Kritiky.cz > Články > Mikrofestival Miloše Formana zahájí Velikonoce v České televizi

Mikrofestival Miloše Formana zahájí Velikonoce v České televizi

Čtyři fil­my Miloše Formana ve čtyřech dnech, a popr­vé ve vyso­kém roz­li­še­ní, pre­mi­é­ru tří doku­men­tů, rodin­nou kla­si­ku i tra­dič­ní Pomozte dětem odvy­sí­lá o letoš­ních Velikonocích Česká tele­vi­ze.

Velikonoce ve jmé­nu Miloše Formana v České tele­vi­zi zahá­jí reži­sé­rův prv­ní barev­ný film a záro­veň dru­há nepro­mě­ně­ná nomi­na­ce na Oscara Hoří, má panen­ko. Další sním­ky, Přelet nad kukač­čím hníz­dem a Valmonta, pak Česká tele­vi­ze odvy­sí­lá v sobo­tu a v nedě­li. Čtveřici uza­vře film, kte­rý ve své době vyvo­lal „mozar­to­má­nii“, Amadeus, a to v roz­ší­ře­né reži­sér­ské ver­zi. „Mikrofestival Formanovy tvor­by bude páte­ří letoš­ní­ho veli­ko­noč­ní­ho pro­gra­mu. Ještě nikdy jsme tyto sním­ky nevy­sí­la­li v jedi­né sezo­ně a ješ­tě nikdy jsme je našim divá­kům nena­bíd­li ve vyso­kém roz­li­še­ní,“ říká ředi­tel pro­gra­mu České tele­vi­ze Milan Fridrich a dodá­vá: „Doprovodným pro­gra­mem pak vlast­ně bude série Jaroslava Papouška o rodi­ně Homolkových, kde se v dět­ských rolích obje­ví Formanové hned dva, Petr a Matěj.“

Velikonoce v České tele­vi­zi při­ne­sou i tři doku­men­tár­ní pre­mi­é­ry. Malý mnich před­sta­ví ve třech pří­bě­zích chudé oblas­ti bhútán­ské­ho ven­ko­va, kde pře­tr­vá­vá tra­dič­ní zvyk mít v kaž­dé rodi­ně aspoň jed­no­ho mni­cha, kte­rý musí od dět­ství dodr­žo­vat pev­ný řád plný mod­li­teb a odří­ká­ní. Dokument 10 % Afriky o muži, kte­rý pro­dě­lal něko­lik těž­kých one­moc­ně­ní, uka­zu­je, že han­di­cap nemu­sí brát pozi­tiv­ní pohled na život a nao­pak nazna­ču­je ces­tu, na kte­rou by se mož­ná měli vydat mno­zí z nás. Tajemství věs­to­nic­kých Venuší zase sli­bu­je dob­ro­druž­né až detek­tiv­ní pát­rá­ní. Spor o pra­vost dal­ší soš­ky nale­ze­né ten­to­krá­te v Horních Věstonicích ve své době totiž zda­le­ka pře­sá­hl hra­ni­ce Československa a vyvo­lal dokon­ce něko­lik soud­ních spo­rů. Nakonec soš­ka zmi­ze­la. Relativně nedáv­no po její exis­ten­ci začal pát­rat docent Karel Valoch, eru­do­va­ný arche­o­log a pamět­ník.

Ke svá­teč­ní­mu vysí­lá­ní České tele­vi­ze pat­ří i veli­ko­noč­ní požeh­ná­ní pape­že Františka Urbi et Orbi, kte­ré Česká tele­vi­ze nabíd­ne v pří­mém pře­no­su na ČT2 v nedě­li 5. 4. od 11:55 a dal­ší pořa­dy spja­té s litur­gic­ký­mi a veli­ko­noč­ní­mi tra­di­ce­mi. První pro­gram České tele­vi­ze pak v sobo­tu 4. dub­na odvy­sí­lá i vel­ký cha­ri­ta­tiv­ní pořad Pomozte dětem, kte­rý se, stej­ně jako loni, pone­se v duchu StarDance.

