Kritiky.cz > Články > MILIARDA KATAPULTOVANÝCH PTÁKŮ FANOUŠKŮM ODHALILA HVĚZDY, KTERÉ V ORIGINÁLE NAMLUVÍ POSTAVY SNÍMKU ANGRY BIRDS

MILIARDA KATAPULTOVANÝCH PTÁKŮ FANOUŠKŮM ODHALILA HVĚZDY, KTERÉ V ORIGINÁLE NAMLUVÍ POSTAVY SNÍMKU ANGRY BIRDS

angryBirds

V uply­nu­lých 48 hodi­nách obje­vi­li fanouš­ci hry Angry Birds ve hře pře­kva­pi­vou věc: po odpá­le­ní cel­kem jed­né mili­ar­dy ptá­ků zís­ka­li mož­nost sezná­mit se s her­ci, kte­ří v ori­gi­ná­le pro­půj­čí posta­vám celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Angry Birds své hla­sy, a podí­vat se na to, jak budou posta­vič­ky toho­to fil­mu vypa­dat. Snímek bude uve­den do čes­kých kin 30. 6. 2016.

angryBirdsDwight Caines, pre­zi­dent kino­mar­ke­tingu Sony Pictures k tomu řekl: „Angry Birds, kte­ré hra­jí cel­kem dvě a půl mili­ar­dy hrá­čů po celém svě­tě, jsou jed­nou z těch zna­ček, kte­ré své fanouš­ky doká­žou oprav­du význam­ným způ­so­bem oslo­vit. Proto jsme chtě­li, aby se tato infor­ma­ce dosta­la pro­střed­nic­tvím ode­mče­ní skry­té­ho obsa­hu ve hře nej­pr­ve prá­vě k nim. Náš pro­dukč­ní tým pro ně chys­tá úžas­ný film a víme, že se fanouš­ci Angry Birds nemo­hou dočkat, až se budou moci na vlast­ní oči pře­svěd­čit, jakým způ­so­bem se mu poda­ři­lo oži­vit pří­běh Angry Birds na fil­mo­vých plát­nech.“
Vedoucí mar­ke­tingu spo­leč­nos­ti Rovio, Blanca Juti, k tomu doda­la: „Doslechli jsme se, že v ani­mo­va­ných fil­mech jsou teď moder­ní kon­če­ti­ny a také dia­lo­gy, tak­že jsme na nich ani tro­chu nešet­ři­li. Křídla a nohy nemá jen jedi­ná naše posta­va, mají je úpl­ně všech­ny! Tedy s výjim­kou pra­sat, samo­zřej­mě.“

Chystaný sní­mek je vůbec prv­ním poči­nem spo­leč­nos­ti Rovio v oblas­ti celo­ve­čer­ních fil­mů, ačko­liv fanouš­ci již měli mož­nost sezná­mit se se svě­tem Angry Birds v ani­mo­va­ném seri­á­lu Angry Birds Toons. Společnost Rovio ten­to seri­ál uved­la minu­lý rok pro­střed­nic­tvím jed­né z her série a k dis­po­zi­ci je také u vybra­ných posky­to­va­te­lů video-on-demand obsa­hu, pro­střed­nic­tvím chyt­rých tele­vi­zí, při­po­je­ných zaří­ze­ní a na vybra­ných tele­viz­ních sta­ni­cích po celém svě­tě. Seriál Angry Birds Toons, kte­rý pro­šla­pal ces­tu, vedou­cí ke vzni­ku celo­ve­čer­ní­ho fil­mu, byl pro spo­leč­nost Rovio obrov­ským úspě­chem, a v prv­ních 18 měsí­cích pře­ko­nal hra­ni­ci více než 3 mili­ard zhléd­nu­tí.

