Miluji nakupování

shop

Miluji naku­po­vá­ní. Myslím, že asi jako spous­ta žen. Na roz­díl od mužů. Někdy si říkám, že jsem snad „sho­pa­ho­lik“!

Není nic úžas­něj­ší­ho při­jít do obcho­du a pro­bí­rat se botič­ka­mi, šatič­ka­mi a šper­ky! Jasně, také po kaž­dé na to není nála­da, ale když je ta správ­ná a máte s sebou super par­ťá­ka pro naku­po­vá­ní, neznám nic lep­ší­ho! (Nejsem dob­rá úpl­ně ve všem, ale v naku­po­vá­ní mám čer­ný pásek.)

Vždycky mě po naku­po­vá­ní bolí pří­jem­ně nohy. Bloudění a pro­chá­ze­ní obcho­dů má své zvlášt­ní kouz­lo. Pak se sta­vím na kávu a na něja­ký ten záku­sek a pro­bí­rám se tím, co jsem si prá­vě kou­pi­la. Většinou jdu naku­po­vat s kama­rád­kou, kte­rá má stej­nou „úchyl­ku“ jako já. Proto se taky ráda občas podí­vám na film, Báječný svět sho­pa­ho­li­ků. Nemusím utra­tit tisí­ce, ale úpl­ně mi sta­čí aspoň něja­ké drob­nos­ti ke spo­ko­je­nos­ti. Někdy si i jen tak s kama­rád­kou sed­ne­me do obchoďá­ku na kávu a pozo­ru­je­me davy lidí, jak cho­dí sem a tam a pro­hlí­že­jí si různá zbo­ží.

Více na Kritiky.cz
Naděžda Kalábová: Hry pro malé cestovatele. Nikdy neuslyšíte: Kdy už tam budeme? Škoda, že až po prázdninách vychází knížka Hry pro malé cestovatele. Nikdy neuslyšíte: K...
Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal...
Assassin’s Creed Revelations Hra zdarma pro Xbox 360 (Xbox One) v Xbox Live Gold. Dostupné: 16/04 - 30/04....
Sherlock - Poslední případ (S04E03) - 85 % Čím završit třinácti-dílný seriál? No něčím velkým, co by všechny kecálky umlčelo. N...
Tisková konference ČT Video z tiskové konference 16. 3. 2017, kde Česká televize představovala novinky ve svém progra...

Vždycky mě poba­ví, když jde­me oko­lo něja­ké­ho odcho­du a je tam prázd­no. To tam vždyc­ky schvál­ně zajde­me, vidí­me znudě­nou pro­da­vač­ku, kte­rá by nám nej­ra­dě­ji pro­da­la nej­draž­ší věc, co tam má. Nepříjemně si nás pro­hlí­ží, a když si nic nevy­be­re­me, tak nám neod­po­ví ani na pozdrav, když odchá­zí­me. Nejraději ale cho­dím do tako­vých obcho­dů, kde není ani málo a ani moc lidí a hlav­ně tam nejsou vlez­lé pro­da­vač­ky! Protože, když koli­krát někam při­jde­te a ješ­tě se ani nerozkou­ká­te a hned máte za „zad­kem“ nepří­jem­nou žen­skou, co se vás ptá, jest­li jste si vybra­la, tak se vždy oto­čím a jdu pryč. Samozřejmě chá­pu, že to je jejich náplň prá­ce, ale někdy sta­čí vyčkat.

Já jsem kdy­si také pro­dá­va­la, ale tahle prá­ce mě roz­hod­ně nena­pl­ňo­va­la, ale asi dob­rá zku­še­nost to byla. Také jsem vlast­ně pocho­pi­la to, že pra­co­vat s lid­mi není až tak jed­no­du­ché. Prodávala jsem v potra­vi­nách a ješ­tě na ves­ni­ci. Takže si asi umí­te před­sta­vit, jak to tam někdy vypa­da­lo. Pamatuji si hlav­ně čtvr­tek. To se dostá­va­la uze­ni­na a všich­ni „sta­rou­sed­lí­ci“ ji oka­mži­tě chtě­li! Nechtěli čekat, až to pře­be­re­me a dáme do led­nic. Někdy to byl oprav­du masa­kr! Nebo si pama­tu­ji, že k nám cho­dil jeden pán a na všech­no se ptal, zda je to čer­stvé. Od té doby měl pře­zdív­ku „pan čer­s­tvý“.