Sérii výprav­ných pohá­dek a rodin­ných fil­mů na prv­ním pro­gra­mu České tele­vi­ze dopl­ní o Velikonocích Déčko, kte­ré se sta­ne domé­nou dět­ské ani­mo­va­né tvor­by. Pro děti odstar­tu­je na webu ww.decko.cz v nedě­li 29. břez­na také inter­ak­tiv­ní kalen­dář, kte­rý je hra­vou for­mou sezná­mí s his­to­rií veli­ko­noč­ních svát­ků a lido­vý­mi zvy­ky.

Pro milov­ní­ky hud­by a moder­ní­ho diva­dla při­ne­se spe­ci­ál­ní pro­gram ČT art. Divákům nabíd­ne napří­klad obno­ve­nou pre­mi­é­ru sed­mi­díl­né­ho zpra­co­vá­ní život­ní­ho osu­du skla­da­te­le Giussepe Verdiho nebo záznam jed­no­ho z nej­slav­něj­ších muzi­ká­lů všech dob, Cats. O sobot­ním veče­ru si na ČT art při­jdou na své pří­z­niv­ci feno­mé­nu Cirque du Soleil. Na tři Oscary nomi­no­va­ný brit­ský film Billy Elliot zas potě­ší všech­ny pří­z­niv­ce bale­tu. Příběh malé­ho chlap­ce, kte­ré­ho mís­to boxu uča­ru­je kla­sic­ký tanec, uve­de dru­hý pro­gram 3. dub­na večer.

  • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […] Posted in Články
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Forman Festival27. listopadu 2012 Forman Festival V Praze se bude od 7. do 13. prosince konat Forman Festival, kompletní retrospektiva legendy světové kinematografie českého původu. Přijďte dát divácký dárek Miloši Formanovi k jeho […] Posted in Články
  • Fotograf - O PŘÍBĚHU3. ledna 2015 Fotograf - O PŘÍBĚHU V příběhu volně inspirovaném osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka se vracíme k některým dramatickým křižovatkám života umělce obdařeného nejedním výjimečným talentem, […] Posted in Články
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Raubíř Ralf - popis hlavních postav6. listopadu 2012 Raubíř Ralf - popis hlavních postav Raubíř Ralf: Být záporák ještě neznamená být negativní Ralf je těžkopádný osamělý ničitel, jehož velké a silné ruce umějí rozbít cokoli si zamane. Po dobu třiceti let den za dnem dělá […] Posted in Články
  • Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence4. července 2004 Týdeník Reflex zahajuje oslavy 15 let existence PRAHA (30. 6. 2004) - Cyklus výstav k patnáctému výročí existence časopisu Reflex slavnostně odstartuje zítra 1. července 2004 v Karlových Varech vernisáží první z nich na téma „Reflex a […] Posted in Články
  • Hráč - SLOVO REŽISÉRA4. července 2014 Hráč - SLOVO REŽISÉRA Moje generace vyrůstala v sovětském režimu, promovala v sovětských školách a byla pohroužena do systému dvojího myšlení. A pak se najednou vše změnilo. Osvobozeni od komunistického státu […] Posted in Články
  • Olga Špátová dokončuje film Největší přání - o první generaci dospívající v demokracii8. srpna 2012 Olga Špátová dokončuje film Největší přání - o první generaci dospívající v demokracii Hrdinové nového celovečerního dokumentu Olgy Špátové jsou po čtyřiceti letech komunismu první dospělou generací, která se utvářela ve svobodné společnosti. Mladé lidi zamýšlející se nad […] Posted in Články
  • Filmové hity ve Valdštejnské zahradě 8. srpna 2014 Filmové hity ve Valdštejnské zahradě Hudba z Harryho Pottera, Sedmi statečných či Pyšné princezny – takové hity si 27. srpna Pražané mohou dopřát rovnou pod širým nebem. Ve Valdštejnské zahradě totiž Pražští symfonikové […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...