Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo

Photo © Bac Films
Photo © Bac Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Patálie malé­ho Mikuláše, od rva­ček na škol­ním dvo­ře až po dob­ro­druž­ství na let­ním tábo­ře, si v prů­bě­hu let zami­lo­va­ly více než čty­ři gene­ra­ce dětí i dospě­lých po celém svě­tě. Za vším při­tom stá­la autor­ská dvo­ji­ce Jean-Jacques Sempé a René Goscinny. Jak to ovšem vlast­ně celé zača­lo?

Mikulášovy patá­lie autor­ské dvo­ji­ce Jean-Jacques Sempé a René Goscinny baví již něko­lik gene­ra­cí, kdy se již Mikulášovy patá­lie dočká nejen ani­mo­va­ných seri­á­lo­vých adap­ta­cí, ale také dvou hra­ných fil­mo­vých adap­ta­cí. Na ani­mo­va­ný film ovšem dochá­zí vůbec popr­vé, pře­de­vším i díky fak­tu, že samot­ný Sempé del­ší dobu odmí­tal, aby se styl jeho kre­seb pou­žil ve fil­mu. Původní záměr tvůr­ců Amandine Fredon a Benjamin Massoubre poté počí­tal s doku­men­tem o spo­lu­prá­ci Sempého a Goscinnyho, kte­rý budou pro­lí­nat prá­vě někte­ré z pří­hod malé­ho Mikuláše a jeho přá­tel. Po del­ší době poté bylo roz­hod­nu­to, že i pří­běh Sempého a Goscinnyho bude pojat v ani­mo­va­né for­mě, kdy se bude stří­dat rea­li­ta s fik­cí a pri­már­ní sna­hou při­tom bude sna­ha vzdát poctu jed­né z nej­ví­ce iko­nic­kých postav dět­ské lite­ra­tu­ry.  A výsle­dek je ve finá­le vel­mi uspo­ko­ji­vý.

Samotná ani­ma­ce čer­pá z původ­ní­ho zdro­jo­vé­ho mate­ri­á­lu, kdy dochá­zí k něko­li­ka pří­bě­hům Mikuláše, Vendelína či Albína, záro­veň je para­lel­ně před­sta­ve­na vol­ba jmé­na Mikuláše, tvůr­čí pro­ces Sempého a Goscinnyho, kdy oba s Mikulášem komu­ni­ku­jí a on sám si je vědom toho, že je posta­vič­kou vytvo­ře­nou tou­to dvo­ji­cí. Duch Mikulášových patá­lií je při­tom zacho­ván, pře­de­vším skr­ze milé až roz­to­mi­lé pří­ho­dy chlap­ců z fran­couz­ské­ho před­měs­tí, při­tom všem má výsled­ný ani­mák i edu­ka­tiv­ní hod­no­tu, kdy se mohou nejen fran­couz­ské děti pou­čit o auto­rech jejich oblí­be­né­ho hrdi­ny, se kte­rým mohou i díky jeho mla­dé­mu věku sou­cí­tit a v jeho pří­ho­dách se najít.

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
Photo © Bac Films

Jak to celé zača­lo poté odha­lu­je i minu­lost obou auto­rů, ze kte­ré doká­že zamra­zit. Ať už jsou totiž oba auto­ři zná­mí pře­de­vším díky tvor­bě vese­lých pří­bě­hů (nechy­bí ani odka­zo­vá­ní k Goscinnyho dal­ším slav­ným posta­vám jmé­nem Asterix a Obelix), oba nemě­li dva­krát vese­lý pří­běh. Jednoho z nich trá­pi­la mrzká soci­ál­ní situ­a­ce, dru­hé­ho z nich strach z pro­bí­ha­jí­cí­ho holo­kaus­tu a ztrá­ta blíz­kých. K pro­bí­rá­ním váž­něj­ších moti­vů při­tom tvůr­ci při­stu­pu­jí s ide­ál­ním citem a to i v momen­tě, kdy se pro­lí­na­jí udá­los­ti ze sku­teč­né his­to­rie a uka­zu­je se, že na roz­díl od lite­rár­ních hrdi­nů někdo jed­no­du­še žít věč­ně nemů­že. Jak to celé zača­lo tak v tom­to ohle­du do jis­té míry pra­cu­je i s význa­mem odka­zu, kdy je mož­né dosáh­nout nesmr­tel­nos­ti prá­vě i skr­ze sil­ný odkaz, kte­rým Mikulášovy patá­lie mini­mál­ně pro něko­lik gene­ra­cí bez­po­chy­by jsou.

Mix dvou svě­tů ve finá­le mož­ná nefun­gu­je tolik sil­ně, jak by se dalo oče­ká­vat, respek­ti­ve sek­ven­ce nebo­ří hra­ni­ce v něja­ké vizu­ál­ní kre­a­ti­vi­tě. Je při­tom zavá­dě­jí­cí ozna­čit Jak to celé zača­lo za čás­teč­ný doku­ment, kdy se sice sází na vyprá­vě­ní zalo­že­né na fak­tech ze sku­teč­né his­to­rie obou auto­rů, spí­še se ovšem sází na vyprá­vě­ní, kte­ré je dopro­vo­ze­né sek­ven­ce­mi, kte­ré odka­zu­jí k mlá­dí auto­rů a podob­ně. Samotný kres­ba, kte­rá sty­lem odpo­ví­dá Sempého tvor­bě ovšem má nezpo­chyb­ni­tel­né kouz­lo a zvlád­ne v divá­ko­vi oka­mži­tě vyvo­lat kouz­lo původ­ních Mikulášových patá­lií.

Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo
Photo © Bac Films

Pro odrost­lej­ší divá­ky by poten­ci­o­nál­ně moh­lo jít o dočas­ný návrat do dět­ství, kdy se pocho­pi­tel­ně auto­ma­tic­ky nabí­zí hle­dět na Mikulášovy patá­lie s vět­ším nad­hle­dem, pře­ci jen je ovšem snad­né se men­tál­ně ale­spoň kra­pet vrá­tit do dět­ských let. Jak to celé zača­lo poté může zaujmout dět­ské (Mikulášovými patá­li­e­mi) nepo­lí­be­né divá­ky a před­sta­vit jim zábav­ný lite­rár­ní svět. Slovům auto­rů Fredon a Massoubreho o tom, že je pro ně rea­li­za­ce toho­to pro­jek­tu, se poté dá při sle­do­vá­ní věřit a dlou­há léta chys­ta­ný pro­jekt půso­bí jako solid­ně odve­de­ná prá­ce, kte­rá zvlád­la vystih­nout poe­ti­ku původ­ních Mikulášových patá­lií a při­tom všem zvlád­ne vyvo­lat ten správ­ný hře­ji­vý pocit.

Jean-Jacques Sempé se dlou­há léta držel toho, že prá­va na svůj autor­ský styl jen tak niko­mu nepře­dá, u Mikulášovy patá­lie: Jak to celé zača­lo ovšem těs­ně před svou smr­tí neu­dě­lal pře­šlap. Jak to celé zača­lo totiž ve finá­le sku­teč­ně vzdá­vá poctu dvě­ma obdi­vu­hod­ným auto­rům, kdy je hrdi­na Goscinnyho a Sempého při­ve­den k živo­tu s oči­vid­ným citem a při­tom všem má Jak to celé zača­lo i posel­ství o širo­kém pojmu nesmr­tel­nos­ti.  Obdivuhodná prá­ce, kte­rá zvlád­ne nejen uspo­ko­jit dět­ské divá­ky, ale i star­ších divá­ků se bez pro­blé­mů v něja­ké for­mě dotkne....

Verdikt: 75 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zase nepoužitelní - 60 %14. května 2022 Zase nepoužitelní - 60 % Skoro každou chvilku je na Netflixu nějaká novinka. Jedním z nejnovějších filmů, co najdete v nabídce, je francouzská komedie od hvězdného režiséra s hvězdným obsazením. Tou hvězdou za […] Posted in Filmové recenze
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
  • Děcka proti emzákům7. února 2023 Děcka proti emzákům Film je založen na základě povídky z VHS2 Slumber party Abduction a je to sympatické retro hororové béčko, kde je cítit lehčí nádech Stranger Things i odkazy na starší horory. První půlka […] Posted in Filmové recenze
  • Titanic Jamese Camerona po 25 letech7. února 2023 Titanic Jamese Camerona po 25 letech V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod […] Posted in Filmové recenze
  • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
  • Víly z Inisherinu: Drsná irská alegorie Martina McDonagha5. února 2023 Víly z Inisherinu: Drsná irská alegorie Martina McDonagha Malicherný a iracionální konflikt slouží jako strašidelná metafora války ve filmu Víly z Inisherinu scenáristy a režiséra Martina McDonagha, který má tento víkend premiéru v pražských […] Posted in Filmové recenze
  • V zajetí mysli: John Malkovich hraje ve schlocky ripoffu Mlčení jehňátek5. února 2023 V zajetí mysli: John Malkovich hraje ve schlocky ripoffu Mlčení jehňátek Dvojice detektivů pátrá po vrahovi, který své oběti vyřezává do podoby zdobených andělů, ve filmu V zajetí mysli, který je bezostyšnou napodobeninou Mlčení jehňátek a který se nyní (z […] Posted in Filmové recenze
  • Shotgun Wedding: J-Lo rom-com je Smrtonosná past na svatbě5. února 2023 Shotgun Wedding: J-Lo rom-com je Smrtonosná past na svatbě Ve filmu Shotgun Wedding, který se nyní vysílá na Prime Video, přepadnou maskovaní ozbrojenci svatbu. Tento vysokokoncepční biják Smrtonosná past na svatbě by měl být snadnou záležitostí, […] Posted in Filmové recenze
  • Ostrov – Recenze – 50 %5. února 2023 Ostrov – Recenze – 50 % Režisér a scenárista Rudolf Havlík uvedl loni do kin hned dva své filmy – fantaskní komedii plnou obludných stereotypů Po čem muži touží 2 a dějově vyprázdněnou fádní romanci Prezidentka – […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,70573 s | počet dotazů: 257 | paměť: 58714 KB. | 09.02.2023 - 04:10:48