Kritiky.cz > Filmové recenze > Miluj mě, prosím

Miluj mě, prosím

Romantický pří­běh s lehce záhad­nou záplet­ku o nale­ze­ní, ztra­ce­ní a zno­vu­ob­je­ve­ní.

Matthew (Josh Hartnett) má před sebou vcel­ku jas­nou budouc­nost. Má dob­ré mís­to, pěk­nou snou­ben­ku a prá­vě vyrá­ží na slu­žeb­ní ces­tu do Číny. Přihodí se však okol­nos­ti, kte­ré mu při­po­me­nou jeho dří­věj­ší lás­ku, křeh­kou taneč­ni­ci Lisu (Diane Kruger). Matthew ji kdy­si zahlé­dl na video­zá­zna­mu a nako­nec z toho byla lás­ka jako trám. Těsně před tím, než spo­lu měli začít byd­let, však Lisa náh­le zmi­ze­la a Matthew ji dva roky nevi­děl.

Až jed­nou… Matthew mění své plá­ny a mís­to odle­tu do Číny se pus­tí do pát­rá­ní, aby svou doslo­va ztra­ce­nou lás­ku našel. Ačkoli nachá­zí Lisinu pudřen­ku, boty a cítí její parfém, na kon­ci této ces­ty nena­chá­zí Lisu, ale úpl­ně jinou dív­ku. Podivná záha­da je na svě­tě. V pát­rá­ní Matthewa pod­po­ru­je jeho dáv­ný kama­rád Luke (Matthew Lillard), kte­rý se tou dobou čer­s­tvě sezná­mil se zají­ma­vou, ale poně­kud tajem­nou dív­kou Alex (Rose Byrne).

V tom­to mís­tě je dob­ré s líče­ním děje skon­čit, pro­to­že pak by vám už nezů­sta­lo žád­né pře­kva­pe­ní. Rozuzlení pří­bě­hu pak roz­hod­ně nepři­chá­zí náh­le. Film postup­ně odkrý­vá sou­vis­los­ti a dokon­ču­je pří­běhy, kte­ré byly dří­ve zapo­ča­ty nebo tvo­ři­ly jen jakousi kuli­su jiných situ­a­cí. Postupně se tedy dozví­te, co se před dvě­ma lety sta­lo a je jen otáz­kou, jak celá patá­lie dopad­ne.

O filmu:

Rok: 2004
Oficiální web: Miluj mě, pro­sím
Režie: Paul McGuigan
Scénář: Brandon Boyce, Gilles Mimouni
V hlav­ních rolích: Josh Hartnett, Rose Byrne, Matthew Lillard, Diane Kruger
Délka fil­mu: 90 minut


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...