­pre­tač­ním posu­nům, pro­to­že kaž­dý vidí­me věci tro­chu jinak než ten dru­hý.  Co vás v tom­to smě­ru nej­víc pře­kva­pi­lo?

Mně na natá­če­ní pře­kva­pí vždyc­ky úpl­ně všech­no, hlav­ně kolik lidí je v pohy­bu kvů­li mým větič­kám. Překvapí mě pokaž­dé her­ci, že se doká­žou nau­čit ty tex­ty, pře­kva­pí mě, že ve štá­bu jsou všich­ni pro­fí­ci a vše tam fun­gu­je.  Kdyby byl život jako film, to by se teprv žilo ani točit by se to nemu­se­lo!

 Jak se vám spo­lu­pra­co­va­lo s Vítem Karasem?

Vítek je sku­teč­ně dob­rý reži­sér, spo­lu­pra­co­va­lo se mi s ním od začát­ku dob­ře, pak hůř, pak se i s lát­kou osa­mo­stat­nil a chyt­rý scé­náris­ta ví, kdy má odstou­pit a dou­fat že ten myš­len­ko­vý doros­te­nec pod reži­sé­ro­vým vede­ním dozra­je v dospě­lý pří­běh. Tak snad jsem byl chyt­rý ve správ­nou chví­li.

 Líbí se vám výtvar­né poje­tí fil­mu?

Líbí se mi výtvar­ná odva­ha, s jakou do toho výtvar­ní­ci s reži­sé­rem šli, pře­mýš­le­li jsme o tom, jak byl napří­klad udě­lán Karlík a továr­na na čoko­lá­du, nevě­řil jsem, že se něco tomu blíz­ké­ho může u nás povést. Jsme sko­ro to samý, ako­rát bez čoko­lá­dy!

 Měl jste jako dítě rád kou­zel­ní­ky?

Každý musí mít rád kou­zel­ní­ky, jest­li ne, ať se nechá vyšet­řit, bude to před­zvěst něja­ké závaž­né náfukóz­ní cho­ro­by.  Kouzla se pro svo­je vnou­ča­ta učím, jen­že nevy­dr­žím a vždyc­ky jim ten trik naprás­kám. Kromě toho věřím na čaro­dě­je se sku­teč­ný­mi kouz­ly a nej­víc ze vše­ho na zázra­ky!  K těm ale nepo­tře­bu­je­te ani kou­zel­ní­ky ani čaro­dě­je. Stačí je chtít vidět a zažít.

 Jde o rodin­ný film – pro jak sta­ré děti je pří­běh určen a co pod­le vás na fil­mu zaujme dospě­lé?

Je určen ješ­tě pro děti dět­ské a zatím nezblb­lé, tohle obdo­bí se láme cca ve 13. Je určen pro dospě­lé, kte­ří mají své vel­ké pro­blémy, aby zjis­ti­li, že to jsou jen pro­blém­ky.

 Jak vy osob­ně pro­ží­vá­te a sla­ví­te Vánoce? Věříte na vánoč­ní kouz­lo?

Mám je rád, pro­to­že všech­ny dár­ky naku­pu­je a atmo­sfé­ru vytvá­ří moje žena, já jenom spo­lupo­klí­zím, kon­zu­mu­ji, nepře­ká­žím a nepro­sa­zu­ju se.  Den se to dá vydr­žet. Když tak nad tím pře­mýš­lím, tak Vánoce ze vše­ho nej­víc dělá barev­ný balí­cí papír a jeho násled­né roz­tr­há­ní dět­ský­mi ruč­ka­mi a to jása­vé pře­kva­pe­ní v oku  (kro­mě tako­vých bana­lit, jako jsou kole­dy, hře­ji­vé rodin­né spo­le­čen­ství, třpyt napa­da­né­ho sně­hu, půl­noč­ní a nadě­je na víc svět­la…)

 Pokud bys­te měl jed­no přá­ní, jako má hrdi­na ve fil­mu Přání k mání, co bys­te si přál?

