Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > MILIARDA KATAPULTOVANÝCH PTÁKŮ FANOUŠKŮM ODHALILA HVĚZDY, KTERÉ V ORIGINÁLE NAMLUVÍ POSTAVY SNÍMKU ANGRY BIRDS

MILIARDA KATAPULTOVANÝCH PTÁKŮ FANOUŠKŮM ODHALILA HVĚZDY, KTERÉ V ORIGINÁLE NAMLUVÍ POSTAVY SNÍMKU ANGRY BIRDS

angryBirds
angryBirds
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V uply­nu­lých 48 hodi­nách obje­vi­li fanouš­ci hry Angry Birds ve hře pře­kva­pi­vou věc: po odpá­le­ní cel­kem jed­né mili­ar­dy ptá­ků zís­ka­li mož­nost sezná­mit se s her­ci, kte­ří v ori­gi­ná­le pro­půj­čí posta­vám celo­ve­čer­ní­ho fil­mu Angry Birds své hla­sy, a podí­vat se na to, jak budou posta­vič­ky toho­to fil­mu vypa­dat. Snímek bude uve­den do čes­kých kin 30. 6. 2016.

angryBirdsDwight Caines, pre­zi­dent kino­mar­ke­tingu Sony Pictures k tomu řekl: „Angry Birds, kte­ré hra­jí cel­kem dvě a půl mili­ar­dy hrá­čů po celém svě­tě, jsou jed­nou z těch zna­ček, kte­ré své fanouš­ky doká­žou oprav­du význam­ným způ­so­bem oslo­vit. Proto jsme chtě­li, aby se tato infor­ma­ce dosta­la pro­střed­nic­tvím ode­mče­ní skry­té­ho obsa­hu ve hře nej­pr­ve prá­vě k nim. Náš pro­dukč­ní tým pro ně chys­tá úžas­ný film a víme, že se fanouš­ci Angry Birds nemo­hou dočkat, až se budou moci na vlast­ní oči pře­svěd­čit, jakým způ­so­bem se mu poda­ři­lo oži­vit pří­běh Angry Birds na fil­mo­vých plát­nech.“
Vedoucí mar­ke­tingu spo­leč­nos­ti Rovio, Blanca Juti, k tomu doda­la: „Doslechli jsme se, že v ani­mo­va­ných fil­mech jsou teď moder­ní kon­če­ti­ny a také dia­lo­gy, tak­že jsme na nich ani tro­chu nešet­ři­li. Křídla a nohy nemá jen jedi­ná naše posta­va, mají je úpl­ně všech­ny! Tedy s výjim­kou pra­sat, samo­zřej­mě.“

Chystaný sní­mek je vůbec prv­ním poči­nem spo­leč­nos­ti Rovio v oblas­ti celo­ve­čer­ních fil­mů, ačko­liv fanouš­ci již měli mož­nost sezná­mit se se svě­tem Angry Birds v ani­mo­va­ném seri­á­lu Angry Birds Toons. Společnost Rovio ten­to seri­ál uved­la minu­lý rok pro­střed­nic­tvím jed­né z her série a k dis­po­zi­ci je také u vybra­ných posky­to­va­te­lů video-on-demand obsa­hu, pro­střed­nic­tvím chyt­rých tele­vi­zí, při­po­je­ných zaří­ze­ní a na vybra­ných tele­viz­ních sta­ni­cích po celém svě­tě. Seriál Angry Birds Toons, kte­rý pro­šla­pal ces­tu, vedou­cí ke vzni­ku celo­ve­čer­ní­ho fil­mu, byl pro spo­leč­nost Rovio obrov­ským úspě­chem, a v prv­ních 18 měsí­cích pře­ko­nal hra­ni­ci více než 3 mili­ard zhléd­nu­tí.

V čele pta­čí­ho týmu sním­ku Angry Birds, kte­rý by měl na čes­kých plát­nech debu­to­vat 30. červ­na 2016, sto­jí Jason Sudeikis (Šéfové na zabi­tí) coby Red, čer­ve­ný pták, kte­rý má poně­kud pro­blémy se zvlá­dá­ním hně­vu. Josh Gad se do svě­ta ani­mo­va­né­ho fil­mu vra­cí po své roli v hitu Ledové krá­lov­ství v roli rych­lé­ho Chucka, a Danny McBride (Apokalypsa v Hollywoodu, Nahoru a dolů) se před­sta­ví coby hlas výbuš­né­ho Bomba. Na stra­ně vep­řů se obje­ví Bill Hader (Zataženo, občas tra­ka­ře), Maya Rudolph (Ženy sobě) se zhos­tí role Matildy a Peter Dinklage (Hra o trů­ny, X-men: Budoucí minu­lost) se před­sta­ví coby legen­dár­ní orel Mighty Eagle.
Film reží­ru­jí Fergal Reilly a Clay Kaytis, pro­du­ku­jí ho John Cohen a Catherine Winder a vedou­cí­mi výro­by jsou Mikael Hed a David Maisel. Scénář napsal Jon Vitti. Snímek, kte­rý bude celo­svě­to­vě dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Sony Pictures, pro­du­ku­je spo­leč­nost Rovio. Animačními pra­ce­mi pak byla pově­ře­na osca­ro­vá spo­leč­nost Sony Pictures Imageworks se síd­lem ve Vancouveru, zabý­va­jí­cí se tvor­bou ani­mo­va­ných fil­mů a vizu­ál­ních efek­tů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Maggie má plán - 55 %17. května 2016 Maggie má plán - 55 % Romantický příběh funguje v každé době a výjimkou není ani současná moderní doba, kdy jsou ženy sebevědomé a dokážou vyřešit každý problém stejně dobře jako kterýkoliv muž. Ale existuje […] Posted in Filmové recenze
  • Game of Thrones (Hra o trůny) 20113. srpna 2022 Game of Thrones (Hra o trůny) 2011 Současné televizní stanice jsou plné seriálů, jejichž náplň je různorodá. Zahrnuje situační komedie, sci-fi příběhy, krimi, či soap opery. Fantasy seriálů je však jako šafránu a pokud už […] Posted in TV Recenze
  • Rakeťák - 100 %15. června 2022 Rakeťák - 100 % Zkušený člen Vesmírného ochranného sboru Buzz Rakeťák, jeho velitelka Alisha Hlohová a posádka více než tisíce vědců a techniků se vracejí domů ze své aktuální mise. Přibližně 4,2 milionu […] Posted in Filmové recenze
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Univerzita pro příšerky12. července 2021 Univerzita pro příšerky Jednooký Mike Wazowski se na jedné školní exkurzi do továrny Příšerky s.r.o. doslova nadchne pro práci strašidla. Ve třídě sice nepatří mezi oblíbence, ale jeho chuť do života to nijak […] Posted in Retro filmové recenze
  • M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch.25. května 2021 M.O.D.O.K. - Marvel není jenom Winter Soldier a Scarlet Witch. Po mnoha pokusech o ovládnutí světa superzáporák M.O.D.O.K. (mluví Patton Oswalt) najednou přijde o svou firmu A.I.M. kvůli bankrotu a ta je tak prodaná konkurenční společnosti GRUMBL. […] Posted in TV Recenze
  • Rodina na baterky6. května 2021 Rodina na baterky Rodina Mitchellových se vydává odvést nejstarší dceru na vysokou školu, plán však překazí nenadálá vzpoura spotřebičů, neboť všude po světě se proti lidem vzbouří elektronická zařízení. Za […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,77403 s | počet dotazů: 242 | paměť: 58138 KB. | 13.08.2022 - 15:10:26