Kritiky.cz > Profily osob > Mirek Kovářík

Mirek Kovářík

kovarik

Narodil se do rodi­ny zdra­vot­ní sest­ry a řidi­če tram­va­je. Vystudoval praž­ské peda­go­gic­ké gym­ná­zi­um Víta Nejedlého (matu­ri­ta roku 1952) a po základ­ní vojen­ské služ­bě stu­do­val češ­ti­nu a ruš­ti­nu na Pedagogické fakul­tě Karlovy uni­ver­zi­ty. Na této uni­ver­zi­tě v roce 2001 obhá­jil rigoróz­ní prá­ci Slovo, tvar, pro­stor a zís­kal titul PhDr.

Jedná se o jed­nu ze zakla­da­tel­ských osob­nos­tí lit­ví­nov­ské­ho Docela malé­ho diva­dla, kte­ré pat­ři­lo v 60. letech 20. sto­le­tí mezi význam­ná čes­ká diva­dla malých forem, dále o neú­nav­né­ho pro­pa­gá­to­ra moder­ní čes­ké poezie, výbor­né­ho reci­tá­to­ra a dlou­ho­le­té­ho mode­rá­to­ra hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu Porta.

Mirek Kovářík je též, mimo jiné, již od roku 1976 auto­rem a mode­rá­to­rem klu­bo­vé­ho pořa­du Zelené peří – původ­ně pro­vo­zo­va­né­ho v Praze a v Brně a Českých Budějovicích –, kte­rý pomá­há pro­pa­go­vat a zve­řej­ňo­vat poezii mla­dým začí­na­jí­cím auto­rům. Od roku 1993 do led­na 2011 exis­to­va­lo Zelené peří i v roz­hla­so­vé ver­zi na sta­ni­ci Český roz­hlas 2 Praha. V šede­sá­tých letech obje­vil a dodnes popu­la­ri­zu­je poezii Václava Hraběte. Z bás­ní­ko­vy pozůsta­los­ti Kovářík uspo­řá­dal k vydá­ní něko­lik sbí­rek (Stop-time, Blues v mod­ré a bílé, Blues pro bláz­ni­vou hol­ku).

Svými tex­ty při­spí­val do kul­tur­ních peri­o­dik, jako Tvar, Literární novi­ny, A2 a dal­ší, a napsal před­mlu­vy či doslo­vy k mno­ha bás­nic­kým sbír­kám. Soubor svých člán­ků, esejů, roz­ho­vo­rů a dal­ších tex­tů uspo­řá­dal kniž­ně pod názvem Život... a poezie...?: Eseje (Galén, 2017).


Detaily o článku Mirek Kovářík


Foto:

Popis

Popis
Čeština: Miroslav Kovářík v Malostranské bese­dě
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorPastorius

Licence

Já, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­ji za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 4.0 International
Dílo smí­te:
 • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
 • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
 • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
 • zacho­vej­te licen­ci – Pokud ten­to mate­ri­ál jak­ko­liv upra­ví­te, pře­pra­cu­je­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, musí­te své pří­spěv­ky šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí jako ori­gi­nál.

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
 • VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)3. března 2017 VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947) Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního […] Posted in Profily osob
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
 • Roman Šebrle24. června 2014 Roman Šebrle Mjr. Roman Šebrle (* 26. listopadu 1974 Lanškroun) je bývalý český atletický vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004. Jako první překonal v desetiboji bájnou hranici 9000 […] Posted in Profily osob
 • IVA PROCHÁZKOVÁ, scénáristka11. července 2019 IVA PROCHÁZKOVÁ, scénáristka Renomovaná spisovatelka převáženě knih pro děti a mládež se narodila v roce 1953 v rodině spisovatele Jana Procházky. V roce 1972 maturovala na gymnáziu, z politických důvodů však nemohla […] Posted in Profily osob
 • Jan Tříska4. listopadu 2016 Jan Tříska Jan Tříska (* 4. listopadu 1936 Praha) je česko-americký herec. Jeho manželkou je Karla Chadimová. Ze života V letech 1955 – 1959 vystudoval herectví na pražské DAMU, poté se stal v […] Posted in Profily osob
 • Věra Čáslavská31. srpna 2016 Věra Čáslavská Věra Čáslavská (* 3. května 1942 Praha † 30.8.2016 Praha) byla československá sportovní gymnastka, trenérka a významná sportovní funkcionářka, sedminásobná olympijská vítězka, čtyřnásobná […] Posted in Profily osob
 • LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín4. října 2019 LADISLAV MRKVIČKA (1939), role Antonín Uznávaný filmový, divadelní a televizní herec Ladislav Mrkvička se narodil v Praze, kde absolvoval DAMU. Po škole získal angažmá v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, ale již v roce 1968 […] Posted in Profily osob
 • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com