Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Minisérie o Anně Frankové „A Small Light“ s Lievem Schreiberem se bude natáčet v Praze

Minisérie o Anně Frankové „A Small Light“ s Lievem Schreiberem se bude natáčet v Praze

Photo © Gravier Productions
Photo © Gravier Productions

Nová mini­sé­rie spo­leč­nos­ti Disney+ A Small Light o ženě, kte­rá během dru­hé svě­to­vé vál­ky více než dva roky ukrý­va­la rodi­nu Anny Frankové a ucho­va­la její deník pro poz­děj­ší zve­řej­ně­ní, se začne natá­čet v Praze a Amsterdamu letos v létě, infor­mu­je ser­ver Deadline.

Minisérie A Small Light, kte­rou pro stre­a­mo­va­cí služ­bu spo­leč­nos­ti Disney pro­du­ku­je National Geographic, vyprá­ví pří­běh Miep Giesové, zaměst­nan­ky­ně a důvěr­ni­ce pod­ni­ka­te­le Otto Franka, kte­rá na sebe vza­la odpo­věd­nost za ukrý­vá­ní jeho a jeho rodi­ny během holo­caus­tu.

Příběh rodi­ny Frankových byl od prv­ní­ho vydá­ní dení­ku Anny Frankové v roce 1947 zpra­co­ván v mno­ha fil­mo­vých a tele­viz­ních adap­ta­cích, ale sní­mek Malé svět­lo se jako jeden z mála zamě­ří na ty, kte­ří je v nacis­ty oku­po­va­ném Amsterdamu ukrý­va­li.

Liev Schreiber se před­sta­ví v roli Otto Franka, patri­ar­chy rodi­ny a její­ho jedi­né­ho čle­na, kte­rý pře­žil váleč­né udá­los­ti. Schreiberovi není natá­če­ní v Praze cizí; v roce 2005 natá­čel v České repub­li­ce dra­ma Naprosto osvět­le­no, kte­ré suplo­va­lo loka­ce na Ukrajině.

Bel Powley (Ranní show, White Boy Rick) se před­sta­ví v roli Miep, její­ho man­že­la Jana Giese ztvár­ní Joe Cole (Peaky Blinders, Tajemství v jejich očích). Poté, co byla rodi­na Frankových poslá­na do kon­cen­t­rač­ních tábo­rů, Miep ucho­va­la Annin deník, kte­rý po vál­ce vydal její otec.

Další čle­no­vé herec­ké­ho obsa­ze­ní, včet­ně Anny Frankové, sest­ry Margot a mat­ky Edith, zatím neby­li ozná­me­ni.

Miep Gies zemře­la v roce 2010 ve věku 100 let. Název fil­mu Malé svět­lo pochá­zí z citá­tu, kte­rý pro­nes­la v poz­děj­ším věku:

„Nemám ráda, když mě někdo nazý­vá hrdin­kou, pro­to­že by si nikdo neměl mys­let, že musí­te být výji­meč­ní, abys­te pomá­ha­li dru­hým. I oby­čej­ná sekre­tář­ka, žena v domác­nos­ti nebo tee­nager může roz­sví­tit malé svět­lo v tem­né míst­nos­ti.“

Joan Raterová a Tony Phelan, kte­ří spo­lu dří­ve pra­co­va­li na seri­á­lu Grey’s Anatomy, budou hlav­ní­mi sce­náris­ty a showrun­ne­ry seri­á­lu A Small Light. Susanna Fogel (Špion, kte­rý mi dal kopač­ky) bude reží­ro­vat něko­lik epi­zod, včet­ně pilot­ní­ho dílu.

Pražské loka­ce, kte­ré budou v A Small Light vyu­ži­ty, neby­ly potvr­ze­ny, ale prav­dě­po­dob­ná je jak stu­di­o­vá pro­duk­ce, tak exte­ri­é­ro­vé natá­če­ní v uli­cích čes­ké met­ro­po­le, kte­ré nahra­dí Amsterdam z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky.

A Small Light bude dru­hou mini­sé­rií o Anně Frankové, kte­rá se bude natá­čet v Praze. V roce 2001 se v čes­kém hlav­ním měs­tě natá­čel film Anne Franková: Celý pří­běh s Benem Kingsleym v roli Otto Franka a Lili Taylorovou jako Miep Giesovou.

Premiéru fil­mu A Small Light oče­ká­vej­te na Disneyho obra­zov­kách na začát­ku až v polo­vi­ně roku 2023.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,32813 s | počet dotazů: 240 | paměť: 55592 KB. | 18.05.2022 - 08:37:33