Čím dál více se ale zbo­ží kupu­je přes inter­ne­to­vé e – sho­py. Je to poho­dl­něj­ší a hlav­ně tam seže­ne­te oprav­du snad všech­no! Já jsem si něko­li­krát objed­na­la zbo­ží, kte­ré jsem nikde nemoh­la najít. Jenže se mi také pár­krát sta­lo, že jsem byla pěk­ně zkla­ma­ná! Jenže to je prá­vě rizi­ko inter­ne­tu. Pokud si objed­ná­vá­te, parfémy, hrníč­ky, nebo tako­vé věci, co si nemu­sí­te zkou­šet, je to fajn.

Ale pokud si objed­ná­vá­te něco na sebe, tak to už je koli­krát troš­ku pro­blém. Asi nikdy se mi nesta­lo, že bych si objed­na­la špat­nou veli­kost. Spíš jsem byla zkla­ma­ná, jak výro­bek ve sku­teč­nos­ti vypa­dá. Nejen tře­ba bar­vou, ale i mate­ri­á­lem. Jednou jsem si objed­na­la šaty, kte­ré na obráz­ku vypa­da­ly úžas­ně, ale ve sku­teč­nos­ti jak barva, tak i mate­ri­ál obráz­ku roz­hod­ně neod­po­ví­dal! Takže jsem zase na dlou­hou dobu vylé­če­ná, objed­ná­vat si něco přes inter­net! Raději zůsta­nu u svých kamen­ných obchůd­ků a obchoďá­cích, kde si vše vyzkou­ším a v kli­du si můžu dát i něco dob­ré­ho. Takže pokud se tenhle víkend chys­tá­te naku­po­vat, stej­ně jako já, tak vám pře­ji pří­jem­né toul­ky po obcho­dech.

Zdroj Foto: Pixabay


Ohodnoťte článek


Monika Knápková

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zklamání, důvěra - ruku v ruce…21. ledna 2020 Zklamání, důvěra - ruku v ruce… Největší zklamání jsou ta, kterých se na nás dopouští ti, jenž považuje za své nejbližší…celým srdcem je milujeme, důvěřujeme jim, ale ve výsledku je to jen naše vlastní chyba, kdy jim […]
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […]
  • Třinácté znamení12. ledna 2020 Třinácté znamení Včera jsem seděla se svými nejlepšími kamarádkami v kavárně. A co myslíte, že jsme probíraly? Jak jinak, než muže. A shodly jsme se na tom, že znamení zvěrokruhu nemá jen dvanáct znamení, […]
  • Zaručené štěstí11. února 2020 Zaručené štěstí Dávání je zázrak, který může proměnit i to nejtvrdší srdce. (Kent Nerburn) Co podle vás může zaručit štěstí? Báseň, kterou jsem nazval "Jak být šťastný" prozrazuje jednoduchou odpověď. […]
  • Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité15. ledna 2020 Umění zaostřit v životě jen na to podstatné a důležité Člověk, který žije jen pro sebe, žije pro nejhoršího známého smrtelníka. (Joaquin Miller) Můj fotoaparát má automatické zaostřování. Zaměřím jej na něco a on se zaostří sám. Nepře se se […]
  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […]
  • Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života17. února 2020 Pevně se chyťte a užívejte si kolotoče života Dosaženou úroveň člověka nelze měřit podle toho, kde se nachází v okamžicích pohody a v příjemných chvílích, ale kde se nachází v dobách náročných výzev a rozporů. (Martin Luther King […]
  • Nejlepší přítel9. února 2020 Nejlepší přítel Každý někomu připadá nudný. To není důležité. Je však nutné zabránit tomu, abyste nudili sami sebe. (Gerald Brenan) Kdo je nejdůležitější osobou ve vašem životě? Přemýšlejte chvíli o této […]
  • Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme.31. ledna 2020 Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Umělec nevidí věci, jaké jsou, ale jaký je on. (Alfred Tonnelle) Jsme takoví, jací si myslíme, že jsme. Když jsme dospěli s negativním sděleními zdůrazňujícími, že jsme neschopní, […]
  • Co je to být spokojený?7. ledna 2020 Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přejeme uspokojující život. Jak to uděláme, abychom takový život měli? Je mnoho způsobů, jak […]