Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala

Milenci a vrazi - zfilmovaná kniha Vladimíra Párala

Milenci

Milenci a vra­zi jsou fil­mem o tom, že kaž­dý, ať už chudý nebo boha­tý, sta­rý nebo mla­dý, kaž­dý tou­ží po svém kous­ku štěs­tí a k jeho dosa­že­ní nevá­há pou­žít jaké­ko­li pro­střed­ky. Je také důka­zem toho, že minu­lost se opa­ku­je.

Ústředními posta­va­mi fil­mu jsou oby­va­te­lé jed­no­ho domu, růz­ně posta­ve­ní zaměst­nan­ci che­mic­ké­ho závo­du v Ústí nad Labem. Většina z nich se sna­ží vyře­šit svou neu­tě­še­nou „byto­vou“ situ­a­ci. Manželský pár čeka­jí­cí rodi­nu. Mladý ambi­ci­óz­ní inže­nýr Borek (Jiří Langmajer), kte­rý potře­bu­je klid pro své dal­ší vzdě­lá­vá­ní. Nebo sou­ro­ze­nec­ká dvo­ji­ce Madda (Kristina Kloubková) a Alex (Marko Igonda), v němž ona je šlap­ka a jemu nedě­lá potí­že spát s vlast­ní sestrou. Stejně nespo­ko­je­ní se svým živo­tem jsou i před­sta­vi­te­lé „vyš­ší kas­ty“. Stárnoucí Zita Gráfová (Zlata Adamovská), man­žel­ka ředi­te­le che­mič­ky a jejich syn Roman (Jakub Prachař).

Jediný, kdo se z této smě­si­ce vymy­ká, je Julda Serafín(Ondřej Vetchý), bra­tr pove­de­ných sou­ro­zen­ců. Ten jedi­ný jako by se do jejich svě­ta neho­dil. Snaží se urov­nat roz­bou­ře­né vzta­hy v domě i ve vzdá­le­něj­ším oko­lí. Stará se o děti z dět­ské­ho domo­va. Jen jeho roli v che­mič­ce, kde stá­le kro­pí ces­tu a pozo­ru­je oko­lí, jsem moc neroz­luš­ti­la.

Všechny uve­de­né posta­vy mají zvlášt­ní cha­rak­te­ry a zvlášt­ní vzá­jem­né vzta­hy, kte­ré ve spo­je­ní s dobou, ve kte­ré se pří­běh ode­hrá­vá, půso­bí na divá­ka dosti skli­ču­jí­cím ne-li depre­siv­ním dojmem. Děj začí­ná­me sle­do­vat v roce 1966 a přes drob­né zkrat­ky se dosta­ne­me až do kon­ce 80. let. V té době již vět­ši­na postav dáv­no změ­ni­la své posta­ve­ní, někte­ré jsou nao­pak i po dva­ce­ti letech stá­le stej­né, jiné již neži­jí nebo jsou v blá­zin­ci.

Film je plný růz­ně sexu­ál­ně zabar­ve­ných scén, včet­ně zná­sil­ně­ní, suro­vých citů a smr­ti. Přesto je vět­ši­na z nich spí­še jen nazna­če­na, živě se neo­de­hrá­vá a dál se v ději nero­ze­bí­rá,. Vrah bod­ne a oběť je pros­tě mrt­vá, zkla­ma­ná žena vejde do míst­nos­ti plné nadr­že­ných mon­té­rů a o důsled­cích se dozví­dá­te až po 20 letech.

Z herec­kých výko­nů se mi hod­ně líbil Jiří Langmajer a jeho Borek Trojan nebo skvě­le namas­ko­va­ná Veronika Žilková v roli sub­mi­siv­ní stár­nou­cí lékař­ky, kte­rá tou­žíc po lás­ce pod­leh­ne tyran­ské­mu Alexovi. Zajímavá je taky posta­va pana Thea, kte­rý celou dobu nemo­houc­ně leží v sute­ré­nu na vyso­ké poste­li. V momen­tě, kdy dochá­zí v pří­bě­hu k dra­ma­tic­ké­mu zlo­mu, vychá­zí ze své­ho ústra­ní a obje­vu­je se na den­ním svět­le. Jako čer­né svě­do­mí, vše­mi igno­ro­ván.

Bohužel jsem nečet­la román Vladimíra Párala, kte­rý se stal lite­rár­ní před­lo­hou a nemo­hu tak porov­nat. Po shléd­nu­tí fil­mu mě však kni­ha láká. Film vás roz­hod­ně nene­chá lhos­tej­ný­mi. Doporučuji však necho­dit na něj, když bude­te mít ponu­rou nála­du. Po jeho shléd­nu­tí ji totiž bude­te mít zřej­mě ješ­tě čer­něj­ší.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“4. května 2019 Účastníci zájezdu - „Našli ho na pláži, ležel tam jak vyvrženej vorvaň. Už se do něj pouštěli racci.“ Kdo byl alespoň jednou v životě na českém autobusovém zájezdu, a to ideálně nějakých pár let nazpátek, určitě mu budou účastníci tohoto zájezdu velmi povědomí. Pár let nazpátky proto, že […]
  • Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka12. února 2019 Jedna ruka netleská - 4. film Davida Ondříčka Už je tomu nějaký ten pátek, kdy šel do kin film Davida Ondříčka Jedna ruka netleská (v roce 2003).Režisér David Ondříček si vzal do filmu podobnou skupinu lidí, co s ním vytvářela film […]
  • Krev zmizelého - další milostný příběh v době 2. světové války8. října 2019 Krev zmizelého - další milostný příběh v době 2. světové války Krev zmizelého je rozsáhlé vyprávění tragického životního příběhu česko-německé ženy Helgy Skládalové, jejíž trápení pramení z národnostní nenávisti. K Čechům i Němcům, díky Čechům, Němcům […]
  • Všiváci [45%]23. června 2014 Všiváci [45%] Opět nastal jeden z těch vzácných momentů a prostor na tomto blogu dostal snímek, který pochází z tuzemské produkce. Dnes totiž bude řeč o filmu Všiváci, který se natáčel před dvěma lety a […]
  • Samotáři – "…lidi málo hulej."1. července 2019 Samotáři – "…lidi málo hulej." „To je skvělá muzika! Tyo, co to je za muziku?“ „To je státní hymna, ty vole.“ „A jo, vlastně, státní hymna. Já jenom, že ji nehráli dlouho takhle instrumentálně, tak jsem na ni […]
  • Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa.13. září 2019 Babovřesky - Zdeněk Troška patří mezi sedm filmařských divů světa. Těžko bych teď vyjmenoval zbývajících šest, ale že tam patří zrovna tento pseudo-filmař, vím zcela jistě. Nikdo totiž nedokáže dlouhodobě točit naprostý filmový odpad a zároveň jej spojit […]
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […]
  • Jako nikdy15. srpna 2018 Jako nikdy Konec léta ve filmu "JAKO NIKDY" znamená zároveň konec života. Vladimír Holas umírá. Kdo je Vladimír Holas? Malíř, sochař a pedagog okresního významu. Namaloval spoustu krásných obrazů - […]
  • Padesátka - 35 %29. prosince 2015 Padesátka - 35 % Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]