Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > MICHELLE MONAGHAN

MICHELLE MONAGHAN

MICHELLE MONAGHAN  má na svém kon­tě pes­trou pale­tu rolí, kte­ré odrá­že­jí její pev­nou pova­hu, šarm a krá­su, a kaž­dý film, ve kte­rém se obje­vu­je, obo­ha­tí svým hlu­bo­ce lid­ským výko­nem.

Letos se bude Monaghan věno­vat natá­če­ní sním­ku Barana bo Odara Sleepless Night s Jamie Foxxem. Film na moti­vy fran­couz­ské­ho sním­ku Nuit Blanche z roku 2011 sle­du­je osu­dy poli­cis­ty v uta­je­ní, kte­rý pát­rá v pod­svě­tí po svém une­se­ném syno­vi. Film bude mít pre­mi­é­ru v roce 2016.

V sou­čas­né době ji může­me spat­řit ve fil­mu Justina Reardona Playing it CoolChrisem Evansem a v dra­ma­tu Michaela Hoffmana Co s lás­kou, inspi­ro­va­ném best­selle­rem Nicholase Sparkse. Předtím se Monaghan obje­vi­la ve fil­mu Claudie Myers Fort Bliss, vyprá­vě­jí­cím pří­běh vete­rán­ky vál­ky v Afghánistánu, kte­rá se po návra­tu domů sna­ží zno­vu navá­zat vztah se svým mla­dým synem.

V loň­ském roce se Monaghan také obje­vi­la v dra­ma­tic­kém seri­á­lu sta­ni­ce HBO Temný pří­padMatthewem McConaugheymWoodym Harrelsonem. Debutový seri­ál sle­du­je osu­dy detek­ti­vů, sna­ží­cích se vyře­šit pří­pad séri­o­vé­ho vra­ha v Louisianě, kte­rý je ote­vře­ný již 17 let. Monaghan se v seri­á­lu obje­vu­je coby man­žel­ka Woodyho Harrelsona, kte­rá je nuce­na uči­nit těž­ké roz­hod­nu­tí s dale­ko­sáh­lý­mi a niči­vý­mi důsled­ky. Osmidílný seri­ál napsal spi­so­va­tel a sce­náris­ta Nic Pizzolatto a reží­ro­val ho Cary Fukunaga. Monaghan byla za svou roli Maggie Hartové nomi­no­vá­na na Zlatý glo­bus.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,36953 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56676 KB. | 29.06.2022 - 21:11:41