Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > Miluj svůj život 2021: Čas šancí...

Miluj svůj život 2021: Čas šancí...

IMG 20201013 101409

Nad tím­to kalen­dá­řem mne kaž­dý rok napad­ne, jak obrov­ský dar s novým rokem vždy drží­me v rukou. Čas.

Čas, kte­rý může­me věno­vat nej­lé­pe své­mu roz­vo­ji, tomu, abychom byli lep­ší­mi lid­mi pro sebe i své blíz­ké. Pro širý svět - když to vez­mu úpně ze všech stran. Že kaž­dá změ­na lid­stva začí­na­la vždy u jed­not­liv­ců. Bude to tak i v roce 2021?

Louise L. Hay kaž­dý rok inspi­ru­je kalen­dář Miluj svůj život. Lucie Ernestová mu jako výtvar­ni­ce dává podo­bu, sílu, vůni a obrov­ské cha­risma. Nezaměnitelnou hra­vost, jež pro­bou­zí niter­nou dět­skou duši v kaž­dém z nás. V kom­bi­na­ci s moud­rý­mi slo­vy, kte­ré pro­vá­zí kaž­dý měsíc, vzni­ká prů­vod­ce rokem, kte­rý se vám při­způ­so­bí.

IMG 20201013 101409
IMG 20201013 101409
IMG 20201013 101443
IMG 20201013 101443
miluj svuj
miluj svuj
zari21
zari21

Vlastní zku­še­nost je nej­lep­ší

Mám ten­to kalen­dář již něko­lik let, od prv­ních, kte­ré tu zača­ly vychá­zet a stá­le více se vší­mám zají­ma­vých shod. Někdy sku­teč­ně měsí­ce řeší to, co se mi vlí­ná do živo­ta a co musím, či bych měla, řešit i sama. Ano, čas­to to jsou téma­ta tak roz­ší­ře­ná, že se dají ozna­čit za obec­ná, ale poprav­dě, vadí to?

Vadí, když si jed­nou za rok zopa­ku­je­me lek­ce z odpuš­tě­ní, uvě­do­mí­me, si, že odpuš­tě­ní není o viní­ko­vi, ale o nás, abychom vůbec moh­li jít dál…

Když si uvě­do­mí­me, že klid a mír začí­ná v nás…

Nebo si při­po­me­ne­me, že bychom někdy měli také žít svou hra­vost, vzpo­mí­nat na své dět­ské sny a tře­ba se o něco z toho zno­vu poku­sit?

Vždyť neví­me, kde sku­teč­ně to štěs­tí čeká.

Anebo to víme?

O intu­i­ci a našem vnitř­ním vede­ní, o ces­tě naší duše, je Miluj svůj život 2021 nej­víc. Takže zís­ká­vá­te pří­jem­né­ho spo­leč­ní­ka, kte­rý vám u kávy kaž­dé ráno při­po­me­ne, co je vlast­ně v živo­tě tak důle­ži­té.

A kdo­ví, jest­li to v roce 2021 nebu­de o to víc důle­ži­té.

Praktická část kalen­dá­ře: Bez námi­tek

Praktická část kalen­dá­ře je doko­na­lá a stej­ná jako kaž­dý jiný rok. Okénka vel­ká při­mě­ře­ně zápis­kům a pře­hled o celém měsí­ci je tím důvo­dem, proč se ke kalen­dá­ři nástěn­né­ho typu vra­cím. Máte pře­hled, lépe si uvě­do­mu­je­te čas – i úko­ly s měsí­cem spo­je­né.

Neváhám. Učím se milo­vat svůj život.

A vstá­vat s tím­to kalen­dá­řem, to je roz­hod­ně lep­ší den. Tohle je dob­ré si pama­to­vat napo­řád – s kaž­dým novým ránem máme pří­le­ži­tost něco ve svém živo­tě změ­nit.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2020, www.synergiepublishing.com

 

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,16260 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46887 KB. | 26.02.2021 - 17:00:48