Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > MILOŠ MATULA: MEDITACE

MILOŠ MATULA: MEDITACE

Meditace
Meditace
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miloš Matula se věnu­je stu­diu duchov­ních nauk už přes dva­cet let. Je auto­rem šes­ti knih, mezi něž pat­ří napří­klad Hvězdy ezo­te­ric­ké­ho nebe I. a II., Dějinami za pozná­ním ast­ro­lo­gie či 2013: Hvězdná brá­na k Novému věku. Spolupracuje s mno­ha osob­nost­mi, zabý­va­jí­cí­mi se osob­ním roz­vo­jem i alter­na­tiv­ní­mi způ­so­by léče­ní. Je nejen duchov­ním uči­te­lem a tera­pe­u­tem, jenž pořá­dá semi­ná­ře a před­náš­ky, ale i fil­mo­vým a hudeb­ním pro­du­cen­tem.

O medi­ta­ci říká: „Meditace je zklid­ně­ní, ticho, kon­takt s vyš­ší­mi sfé­ra­mi, andě­ly, Bohem, s Vyšším Já. Ale je to také zdroj ener­gie a infor­ma­cí. Meditace je vyš­ší for­ma mod­lit­by. Dříve se medi­ta­ci říka­lo roz­jí­ma­ní…“

Audionahrávka s jed­no­du­chým názvem MEDITACE dle slov tvůr­ce vznik­la v roce 2014 na přá­ní účast­ní­ků jeho duchov­ních semi­ná­řů. Spolupracoval na něm s hudeb­ním skla­da­te­lem Robertem Jíšou, kte­rý jako pod­klad pro mlu­ve­né slo­vo zkom­po­no­val tema­tic­ky ladě­nou hud­bu.

Celá nahráv­ka má dél­ku přes 65 minut. Začíná úvod­ním gon­gem, jenž svou hloub­kou při­pra­vu­je poslu­cha­če na ces­tu do jiné­ho svě­ta, do kra­jin pod­vě­do­mí. Tento duni­vý zvuk je násled­ně vystří­dán cin­ko­tem tibet­ské­ho zvon­ku, kte­rý je napro­ti zádum­či­vé­mu před­chůd­ci roz­ver­ný a bez­sta­rost­ně vese­lý.

Následuje téměř čtr­nác­ti­mi­nu­to­vá Meditace na odpuš­tě­ní. V ní spat­řu­ji vel­ký pří­nos, jeli­kož jsme lidé omyl­ní a občas něko­mu nechtě­ně ukřiv­dí­me či ublí­ží­me. Tímto způ­so­bem se může­me s daným člo­vě­kem duchov­ně spo­jit a omlu­vit se mu na vyš­ší rovi­ně bytí. Tím se, dle mého názo­ru, roz­vi­ne ozdrav­ný pro­ces i v hmot­ném svě­tě. Prostřednictvím dané­ho zamyš­le­ní může­me odpus­tit též oso­bě, jež ublí­ži­la nám, a dokon­ce i sami sobě, což je nemé­ně důle­ži­té. Je vhod­né si tuto nahráv­ku pouš­tět opa­ko­va­ně, stej­ně jako zají­ma­vou medi­ta­ci, jež násle­du­je a je nazvá­na Jeskyně hlu­bo­ké­ho pod­vě­do­mí. Toto cvi­če­ní vná­ší klid do naše­ho nit­ra. Na zákla­dě jeho posle­chu může člo­věk zís­kat duchov­ní vhle­dy a, pokud je na to při­pra­ven, též zahléd­nout útrž­ky z minu­lých živo­tů.

Dále násle­du­je Andělská medi­ta­ce pod ochra­nou archan­dě­la Michaela
a posled­ní v řadě je roz­jí­má­ní nazva­né Miluji tě…, jež je s dél­kou přes osm­náct minut nejdel­ší nahráv­kou celé­ho sou­bo­ru. Toto zamyš­le­ní, zalo­že­né na opa­ko­vá­ní něko­li­ka očist­ných slov, mi při­po­mí­na­lo mod­lit­bu či man­t­ru. Dle sta­ré duchov­ní havaj­ské tech­ni­ky Ho´oponopono, vná­še­jí­cí do naše­ho živo­ta zdra­ví, hoj­nost a mír, se tím­to způ­so­bem očis­tí­me od špat­ných myš­le­nek a vzor­ců cho­vá­ní, což napo­mů­že ke zkva­lit­ně­ní živo­ta.

Celý cyk­lus je zakon­čen cin­ká­ním tibet­ské­ho zvon­ku.

Tato nahráv­ka mě vel­mi zau­ja­la a urči­tě se k ní budu vra­cet. Je na ní znát, že je Miloš Matula zku­še­ným tera­pe­u­tem, kte­rý vel­mi dbá na bez­peč­nost duše při cestách do jiných dimen­zí, což je vel­mi důle­ži­té. Před skon­če­ním Meditace na odpuš­tě­ní při­po­mí­ná, abychom paprsek svět­la, vychá­ze­jí­cí z naše­ho srd­ce k bliž­ní­mu, jemuž chce­me odpus­tit, zno­vu stáh­li do své­ho těla. Je to nut­né z toho důvo­du, aby byl tok ener­gie ve správ­nou chví­li pře­ru­šen a medi­tu­jí­cí nezů­stal po návra­tu do bdě­lé­ho sta­vu ve stá­lém pro­po­je­ní s dru­hým člo­vě­kem.

Rovněž oce­ňu­ji, že ten­to duchov­ní uči­tel před skon­če­ním roz­jí­má­ní při­po­mí­ná, abychom se navrá­ti­li do „tady a teď“, tedy do sou­čas­né rea­li­ty. Pokud bychom to neu­dě­la­li, moh­li bychom být urči­tou dobu dez­o­ri­en­to­vá­ni.

Uklidňující auto­rův hlas je vkus­ně pod­kres­len jem­ný­mi a cit­li­vý­mi skladba­mi Roberta Jíši, kte­rý, dle mého názo­ru, vysti­hl a dopl­nil atmo­sfé­ru celé nahráv­ky.

Tuto medi­ta­ci dopo­ru­ču­ji těm, kte­ří se zají­ma­jí o duchov­ní vědy a jsou ote­vře­ni víře v andě­ly a minu­lé živo­ty. Pro ně je nahráv­ka vel­kým pří­no­sem a může napo­mo­ci jejich dal­ší­mu sebe­roz­vo­ji.

Hodnocení: 85%


  • Autor:Miloš Matula
  • Interpret:Miloš Matula

Kniha ke kou­pi na : http://audioteka.cz

Knihu k recen­zi posky­tl part­ner:


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,50384 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58238 KB. | 15.08.2022 - 23:28:06