V čele pta­čí­ho týmu sním­ku Angry Birds, kte­rý by měl na čes­kých plát­nech debu­to­vat 30. červ­na 2016, sto­jí Jason Sudeikis (Šéfové na zabi­tí) coby Red, čer­ve­ný pták, kte­rý má poně­kud pro­blémy se zvlá­dá­ním hně­vu. Josh Gad se do svě­ta ani­mo­va­né­ho fil­mu vra­cí po své roli v hitu Ledové krá­lov­ství v roli rych­lé­ho Chucka, a Danny McBride (Apokalypsa v Hollywoodu, Nahoru a dolů) se před­sta­ví coby hlas výbuš­né­ho Bomba. Na stra­ně vep­řů se obje­ví Bill Hader (Zataženo, občas tra­ka­ře), Maya Rudolph (Ženy sobě) se zhos­tí role Matildy a Peter Dinklage (Hra o trů­ny, X-men: Budoucí minu­lost) se před­sta­ví coby legen­dár­ní orel Mighty Eagle.
Film reží­ru­jí Fergal Reilly a Clay Kaytis, pro­du­ku­jí ho John Cohen a Catherine Winder a vedou­cí­mi výro­by jsou Mikael Hed a David Maisel. Scénář napsal Jon Vitti. Snímek, kte­rý bude celo­svě­to­vě dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Sony Pictures, pro­du­ku­je spo­leč­nost Rovio. Animačními pra­ce­mi pak byla pově­ře­na osca­ro­vá spo­leč­nost Sony Pictures Imageworks se síd­lem ve Vancouveru, zabý­va­jí­cí se tvor­bou ani­mo­va­ných fil­mů a vizu­ál­ních efek­tů.

  • Maggie má plán - 55 %17. května 2016 Maggie má plán - 55 % Romantický příběh funguje v každé době a výjimkou není ani současná moderní doba, kdy jsou ženy sebevědomé a dokážou vyřešit každý problém stejně dobře jako kterýkoliv muž. Ale existuje […] Posted in Filmové recenze
  • Star Wars: Síla se probouzí22. října 2020 Star Wars: Síla se probouzí Luke Skywalker (Mark Hamill) zmizel. Za jeho absence z popela Impéria povstal zlý První řád, který se nezastaví dokud Skywalker, poslední z Jediů nebude zničen. S podporou Republiky, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • Skrytá vada - herecký koncert Joaquina Phoenixe4. září 2020 Skrytá vada - herecký koncert Joaquina Phoenixe Rok 1970. Bývalá přítelkyně soukromého detektiva z Gordita Beach Larryho ´´Doca´´ Sportella (Joaquin Phoenix) Shasta Fay Hepworthová (Katherine Waterson) přesvědčí svého bývalého přítele, […] Posted in Články
  • Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let7. července 2020 Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení největšího a nejnákladnějšího válečného filmu všech dob, v němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není […] Posted in Retro filmové recenze
  • To: Kapitola 2 - Recenze - 40%4. září 2019 To: Kapitola 2 - Recenze - 40% Filmy na motivy knih Stephena Kinga poslední dobou letí. A tak není překvapení, že nám režisér Andy Muschietti přináší pokračování jeho hororu "It: Kapitola 2". Vlastně to není překvapení […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí10. června 2019 X-Men: Budoucí minulost - Nerdgasm pokračuje a nekončí Restart mutantí série v roce 2011 filmem X-Men: First Class  (r. Matthew Vaughn) vyvolal nadšení a bylo celkem jasné, že po takovém úspěchu se jedním filmem opravdu neskončí. First […] Posted in Retro filmové recenze
  • The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království!20. května 2019 The Iron Throne (S08E06) - Už nikdy nebude nic ze světa Sedmi království! Opravdu poslední díl kultovního seriálu je pro scénáristy opravdu to nejtěžší, co můžou napsat. Musí se správně rozloučit s postavami, s příběhem a musí uspokojit i fanoušky, kteří musí […] Posted in TV Recenze
  • O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti20. května 2019 O tyranech, králích, příbězích a cestě k budoucnosti Tak nám skončila Hra o trůny. Petice žádající o přetočení poslední řady měla včera milion podpisů, předpokládám, že dnes se číslo zdvojnásobí. Kdo poslední díl ještě neviděl, nechť tento […] Posted in Články
  • Hrajeme o trůny i o charaktery17. května 2019 Hrajeme o trůny i o charaktery Hře o trůny jsem se mnoho let vyhýbala, ač mi ji studenti doporučovali. Nedostatek času, pocit, že po Tolkienovi a Sapkowském už na další fantasy svět nemám kapacitu. Nakonec se čas našel, […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...