Kritiky.cz > Profily osob > Miloš Forman

Miloš Forman

Forman

Miloš Forman, původ­ně Jan Tomáš Forman (18. úno­ra 1932 Čáslav – 13. dub­na 2018), byl reži­sér, sce­náris­ta a herec čes­ké­ho půvo­du, žijí­cí ve Spojených stá­tech ame­ric­kých. Byl drži­te­lem dvou Oscarů za nej­lep­ší režii, tří Zlatých gló­bů a ceny BAFTA ve stej­né kate­go­rii.

Příbuzenstvo

Jeho prv­ní man­žel­kou (v letech 1958–1962) byla Jana Brejchová. Jeho syno­vé z dru­hé­ho man­žel­ství s Věrou Křesadlovou jsou dvoj­ča­ta, diva­del­ní­ci Petr a Matěj Formanovi. Potřetí se ože­nil s výraz­ně mlad­ší Martinou Zbořilovou, kte­rá o jejich sezná­me­ní vyda­la kni­hu. Mají spo­lu dal­ší syny, dvoj­ča­ta Andyho a Jima Formanovy.

Jeho polo­vič­ním bra­t­rem je mate­ma­tik Joseph Kohn žijí­cí v USA[zdroj?].

Život

Mládí

Narodil se v pro­tes­tant­ské rodi­ně Anně Formanové (roze­né Švábové) pro­vo­zu­jí­cí hotel u Máchova jeze­ra a Rudolfovi Formanovi, kte­rý půso­bil jako stře­do­škol­ský uči­tel. Jeho pra­vým otcem však byl zná­mý praž­ský archi­tekt židov­ské­ho půvo­du Otto Kohn.[1] O svém pra­vém otci se však Miloš Forman dozvě­děl až po vál­ce. Mládí pro­žil jed­nak v rod­né Čáslavi a stří­da­vě i v pen­zi­o­nu Rut ve Starých Splavech. Hotel i s pen­zi­o­nem fun­go­val jen v létě, na zimu se rodi­na vra­ce­la do Čáslavi. [2]

Byl tak­též veli­kým a odda­ným fanouš­kem SK Slavia Praha.

Jako vel­mi mla­dý osi­řel poté, co jeho rodi­če byli zatče­ni; otec pro své člen­ství v odbo­jo­vé sku­pi­ně, mat­ka pro pou­hé faleš­né udá­ní ve spo­ji­tos­ti s pro­ti­na­cis­tic­ký­mi letá­ky. Než zatkli mat­ku, odstě­ho­va­la se s dět­mi do Starých Splavů, kde byl nucen cho­dit do němec­ké ško­ly (jiná tu neby­la). Neuměl němec­ky a spo­lu­žá­ci mu to dáva­li nato­lik znát, že se s mat­kou radě­ji vrá­til do Čáslavi.[2] Oba rodi­če byli po něko­lik roků věz­ně­ni a se svou mat­kou se setkal pou­ze jed­nou krát­ce v Petschkově palá­ci v Praze. Matka poté 1. břez­na 1943 zahy­nu­la na tyfus v kon­cen­t­rač­ním tábo­ře Auschwitz-Birkenau[3] a otec zemřel tam­též 11. květ­na[4]. Miloš poté vyrůs­tal u pří­buz­ných[5] a v poděbrad­ské inter­nát­ní ško­le Středočeská kolej krá­le Jiřího, kde jeho spo­lu­žá­ky byli mj. Václav Havel, brat­ři Mašínové a Zbyněk Janata. Po vál­ce se osi­ře­lí chlap­ci (Miloš a jeho o 12 let star­ší bra­tr Pavel) do pen­zi­o­nu Rut vrá­ti­li, zača­li jej opra­vo­vat, po zná­rod­ně­ní v roce 1948 o něj při­šli. On sám měl mož­nost byd­let v jed­né z jeho míst­nos­tí, ale když roku 1953 dosá­hl plno­le­tos­ti, musel se odstě­ho­vat.

Formanovi pen­zi­on ve Starých Splavech zís­ka­li zpět v roce 1991 v resti­tu­ci.[6]

Studium

Vystudoval sce­náris­ti­ku na praž­ské Filmové a tele­viz­ní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní (FAMU), již během stu­dií půso­bil jako pomoc­ný reži­sér a asi­s­tent Alfréda Radoka. V Československu do roku 1968 spo­leč­ně s Miroslavem Ondříčkem nato­čil něko­lik úspěš­ných sním­ků vyzna­ču­jí­cích se sží­ra­vým, až čer­no­hu­mor­ným pohle­dem na spo­leč­nost. Černý Petr zís­kal k pře­kva­pe­ní své­ho tvůr­ce hlav­ní cenu na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Locarnu (za Formanem teh­dy zůsta­li reži­sé­ři zvuč­ných jmen, Michelangelo Antonioni a Jean-Luc Godard), film Hoří, má panen­ko byl dokon­ce nomi­no­ván na Oscara.

Amerika

Za nor­ma­li­za­ce legál­ně ode­šel do USA, aby pokra­čo­val ve své fil­mo­vé tvor­bě. Mohl tedy na svých fil­mech spo­lu­pra­co­vat s čes­ký­mi fil­ma­ři, mj. kame­ra­ma­nem Miroslavem Ondříčkem a Amadea nato­čit v Kroměříži, Praze a oko­lí.

