Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Články > MILIARDA KATAPULTOVANÝCH PTÁKŮ FANOUŠKŮM ODHALILA HVĚZDY, KTERÉ V ORIGINÁLE NAMLUVÍ POSTAVY SNÍMKU ANGRY BIRDS

MILIARDA KATAPULTOVANÝCH PTÁKŮ FANOUŠKŮM ODHALILA HVĚZDY, KTERÉ V ORIGINÁLE NAMLUVÍ POSTAVY SNÍMKU ANGRY BIRDS

angryBirds

V uply­nu­lých 48 hodi­nách obje­vi­li fanouš­ci hry Angry Birds ve hře pře­kva­pi­vou věc: po odpá­le­ní cel­kem jed­né mili­ar­dy ptá­ků zís­ka­li mož­nost sezná­mit se s her­ci, kte­ří v ori­gi­ná­le pro­půj­čí posta­vám celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Angry Birds své hla­sy, a podí­vat se na to, jak budou posta­vič­ky toho­to fil­mu vypa­dat. Snímek bude uve­den do čes­kých kin 30. 6. 2016.

angryBirdsDwight Caines, pre­zi­dent kino­mar­ke­tingu Sony Pictures k tomu řekl: „Angry Birds, kte­ré hra­jí cel­kem dvě a půl mili­ar­dy hrá­čů po celém svě­tě, jsou jed­nou z těch zna­ček, kte­ré své fanouš­ky doká­žou oprav­du význam­ným způ­so­bem oslo­vit. Proto jsme chtě­li, aby se tato infor­ma­ce dosta­la pro­střed­nic­tvím ode­mče­ní skry­té­ho obsa­hu ve hře nej­pr­ve prá­vě k nim. Náš pro­dukč­ní tým pro ně chys­tá úžas­ný film a víme, že se fanouš­ci Angry Birds nemo­hou dočkat, až se budou moci na vlast­ní oči pře­svěd­čit, jakým způ­so­bem se mu poda­ři­lo oži­vit pří­běh Angry Birds na fil­mo­vých plát­nech.“
Vedoucí mar­ke­tingu spo­leč­nos­ti Rovio, Blanca Juti, k tomu doda­la: „Doslechli jsme se, že v ani­mo­va­ných fil­mech jsou teď moder­ní kon­če­ti­ny a také dia­lo­gy, tak­že jsme na nich ani tro­chu nešet­ři­li. Křídla a nohy nemá jen jedi­ná naše posta­va, mají je úpl­ně všech­ny! Tedy s výjim­kou pra­sat, samo­zřej­mě.“

Chystaný sní­mek je vůbec prv­ním poči­nem spo­leč­nos­ti Rovio v oblas­ti celo­ve­čer­ních fil­mů, ačko­liv fanouš­ci již měli mož­nost sezná­mit se se svě­tem Angry Birds v ani­mo­va­ném seri­á­lu Angry Birds Toons. Společnost Rovio ten­to seri­ál uved­la minu­lý rok pro­střed­nic­tvím jed­né z her série a k dis­po­zi­ci je také u vybra­ných posky­to­va­te­lů video-on-demand obsa­hu, pro­střed­nic­tvím chyt­rých tele­vi­zí, při­po­je­ných zaří­ze­ní a na vybra­ných tele­viz­ních sta­ni­cích po celém svě­tě. Seriál Angry Birds Toons, kte­rý pro­šla­pal ces­tu, vedou­cí ke vzni­ku celo­ve­čer­ní­ho fil­mu, byl pro spo­leč­nost Rovio obrov­ským úspě­chem, a v prv­ních 18 měsí­cích pře­ko­nal hra­ni­ci více než 3 mili­ard zhléd­nu­tí.

V čele pta­čí­ho týmu sním­ku Angry Birds, kte­rý by měl na čes­kých plát­nech debu­to­vat 30. červ­na 2016, sto­jí Jason Sudeikis (Šéfové na zabi­tí) coby Red, čer­ve­ný pták, kte­rý má poně­kud pro­blémy se zvlá­dá­ním hně­vu. Josh Gad se do svě­ta ani­mo­va­né­ho fil­mu vra­cí po své roli v hitu Ledové krá­lov­ství v roli rych­lé­ho Chucka, a Danny McBride (Apokalypsa v Hollywoodu, Nahoru a dolů) se před­sta­ví coby hlas výbuš­né­ho Bomba. Na stra­ně vep­řů se obje­ví Bill Hader (Zataženo, občas tra­ka­ře), Maya Rudolph (Ženy sobě) se zhos­tí role Matildy a Peter Dinklage (Hra o trů­ny, X-men: Budoucí minu­lost) se před­sta­ví coby legen­dár­ní orel Mighty Eagle.
Film reží­ru­jí Fergal Reilly a Clay Kaytis, pro­du­ku­jí ho John Cohen a Catherine Winder a vedou­cí­mi výro­by jsou Mikael Hed a David Maisel. Scénář napsal Jon Vitti. Snímek, kte­rý bude celo­svě­to­vě dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Sony Pictures, pro­du­ku­je spo­leč­nost Rovio. Animačními pra­ce­mi pak byla pově­ře­na osca­ro­vá spo­leč­nost Sony Pictures Imageworks se síd­lem ve Vancouveru, zabý­va­jí­cí se tvor­bou ani­mo­va­ných fil­mů a vizu­ál­ních efek­tů.

  • Maggie má plán - 55 %17. května 2016 Maggie má plán - 55 % Romantický příběh funguje v každé době a výjimkou není ani současná moderní doba, kdy jsou ženy sebevědomé a dokážou vyřešit každý problém stejně dobře jako kterýkoliv muž. Ale existuje […] Posted in Filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.25. května 2021 M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch. Po mnoha pokusech o ovládnutí světa superzáporák M.O.D.O.K. (mluví Patton Oswalt) najednou přijde o svou firmu A.I.M. kvůli bankrotu a ta je tak prodaná konkurenční společnosti GRUMBL. […] Posted in TV Recenze
  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze
  • Jako v bavlnce - Černá komedie Rosamund Pike a Petera Dinklage.23. února 2021 Jako v bavlnce - Černá komedie Rosamund Pike a Petera Dinklage. Soudem jmenovaná zákonná zástupkyně Marla (Rosamund Pike) podvádí svoje klienty a získává nad nimi absolutní moc. Její nejnovější oběť Jennifer (Dianne West) má ale v rukávu nečekané eso- […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Síla se probouzí22. října 2020 Star Wars: Síla se probouzí Luke Skywalker (Mark Hamill) zmizel. Za jeho absence z popela Impéria povstal zlý První řád, který se nezastaví dokud Skywalker, poslední z Jediů nebude zničen. S podporou Republiky, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • Skrytá vada - herecký koncert Joaquina Phoenixe4. září 2020 Skrytá vada - herecký koncert Joaquina Phoenixe Rok 1970. Bývalá přítelkyně soukromého detektiva z Gordita Beach Larryho ´´Doca´´ Sportella (Joaquin Phoenix) Shasta Fay Hepworthová (Katherine Waterson) přesvědčí svého bývalého přítele, […] Posted in Články
  • Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let7. července 2020 Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení největšího a nejnákladnějšího válečného filmu všech dob, v němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,33221 s | počet dotazů: 216 | paměť: 53609 KB. | 18.01.2022 - 21:10:43