Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne

MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne

Vaše úspěš­ná kni­ha Andělé všed­ní­ho dne se obje­ví na pod­zim toho­to roku pod stej­ným názvem v kinech. Charakterizujte pro nezna­lé čte­ná­ře ve struč­nos­ti pří­běh a jak jste při­šel na téma této nove­ly?

Je to tako­vý sviž­ný pří­běh něko­li­ka cel­kem oby­čej­ných lidí z praž­ských Nuslí, kte­rým jed­no­ho dne vstou­pí do živo­ta - i smr­ti - andě­lé. O andě­lech mi kdy­si vyprá­věl Michal Horáček.

Proč jde o nove­lu a ne o román?

Novela je to jak roz­sa­hem, tak i tím pev­ně sevře­ným dějo­vým rám­cem. Jde o pří­běh jedi­né­ho dne.

Pod scé­ná­řem jste pode­psán spo­leč­ně s Alicí Nellis, kte­rá o Vaší kni­ze pro­hlá­si­la, že je ve Vaší tvor­bě „zce­la oje­di­ně­lá a výji­meč­ná a scé­nář je pros­tě tro­chu jiný vše­mi smě­ry“. Jak pro­bí­ha­la vaše spo­lu­prá­ce?

Párkrát jsme se někde v kavár­ně či hospůd­ce sešli a poví­da­li si. První ver­zi scé­ná­ře jsem psal já. Alici znám a má zce­la mou důvě­ru, a tak jsem jí dal vol­nou ruku ke všem pří­pad­ným úpra­vám.

Již po šes­té jste si vyzkou­šel pro­fe­si sce­náris­ty (po Románu pro ženy, Účastnících zájez­du, Nestydovi, Románu pro muže a Svaté čtve­ři­ci). Nakolik je sce­náris­tic­ká čin­nost odliš­ná od psa­ní knih a v čem Vám tato prá­ce vyho­vu­je?

Jsem sce­náris­ta - ama­tér. Moje jedi­ná před­nost je, že jak­si znám vel­mi dob­ře kniž­ní před­lo­hu… Scénář je úpl­ně jiný žánr než román. Známý pří­klad: ve scé­ná­ři napí­še­te „krás­ná žena“ a ona pak díky dob­ře vybra­né hereč­ce sku­teč­ně pře­svěd­či­vě krás­ná je. Hned. V próze tu krá­su musí­te nej­pr­ve pře­svěd­či­vě popsat. A tak dále.

Kniha byla vydá­na v roce 2007, proč trva­lo tak dlou­ho, než se obje­vi­ly Andělé na fil­mo­vém plát­ně a kdo byl hlav­ním ini­ci­á­to­rem této adap­ta­ce?

Já už nikam nespě­chám… „Muž, kte­rý spě­chá, je mrt­vý muž“, říkal mi jed­nou Bolek Polívka. Hlavním ini­ci­á­to­rem byl tra­dič­ně pro­du­cent a kama­rád Rudolf Biermann.

Novela Andělé všed­ní­ho dne byla pře­lo­že­na do něko­li­ka jazy­ků (vyšla v Německu, Rakousku, Rusku, Polsku, Slovinsku a Chorvatsku), v čem tkví její síla, že sklí­zí úspěch u evrop­ské­ho čte­ná­ře? Myslíte si, že podob­ně na tom bude i film, kte­rý má mezi­ná­rod­ní poten­ci­ál a fes­ti­va­lo­vé ambi­ce?

Andělské téma je zkrát­ka téma nad­ná­rod­ní… Za ten zahra­nič­ní ohlas jsem samo­zřej­mě vděč­ný, ale i jiné mé kni­hy byly pře­lo­že­ny do mno­ha jazy­ků. Já už žád­né fes­ti­va­lo­vé ambi­ce nemám, ten film mož­ná ano.

Ve fil­mu vidí­me ori­gi­nál­ní poje­tí postav čtve­ři­ce andě­lů. Co Vás inspi­ro­va­lo pro ztvár­ně­ní těch­to nad­při­ro­ze­ných bytos­tí?

Našel jsem kde­si ve svých poznám­kách jaký­si citát o andě­lech, kte­rý jsem si kdy­si z čeho­si opsal. A také mi o andě­lech hod­ně vyprá­věl Michal Horáček, kte­rý se o ně zají­má. Rovněž jsem si o andě­lech kou­pil pár - vesměs dost hloupých - knih.

Komorní sní­mek se dotý­ká i gene­rač­ní­ho kon­flik­tu - rodi­če a děti, jak tuto lin­ku ve fil­mu vní­má­te Vy osob­ně jako rodič?

Na chy­by všech fil­mo­vých rodi­čů se dívám s vel­kou sho­ví­va­vos­tí a pocho­pe­ním, pro­to­že je sám dělám. Snad ne tak tra­gic­ké.

