Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze > Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire

Milionář z chatrče - Slumdog Millionaire

//
//

Čekáte pohád­ku z dale­ké Indie o chlap­ci, co se celý život pil­ně učil, pomá­hal doma mamin­ce s vaře­ním, hrál s bráš­kou šachy a všech­no úsi­lí se mu nako­nec zúro­či­lo ve zná­mé tele­viz­ní hře? Hned prv­ní zábě­ry vás rych­le vyve­dou z omy­lu. Život v Indii není Bollywood a Žižkov s Karlínem patr­ně nebu­dou ty nej­tvrd­ší čtvr­ti na svě­tě.

Režisér Danny Boyle vel­mi rád zve své divá­ky na ne úpl­ně zná­má mís­ta a mezi ne úpl­ně běž­né lidi. V roce 1996 jsme byli svěd­ky toho, jak žijí feťá­ci (Trainspotting), v roce 2000 jsme zase oči­ma Lea DiCapria pozna­li lifesty­le tro­chu jiných hip­pie­ků z Thajska (Pláž).  Nyní, v roce 2009, ale popr­vé pad­ne­me na prdel. Vsadím gol­fo­vé hole a Twistera z KFC k tomu, že vět­ši­na z vás nebu­de mít poně­tí o tom, jak hroz­ný je být mla­dým, chudým Indem. Milionář z cha­tr­če začí­ná zábě­rem na osm­nác­ti­le­té­ho indic­ké­ho klu­ka, kte­ré­mu chy­bí jen krů­ček k tomu, aby vyhrál 20 mili­o­nů rupií v sou­tě­ži „Chcete být mili­o­ná­řem?“. Jsou ale pení­ze důvo­dem, proč se hry zúčast­nil? A jak je mož­né, že znal všech­ny odpo­vě­di na slo­ži­té otáz­ky?

Druhá otáz­ka se řeší hned v zápě­tí. To takhle hrdi­nu sou­tě­že a celé­ho fil­mu,  Jamala Malika, sebe­rou z niče­ho nic míst­ní poli­cej­ní pří­sluš­ní­ci a „vel­mi humán­ní­mi“ meto­da­mi a la Guantanámo chtě­jí zís­kat dozná­ní, že pod­vá­děl. Postupně s ním pro­jíž­dě­jí jed­not­li­vé sou­těž­ní otáz­ky a Jamal, aby doká­zal, že sku­teč­ně zná odpo­vě­di, vyprá­ví svůj život­ní pří­běh. Přesuneme se do slu­mu na před­měs­tí Bombaje, mís­ta tak děsi­vé­ho, že chu­do­ba se zde pova­žu­je za luxus. Zde je smrt sou­čás­tí kaž­do­den­ní rea­li­ty jako čaj u sní­da­ně ang­lic­ké sme­tán­ky. Jamal zde pře­ží­vá se svým star­ším bra­t­rem Salimem a poměr­ně krát­kou dobu i se svo­jí mat­kou. Její smrt, shá­ně­ní jíd­la, peněz, mís­ta k přespá­ní to jsou jen někte­ré z mno­hých pozo­ru­hod­ných pří­bě­hů, kte­ré nám hrdi­na vyprá­ví. Jeho slo­ži­tá a stras­tipl­ná ces­ta má ale jis­tý cíl. Tím je dív­ka Latika, kte­rou si Jamal zami­lo­val již dáv­no, ale sho­dou nepří­jem­ných okol­nos­tí ji musí stá­le hle­dat a bojo­vat za ni.

Získá-li něja­ký film 4 Zlaté Glóby a 8 Oscarů včet­ně těch nej­cen­něj­ších (nej­lep­ší film, režie, scé­nář), je jis­té, že se bude jed­nat o výji­meč­ný sní­mek. Milionář z cha­tr­če vsa­dil na city a nut­no dodat, že je sku­teč­ně ždí­mač­kou emo­cí. Představte si, jak musí být člo­věk sil­ný, aby vydr­žel v nesne­si­tel­ných pod­mín­kách chu­din­ské­ho ghet­ta. A přes­ně tak sil­ný je i pří­běh, kte­rý nene­chá žád­né­ho divá­ka chlad­ným. Budete si při­pa­dat, že jste si tou bídou a boles­tí pro­šli sami. Ohromný záži­tek pod­po­ru­jí výteč­ně dvě slož­ky fil­mu. Nádherná hud­ba, o kte­rou se posta­ral A.R. Rahman, byť mou nej­ob­lí­be­něj­ší pís­ní je sklad­ba Paper Planes od brit­ské zpě­vač­ky M.I.A. A také per­fekt­ní obsa­ze­ní. Danny Boyle nevsa­dil na zná­mé obli­če­je a ve fil­mu tak vystu­pu­jí zce­la nezná­mí her­ci. Ti se svých úloh zhos­ti­li bri­lant­ně a neo­kou­ka­nost pou­ze při­dá­vá na auten­tič­nos­ti.
//
//

Až vám zase jed­nou bude při­pa­dat, že život je těž­ký, tak se běž­te podí­vat na tenhle krás­ný a drs­ný film, ať si uvě­do­mí­te, jaké máte ohrom­né štěs­tí. Koho zau­ja­lo Město bohů (2002) a kdo se nebo­jí oddat sil­ným emo­cím, na toho čeká jeden z nej­lep­ších fil­mů roku.

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Příběh pod­le sku­teč­né udá­los­ti vyprá­ví o negra­mot­ném indic­kém chlap­ci, kte­rý se náho­dou dostal do sou­tě­že obdob­né “Chcete být mili­o­ná­řem?” a vyhrál jackpot.

Hodnocení uži­va­te­lů:
Vyberte hod­no­ce­ní

1 z 10

2 z 10

3 z 10

4 z 10

5 z 10

6 z 10

7 z 10

8 z 10

9 z 10

10 z 10

Průměr: 9.7 (7x hod­no­ce­no)

19. 1. 2009 Pavel Hrubý

1 komen­tář

Vložil SushiCZ, 26. Únor 2009 - 1:31

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,66083 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53209 KB. | 19.09.2021 - 18:12:11