Kritiky.cz > Pro ženy > Knihovnička > Michelle A. Motuzas: Šamanské léčení

Michelle A. Motuzas: Šamanské léčení

IMG 20210103 121803

Čím více času jsem s kar­ta­mi strá­vi­la, tím více mne bavi­ly. A přes­ně popo­str­či­li tam, kam jsem potře­bo­va­la. Řekla bych, že se jich může­te ptát i na to, na co se sami sebe bojí­te zeptat. Otázky typu – budu pro­ží­vat ješ­tě někdy lás­ku? Co dělám v živo­tě špat­ně? Kde si mám dopřát a na co se mám úpl­ně v živo­tě vybod­nout? S upřím­nos­tí nej­dál dojdeš.

A to se o kaž­dých kar­tách říct nedá.

Jejich odpo­vě­di jsou jem­né, a při­tom tak jas­né a hlu­bo­ké, že jsou zce­la bez pochyb­nos­tí. Okamžitě s vámi zare­zo­nu­jí a i když se vám nechce opus­tit to či ono, i když se nechce obě­to­vat kus své­ho navyk­lé­ho ne-pohodlí pro novou lás­ku, víte vnitř­ně, že tyto kar­ty souzní s duší, kte­rá ve vás síd­lí: Jen je z růz­ných důvo­dů zatla­če­ná do kou­ta nebo volá tak neslyš­ně, že ji nevní­má­te.

IMG 20210224 102643
IMG 20210224 102643
IMG 20210103 121803
IMG 20210103 121803

Jak fun­gu­jí v pra­xi?

Otázky mohou být na tělo. Na tělo budou i odpo­vě­di, ale pojď­me si to zku­sit. Popravdě jsem od šaman­ských karet čeka­la něco tvrd­ší­ho, s oba­va­mi jsem se s nimi sezna­mo­va­la, ale nako­nec mi při­šly vel­mi rozum­né a jem­né. Tak ako­rát.

„Pravda

Orel s hrdos­tí sle­du­je své teri­to­ri­um z tako­vé výš­ky, že mu neu­nik­ne nic ze sou­čas­né situ­a­ce. Ani stí­ny nedo­ká­žou nic skrýt před jeho bys­trým zra­kem. Jakmile se doká­že­te vyma­nit ze zatuch­los­ti, v níž vás zdr­žu­jí niž­ší vib­ra­ce, dospě­je­te k náhle­du, kte­rý vám umož­ní spat­řit sku­teč­nou pod­sta­tu věci. Tato kar­ta vám radí hle­dat v této zále­ži­tos­ti prav­du bez ohle­du na to, jaké emo­ce to ve vás vyvo­lá­vá. Potlačujete snad pod­vě­do­mě vy nebo někdo z vaše­ho oko­lí sku­teč­ný stav věcí? Zavírání očí před prav­dou může mít za násle­dek, že se vám poz­dě­ji dosta­ne tvrd­ší lek­ce.“

Máme se tedy posta­vit a oprášit kole­na od emo­cí a sta­rých vzor­ců, jas­ně v tuhle chví­li asi víme, jaké to jsou. Vnést do živo­ta radost a leh­kost. A ten nad­hled, kte­rý bude tedy spo­jen s úle­vou, při­ne­se co?

„Pomalu, ale jis­tě

Nic teď neu­spě­chej­te. Často se stá­vá, že se naše nača­so­vá­ní nesho­du­je s tím bož­ským!

Když se sna­ží­te urych­lit něja­kou život­ní udá­lost, vztah nebo pro­jekt, obchá­zí­te tím potřeb­né zku­še­nos­ti nebo pou­če­ní, jež mohou při­spět k doko­na­lé­mu výsled­ku. Pamatujte si, že ať se v této situ­a­ci nachá­zí­te kde­ko­li, jste na správ­ném mís­tě. Jestliže ve vás vzbu­zu­je úzkost – výbor­ně. Máte teď pří­le­ži­tost nahléd­nout do své­ho nit­ra a polo­žit si otáz­ku, proč. Co je to za strach, kte­rý se obje­vu­je, když se vám neda­ří postu­po­vat za svým cílem tak rych­le, jak bys­te chtě­li?“

Zpomalit, odpo­či­nout si a jem­ně pra­co­vat na svých cílech. Vyhlížet správ­né chví­le, správ­né nača­so­vá­ní. A pří­pad­ně ješ­tě zabo­jo­vat se stra­chy, pokud ucí­tí­te, že někde se vám do něče­ho nechce, pro­to­že se bojí­te ne-úspěchu.

I tak by to moh­lo být. Nebo i jinak – dle vaší otáz­ky.

Jak vidí­te kar­ty jsou to výteč­né. Autorka nám je v kní­žeč­ce jem­ně nabí­zí s las­ka­vos­tí, se kte­rou je všech­ny popi­su­je. Nabízí také pár metod, jak vyklá­dat a ty roz­hod­ně dopo­ru­ču­ji k vyzkou­še­ní. Nebo se inspi­ruj­te její­mi otáz­ka­mi na kar­ty, pro­to­že tím najde­te hloub­ku, kte­rou v kar­tách hle­dá­me.

A pak – to nej­dů­le­ži­těj­ší. Jít a udě­lat v pra­xi to, co je tře­ba!

O autor­ce:

Michaela A. Motuzas je intu­i­tiv­ní uměl­ky­ně, kte­rá do svých děl vklá­dá pes­trou ener­gii, jež má kaž­dé­ho dovést k jeho vlast­ní tvo­ři­vos­ti, jež pro něj bude léči­vá. Karty jsou pak pěk­ným spo­je­ním moud­ros­ti a umě­ní. Je autor­kou něko­li­ka karet­ních sad s pří­rod­ní a šaman­skou téma­ti­kou.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, SE, 2021, www.synergiepublishing.com

 

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,17450 s | počet dotazů: 221 | paměť: 54331 KB. | 17.04.2021 - 16:13:47
X