V jed­né ver­zi si zkou­šel hrdi­na sepsat všech­na přá­ní na papír: výlet k moři nebo mobil nebo tenis­ky nebo…zjistil jsem, že nej­čas­tě­ji si přál NEBO… tak já bych sobě a taky ostat­ním přál to jed­no:  Nebo na zemi!


MIROSLAV ADAMEC (SCÉNÁŘ)
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jaromír Nosek - herold2. března 2016 Jaromír Nosek - herold Prozraďte nám, kdo je Herold? Moje postava je královský ceremoniář, který mluví velmi hezky a vybraně. Ovšem vypije takový nápoj, po kterém mu mluvit nejde. V pohádce Řachanda je totiž […]
  • Aleš Bílík - Matěj26. února 2016 Aleš Bílík - Matěj Kdo je vlastně váš Matěj? Je to jeden ze základní dvojice Kuba - - Matěj, což jsou „skorobráchové“. Matěj je rozumnější z té dvojice, klidnější, méně potrhlý… Zachraňuje všechny ty […]
  • Petr Jarchovský SCÉNÁŘ26. dubna 2017 Petr Jarchovský SCÉNÁŘ Jak vlastně trilogie Zahradnictví vznikla? Z mého pohledu je to ta nejosobnější věc, na které jsem kdy pracoval. Zahradnictví vychází z historie mé rodiny,z pamětí mých rodičů a […]
  • Matouš Ruml (Ondřej Kalenda (26–44 let) – přítel, později manžel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Matouš Ruml (Ondřej Kalenda (26–44 let) – přítel, později manžel Olgy) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Při seznámení s vaší filmovou manželkou ve snímku Zoufalé ženy dělají zoufalé věci figuruje vlak a krev. Měl jste z natáčení této scény obavy?  Ani ne, naopak. Těšil jsem se, jak se  to […]
  • Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau16. října 2017 Humbook 2017 - Rozhovor s Joelle Charbonneau Nadchly vás knihy Joelle Charbonneau? Nebo byste se jen rádi dozvěděli něco víc o životě člověka, který se živí psaním a proslavil se po celém světě? Pak čtěte dále! Na Humbookfestu 2017 […]
  • Rozhovor s Patrickem Bruelem24. ledna 2013 Rozhovor s Patrickem Bruelem Mohl byste nám něco říci o Vaší filmové postavě? Victor je člověk, který si pevně stojí za svým přesvědčením. Ani kvůli svádění nechtěl dělat ústupky. On je osobnost, která mi je celkem […]
  • Marta Vančurová (rozhovor)30. května 2018 Marta Vančurová (rozhovor) Jak se vám líbil scénář filmu a jak vzpomínáte na jeho natáčení? Ten scénář se mi líbil, napadala mě spousta témat, kterých se dotýká. Nebyl prvoplánový ani dialogy, to není běžné. Pak […]
  • Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát2. února 2016 Pavel Horváth: Zpívám rád a je to na mně doufám znát Proč jste se rozhodl přijmout nabídku na poměrně velkou roli ve filmu Decibely lásky? Já jsem si při prvních kontaktech myslel, že si ze mě dělají srandu. Až když mi zavolal režisér a […]
  • Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov20. listopadu 2015 Rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra: Byl jednou jeden ostrov Dne 3.11.2015 proběhl rozhovor s producentem Petrem Kellerem o filmu Aldabra. K.CZ: Jaký byl původní námět filmu? P.K: V roce 2005 jsem byl na Seychelách a hrozně se mi tam líbilo. A […]
  • Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964)21. srpna 2015 Cesta vzhůru - ROZHOVORY S TVŮRCI - RADEK JAROŠ (1964) Nejúspěšnější český vysokohorský lezec patřící mezi světovou špičku Patnáctý horolezec na světě a první Čech, který vystoupil na všech čtrnáct světových osmitisícovek bez použití kyslíku, […]