Většina autor­ských sním­ků reži­sér­ky Alice Nellis bývá čas­to ozna­čo­vá­na jako žen­ský film. Naopak Vy se ve svých kni­hách dívá­te na své žen­ské hrdin­ky oči­ma muže. Došlo při psa­ní scé­ná­ře opro­ti před­lo­ze k něja­ké­mu roz­dí­lu v úhlu pohle­du na muž­ské a žen­ské pohla­ví? Mimochodem se ve fil­mu obje­ví nová posta­va tajem­né­ho spo­lubyd­lí­cí­ho zna­me­na­jí­cí­ho pro Ester nadě­ji, kte­rá v před­lo­ze není, z jaké­ho důvo­du?

Spolubydlící je tam prá­vě kvů­li té nadě­ji na nový začá­tek. Aby film nekon­čil pří­liš depre­siv­ně. A k té prv­ní otáz­ce: Scénář jsem psal jak­si zce­la bez ohle­du na reži­sé­ro­vo pohla­ví.

Kniha se ode­hrá­vá ve Vaší rod­né čtvr­ti v Nuslích, podob­ně i film byl rea­li­zo­ván v této oblas­ti, Alice Nellis o této praž­ské čtvr­ti řek­la, že „mají vizu­ál­ní kouz­lo“, co pro Vás Nusle zna­me­na­jí dnes? A byl jste se podí­vat na natá­če­ní sním­ku?

Nusle nejsou úpl­ně pres­tiž­ní čtvrť, ale mám je dodnes rád. V Nuslích jsem pro­žil prv­ních pět let živo­ta a poz­dě­ji i mno­ho dal­ších. Měl jsem tu obě babič­ky a oba dědeč­ky…. Na natá­če­ní jsem samo­zřej­mě byl.

Andělé nabí­zí ve fil­mu pro pozem­ské bytos­ti „recept na život“, sle­du­je­me nad­ča­so­vý pří­běh o živo­tě a smr­ti oby­čej­ných lidí, o umě­ní žít a o kouz­lu jedi­neč­ných chvil, jaký je ten Váš život po Vaší neho­dě?

Ztracený. Nečitelný. Nic není jako dřív, nic není, jak bej­vá­va­lo…

V září se chys­tá nové vydá­ní kni­hy Andělé všed­ní­ho dne nově s fil­mo­vou obál­kou, na co bys­te nalá­kal nové čte­ná­ře?

Nechci být pou­ťo­vý vyvo­lá­vač…. Ale ručím za to, že to je rych­lý, sviž­ný a vlast­ně doce­la napí­na­vý pří­běh. Nikoli bez­na­děj­ný pří­běh o lidech, andě­lech a umí­rá­ní. A o lás­ce, samo­zřej­mě.

Pokud jste viděl film Alice Nellis, jak jste spo­ko­jen s úpra­vou scé­ná­ře a výsled­nou fil­mo­vou podo­bou?

Úpravy scé­ná­ře respek­tu­ji. Režisér si to vždyc­ky musí pře­dě­lat k obra­zu své­mu, to je v pořád­ku. Z fil­mu jsem viděl zatím jen del­ší ukáz­ky, kte­ré se mi nicmé­ně moc líbi­ly.


  • Tajemství rodu (TV seriál)19. června 2019 Tajemství rodu (TV seriál) Unikátní seriál, v němž se známé osobnosti stávají detektivy a vydávají se na dobrodružné pátrání do minulosti. Na základě svého rodokmenu odhalují to, jak žili jejich předci, objevují […] Posted in Galerie
  • Michal Viewegh - Biomanžel7. března 2016 Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho volného pokračování s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu částečně biografickou, ve které je […] Posted in Recenze knih
  • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně […] Posted in Recenze knih
  • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a […] Posted in Profily osob
  • Červencové premiéry1. července 2016 Červencové premiéry V červenci nás čeká 12 nových filmů. V první půlce prázdnin budete mít na co koukat. Mezi vyvolenými jsou Krotitelé duchů, Jason Bourne, Tarzan a mnoho dalších kvalitních (i méně) […] Posted in Filmové premiéry
  • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […] Posted in Profily osob
  • Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby12. července 2016 Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby Nestáva sa mi často, že by som si po pozretí filmu dodatočne prečítala aj knihu – ako to bolo v prípade Veľkého Gatsbyho. Z knihy (i filmu) bola očarená aj moja mladšia sestra, ktorá […] Posted in Recenze knih
  • Ve věku 97 let zemřel kameraman Giuseppe Rotunno (All That Jazz, Dobrodružství Barona Prášila, Vlk).8. února 2021 Ve věku 97 let zemřel kameraman Giuseppe Rotunno (All That Jazz, Dobrodružství Barona Prášila, Vlk). Ve věku 97 let zemřel kameraman Giuseppe Rotunno (All That Jazz, Dobrodružství Barona Prášila, Vlk). Posted in Krátké filmové aktuality
  • Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!2. prosince 2016 Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha! V hvězdném nebi se v pohádce Anděl Páně 2 sešla řada postav a jejich představitelů z prvního dílu. V čele s pánem Bohem Jiřím Bartoškou. „Jak se píše v Písmu svatém, Boha nikdy nikdo […] Posted in Speciály
  • Osamělý svobodný muž – 4427. května 2021 Osamělý svobodný muž – 44 Posted in Komiks

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,41709 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53427 KB. | 24.06.2021 - 04:25:15