Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Milujete komiksy a akční hrdiny? Neutrácejte a vyrobte si vlastní figurky!

Milujete komiksy a akční hrdiny? Neutrácejte a vyrobte si vlastní figurky!

3dsimo akcni figurky ironman

Fanoušci komik­sů, kasov­ních trhá­ků a super­hr­di­nů to jis­tě zna­jí – za figur­ku oblí­be­né posta­vy v obcho­dě zapla­tí­te nema­lé pení­ze. A  pokud naku­pu­je­te pro děti, kte­ré mají ve zvy­ku kaž­dý půl rok milo­vat jiné­ho akč­ní­ho hrdi­nu, dosta­ne vaše peně­žen­ka zabrat. Vlastní a  ori­gi­nál­ní posta­vu akč­ní­ho hrdi­ny si při­tom snad­no vyro­bí­te sami doma, a děti vám klid­ně mohou pomo­ci. Stačí tro­cha fan­ta­zie, dob­rý návod a chyt­rý mul­ti­tool do ruky od čes­ké­ho výrob­ce 3Dsimo. 

Jestliže i u vás doma vlád­nou komik­so­ví hrdi­no­vé a  posta­vy z počí­ta­čo­vých her, je 3D pero ide­ál­ním způ­so­bem, jak roz­ší­řit sbír­ku figu­rek a záro­veň zaba­vit vaše potom­ky. Společná výro­ba akč­ních figu­rek je bude zaru­če­ně bavit, a navíc se při ní zase o tro­chu víc zdo­ko­na­lí v  trpě­li­vos­ti a  pro­cvi­čí si i tech­nic­ké myš­le­ní. Stranou nemů­že zůstat ani finanč­ní úspo­ra, kte­rá se může vyšpl­hat i do tisí­ců korun.

Iron Man, Joker nebo tře­ba Thrall z  World of Warcraft. Ať už je váš oblí­be­ný hrdi­na kdo­ko­liv, pomo­cí 3D pera si ho může­te snad­no zhmot­nit pří­mo u vás doma. Na výro­bu figur­ky oblí­be­né­ho hrdi­ny bude­te potře­bo­vat mul­ti­tool Multipro s kres­li­cím a páje­cím nástav­cem, plas­te­lí­nu nebo alo­bal, barev­né fila­men­ty včet­ně sta­rých zbyt­ků a hodit se bude také kres­li­cí či jiná pod­lož­ka.

Jak na to?

1. Nejprve si na papír nebo pod­lož­ku nakres­le­te vaši figur­ku – může­te ji také vytisk­nout pod­le návo­dů z inter­ne­tu nebo se inspi­ro­vat ve videu.

2. Vytvořte si základ těla – pou­žít může­te zbyt­ky sta­rých fila­men­tů, kte­ré jed­no­du­še nata­ví­te a spo­jí­te v pev­ný kor­pus. Pokud potře­bu­je­te dutý ske­let, může­te jed­not­li­vé čás­ti nakres­lit 3D nástav­cem a poté spo­jit, nebo vyu­žij­te plas­te­lí­nu, ze kte­ré si vytva­ru­je­te kor­pus a ten násled­ně „oba­lí­te“.

3. Na vytvo­ře­ný základ postup­ně naná­šej­te barev­né vrst­vy fila­men­tu pod­le před­lo­hy. Vrstvy násled­ně uhlaď­te tavi­cím nástav­cem do poža­do­va­né podo­by.

4. Menší čás­ti figur­ky, kte­ré nepo­tře­bu­jí základ, nakres­le­te rov­nou pomo­cí 3D pera, při­pev­ně­te k tělu a poté už si může­te vyhrát s drob­ný­mi detai­ly. A máte hoto­vo!

 

Fantazii se při výro­bě meze nekla­dou, ať už to bude Joker, Thrall nebo tře­ba Venom. Výroba vlast­ní figur­ky vaše potom­ky výbor­ně zaba­ví, a vůbec neva­dí, když nebu­de výsle­dek tak doko­na­lý jako dra­há sbě­ra­tel­ská hrač­ka z obcho­du. A kdo ví, tře­ba si vaše dítě vymys­lí i své­ho vlast­ní­ho super­hr­di­nu.

Co je vlast­ně Multipro?

Multipro je vše­stran­ný pomoc­ník a podo­bě šikov­né díl­ny do dla­ně, kte­rá vám pomů­že při domá­cích opra­vách, zvlád­ne výro­bu dár­ku na posled­ní chví­li a spo­leh­li­vě zaba­ví i vaše potom­ky. 3D pero pad­ne do ruky kaž­dé­mu a díky vymě­ni­tel­ným nástav­cům s ním může­te nejen kres­lit ve 3D, ale i  pájet, gra­ví­ro­vat, řezat, vrtat nebo šrou­bo­vat. Multipro tak oce­ní nejen všech­ny kre­a­tiv­ní a tvo­ři­vé duše, ale i domá­cí kuti­lo­vé. 

Multitool do dla­ně z díl­ny čes­ké fir­my 3Dsimo si může­te kou­pit na e-shopu 3Dsimo a u inter­ne­to­vých pro­dej­ců.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05777 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53396 KB. | 17.09.2021 - 21:04:42