Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla

Miloš Dvorský - Mýtus zvaný Stínadla

Stihadla

Legendární kni­ha, kte­rá se mi koneč­ně po del­ším úsi­lí dosta­la do rukou. Naplnila vel­ká oče­ká­vá­ní? Pravděpodobně ano, ale víte, jak to s pro­zra­ze­ný­mi tajem­ství­mi vlast­ně bývá...

Víceméně všech­ny vel­ké „obje­vy“, kte­rá kni­ha uči­ní už tak nějak del­ší dobu kolu­jí inter­ne­tem, tak­že se nejed­ná o nic pře­vrat­né­ho. U kaž­dé­ho inspi­rač­ní­ho zdro­je si navíc musí­te dosa­dit slo­víč­ko „mož­ná“, popř. „prav­dě­po­dob­ně“, v nej­lep­ším pří­pa­dě i „vel­mi prav­dě­po­dob­ně“. Foglar sám oko­lo své­ho díla dost mlžil a v urči­tou dobu do jís­té míry asi i on sám pro­pa­dl svým mysti­fi­ka­cím, což pocho­pi­tel­ně bádá­ní jen kom­pli­ku­je.

 • Autor Miloš Dvorský k lát­ce při­stu­pu­je s úctou, ne však s úctou pře­hna­nou. Nebojí se občas legen­dár­ní­ho auto­ra i za leda­cos poká­rat. Nejvíce mě na kni­ze bavi­la boha­tá foto­do­ku­men­ta­ce zachy­cu­jí­cí pozo­ru­hod­né kous­ky sta­ré Prahy, kte­rá dnes už vza­la za své (zejmé­na ghet­to před asa­na­cí), a pasáž, kte­rá líčí prav­dě­po­dob­ně nej­sil­něj­ší zdroj inspi­ra­cí pro stře­ty Vontů a Druhostraňáků v romá­nech. Jednalo se o „boje“ hochů z oko­lí loka­li­ty Na Františku ver­sus těch, kte­ří byd­le­li oko­lo Petrského náměs­tí někdy v letech 1880 - 1930 (jed­na­lo se tedy o spor, kte­rý se pře­ná­šel z gene­ra­ce na gene­ra­ci a Foglar o něm jis­tě musel vědět). Neodpoustím si tu jed­nu ukáz­ku z kni­hy, kdy Foglar a jeho skaut­ský oddíl jsou na fil­mo­vém před­sta­ve­ní v bio­gra­fu..., „Uprostřed pro­duk­ce, kdy napě­tí pří­bě­hu brn­ka­lo na ner­vy mla­dých divá­ků, se náh­le prud­ce roz­lét­ly širo­ké dvou­kříd­lé dve­ře oddě­lu­jí­cí pro­stor kina od chod­by se šat­nou. Mezi roz­ra­že­ný­mi dveř­mi, v šeru cha­bě pro­svět­le­ném stří­br­ný­mi, cuka­jí­cí­mi se pru­hy z pro­jek­ční kabi­ny, stál asi pat­nác­ti­le­tý hoch. Střelbu a indi­án­ský jekot ozý­va­jí­cí se se z plát­na hned napo­pr­vé pře­kři­čel: „Jirčáka,“ zvo­lal ten chla­pec do sálu, ruce zatnu­té v pěs­ti a zapře­né v bocích, „unes­li klu­ci z Františku! Deme na ně! Fofrem!!“ Jeho mobi­li­zač­ní výzva měla úžas­ný úči­nek. Naráz nastal pře­ve­li­ký lomoz. Ze svých seda­del, k nimž byli ješ­tě před pár vte­ři­na­mi pro­mí­ta­ným pří­bě­hem doslo­va při­ko­vá­ní, vyska­ko­va­li klu­ci, ale i hol­ky pří­slu­še­jí­cí do Petrské čtvr­ti. O pře­kot se říti­li z bio­gra­fu ven, vyvál­čit si na fran­tiš­kán­ských klu­cích své­ho kama­rá­da. Ve chví­li zůstal uvnitř kina jen z míry vyve­de­ný ost­růvek hochů Dvojky se svým vůd­cem...“

Co mě ale pří­liš neba­vi­lo, byla závě­reč­ná pasáž, ve kte­ré se více­mé­ně tvr­dí, že mla­dí dnes nema­jí za vzor více­mé­ně reál­né hrdi­ny (jako např. Rychlé šípy), ale uchy­lu­jí se k růz­ným fan­ta­sy posta­vič­kám, doba je deka­dent­ní, mlá­dež mlu­ví spros­tě a vůbec smě­řu­je­me cel­ko­vě do záhu­by. Až moc mi to při­po­mí­ná volá­ní po ide­a­li­zo­va­ném starém svě­tě. Ano, po tom svě­tě, kte­rý dal svě­tu mimo sluš­ně hovo­ří­cích hochů také dvě svě­to­vé vál­ky a bez­po­čet pogro­mů.


 • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
 • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
 • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
 • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
 • Láska pod kapotou13. září 2021 Láska pod kapotou Jaroslav chce bojovat se životem jako závodník na automobilové trati. Dlouhé přípravy ani sebevětší pracovní zaujetí mu však úspěch nezaručí. Je to otravné, stojí to hodně sil, jizvy na […] Posted in Filmové recenze
 • Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září.11. září 2021 Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září. Ve čtvrtek 9. září 2021 byla v AMERICAN CENTER v Praze pokřtěna kniha a audiokniha VĚZE - příběh 11. září, kterou napsal Jiří Boudník a vydalo nakladatelství Tebenas. Úvodní slovo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
 • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
 • Madagaskar 2: Útěk do Afriky10. září 2021 Madagaskar 2: Útěk do Afriky Známá parta z jedničky ve složení lev Alex, zebra Marty, hrošice Gloria a žirafák Melman se  vrací! Tentokrát si to namíří z Madagaskaru letecky přímo na africký kontinent. Tam již na […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži.10. září 2021 Bobule - Paprsek slunce ozáří sklenici s lahodným mokem v natažené paži. Vykřesnutá jiskra přeskočí z vína do oka degustéra, který číši přitiskne k ústům a nápoj, dosud pouze zraku a čichu lahodící, nyní pohladí i jeho chuťové smysly… Pokud vám takový výjev […] Posted in Retro filmové recenze
 • Bohové musejí být šílení9. září 2021 Bohové musejí být šílení Bohové musí být šílení je komediální film z roku 1980, který napsal, produkoval, sestříhal a režíroval Jamie Uys. Jedná se o mezinárodní koprodukci Jihoafrické republiky a Botswany, první […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,19133 s | počet dotazů: 230 | paměť: 53360 KB. | 17.09.2021 - 20:32:53