Silně „for­ma­nov­ský“ prv­ní ame­ric­ký film Taking Off („rema­ke“ Konkursu) – apli­ku­jí­cí jeho obvyk­lý, na čes­ké divá­ky ori­en­to­va­ný pří­stup na ame­ric­ké pro­stře­dí v dozní­va­jí­cí éře hip­pies – byl oce­něn prv­ní cenou poro­ty na fes­ti­va­lu v Cannes, ale komerč­ně neu­spěl.

Významného úspě­chu u divá­ků dosá­hl brzy, po třech letech, v roce 1974 svým dal­ším fil­mem, adap­ta­cí romá­nu Kena Keseyho Přelet nad kukač­čím hníz­dem. Tento film ame­ric­ká Akademie fil­mo­vých umě­ní a věd oce­ni­la pěti Oscary, včet­ně ceny za režii a nej­lep­ší film. I jeho dal­ší fil­my byly úspěš­né, někte­ré z nich více u kri­ti­ky než divác­ky (např. Valmont). Film Amadeus zís­kal dal­ších osm Oscarů včet­ně obou hlav­ních kate­go­rií.

Je pova­žo­ván za jed­no­ho z nej­vý­znam­něj­ších čes­kých – a význam­ných ame­ric­kých a svě­to­vých – fil­mo­vých reži­sé­rů, úspěš­ných jak u divá­ků, tak kri­ti­ků po celém svě­tě.

31. led­na 2007 byl v Praze ve Slovanském domě slav­nost­ně uve­den v čes­ké pre­mi­é­ře jeho film Goyovy pří­zra­ky za účas­ti Natalie Portmanové a Javiera Bardema, kte­ří ve fil­mu ztvár­ni­li dvě ze tří hlav­ních rolí.

V dub­nu 2007 mělo v Národním diva­dle pre­mi­é­ru nové nastu­do­vá­ní jaz­zo­vé ope­ry Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka, kte­ré spo­lu­re­ží­ro­val se svým synem Petrem Formanem.


Reference

 1.  http://kultura.idnes.cz/tajemstvi-rezisera-milose-formana-dt0-/filmvideo.asp?c=A020214_162858_filmvideo_kne
 2.  k:a b MAUSEROVÁ, Renata; RICHTRMOC, Vladimír. Doksy a Máchův kraj. Dobřichovice: Kava-Pech, 2003. ISBN 80-85853-604. Kapitola Miloš Forman, s. 79.
 3.  http://auschwitz.org/en/museum/auschwitz-prisoners/
 4.  http://auschwitz.org/en/museum/auschwitz-prisoners/
 5. TUČKOVÁ Táňa a spol. Jsem Osamělé dospí­vá­ní. Týdeník Květy. Prosinec 2007, roč. XVII, čís. 51, s. 62.
 6. Doksy, s. 80

Detaily o článku Miloš Forman


Popis

Popis
Deutsch: Miloš Forman an der Master Class
Datum
ZdrojVlastní dílo
AutorZff2012

 • Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii27. března 2017 Herec Jan Tříska získal Kristiána za přínos světové kinematografii Jan Tříska filmový a divadelní herec přijel na Febiofest ze Spojených států, aby v Obecním domě převzal cenu Kristiána za mimořádný přínos světové kinematografii. Herec má na svém kontě […] Posted in Profily osob
 • Svoboda není žádný dar, který člověk získá jen tak snadno, říká host Febiofestu26. března 2017 Svoboda není žádný dar, který člověk získá jen tak snadno, říká host Febiofestu Energický Abel Ferrara je režisér filmů jako je například Pasolini, Vítejte v New Yorku, Hledání otce Pia, Anděl pomsty, Poručík. To je seznam filmů, které jsou k jeho poctě zařazeny do […] Posted in Profily osob
 • Voskovec4. června 2012 Mám rád svobodu, jsem chudý, sere mě samota, říká Jiří Voskovec v objevném dokumentu od Rudinské. Režisérka Libuše Rudinská patří ke generaci třicetiletých a něco. Nechtěla mi říci ani kolik je jí let, ani kolik stál rozpočet na film. Natočila třicet hodin. Uplatila jenom 73 minut. V […] Posted in Filmové recenze
 • Vlasy - O FILMU28. července 2018 Vlasy - O FILMU Miloš Forman měl se svým spolupracovníkem scenáristou Jeanem­-Claudem Carrièrem už od roku 1968 v plánu zfilmovat muzikál Vla­sy, který se koncem šedesátých let hrál s ohromným úspěchem na […] Posted in Speciály
 • Miloš Forman22. února 2012 Miloš Forman Miloš Forman, původně Jan Tomáš Forman, (* 18. února 1932, Čáslav) je režisér, scenárista a herec českého původu, žijící ve Spojených státech amerických. Je držitelem dvou Oscarů za […] Posted in Profily osob
 • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […] Posted in Profily osob
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […] Posted in Profily osob
 • Miroslav Ondříček29. března 2015 Miroslav Ondříček Miroslav Ondříček (* 4. listopadu 1934 Praha - 29. března 2015) byl český kameraman, dlouholetý spolupracovník Miloše Formana. Základní školu dokončil v roce 1949 a jako syn živnostníka […] Posted in Profily osob
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
 • Jaroslava Adamová24. června 2012 Jaroslava Adamová Životopis Ještě v době svých studií na konzervatoři se za války objevila na scéně divadla Větrník. Po ukončení studia získala první angažmá v Divadle na Vinohradech, kde působila v […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...